Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Secretariaat van koning Leopold III. Robert Capelle.

  In dit bestand is onder nr. XIE een dossier bewaard inzake tussenkomsten van koning Leopold III bij de bezetter ten gunste van gearresteerde personen. Daarnaast signaleren we de nrs. IIe/1/a-c (nota’s over onder andere de behandeling van de Joodse bevolking in nazi-Duitsland) en IIe/1/b (brief van Chaim Weizmann met de nota “les Juifs en Allemagne au début de l’année 1939”), die de periode 1938-1940 beslaan.

 2. Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen
  • Dutch
  • ca. 66 opnames (meer dan 150 uur).

  Dit bestand bevat op moment van schrijven 66 getuigenissen, opgenomen op audiocassettes, van personen die de concentratie- en/of vernietigingskampen hebben overleefd. Het gaat in totaal om meer dan 150 uur aan opnames. De vermelde namen, organisaties en plaatsaanduidingen werden opgenomen in het repertorium van de Stichting Auschwitz.

 3. Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.
  • Dutch
  • ca. 3000 stukken (30 dozen).

  Dit bestand bevat zowel originelen als kopies van archiefstukken. Het gaat hoofdzakelijk om persoonlijke documenten of documentatie zoals allerhande identiteitsbewijzen, lidkaarten, briefwisseling en postkaarten, nota’s, biografische aantekeningen, tekeningen, teksten, persknipsels, overlijdensberichten, … afkomstig van de getuigen zelf. Daarnaast noteren we ook administratieve documenten zoals attesten (vb. van de status van politiek gevangene), diverse formulieren en ook juridische documenten (vb. processen-verbaal van ondervraging, politierapporten, …). We treffen in het bestand ook dikw...

 4. Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.
  • Dutch
  • 228 opnames (ca. 1250 uur).

  Dit bestand bevat in totaal 228 video-opnames van interviews met overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Gemiddeld beslaan de opnames ca. 5u10. Het gaat om vraaggesprekken met 158 mannen en 70 vrouwen. De meerderheid van deze gesprekken gebeurde in het Frans (198); daarnaast zijn er 29 Nederlandstalige interviews en 1 Duitstalig. De ondervraagde personen vallen grotendeels onder de categorieën ‘Joodse gedeporteerde’ (120 pers.) en ‘gedeporteerde verzetsstrijders’ (102 pers.). Wat de bewuste concentratie- en vernietigingskampen betreft, gaat het hoofdzakelijk om Auschwitz-B...

 5. Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië
  • Dutch
  • ca. 2000 stukken (15 dozen).

  Dit bestand bevat stukken die getuigen van de interne werking en activiteiten van de vereniging. Het gaat om documenten die typisch zijn voor verenigingsarchief zoals statuten, briefwisseling, omzendbrieven, boekhoudkundige stukken, diverse administratieve documenten, documentatie, dossiers, enz. Voor de jaren 1957-1980 is een quasi volledige reeks notulen van vergaderingen aanwezig. De stukken hebben vooreerst betrekking op contacten met andere organisaties zoals patriottische verenigingen (vb. Comité La Flamme), verschillende oud-gevangenencomités (vb. uit Frankrijk en Nederland, maar ook...

 6. Bestand van het Internationaal Auschwitz Comité.

  De stukken in dit bestand werden verzameld door Maurice Goldstein, voorzitter van het IAC tussen 1977 en 1996. Het gaat grotendeels om typisch verenigingsarchief: correspondentie (onder meer tussen het IAC-secretariaat in Warschau en de nationale organisaties), publicaties, nota’s, verslagen, enz. De documenten hebben betrekking op de werking en activiteiten van de organisatie, o.a. de vieringen van de bevrijding van Auschwitz, de organisatie van reizen en pelgrimstochten naar het kamp, de fondsenwerving voor en oprichting van een internationaal herdenkingsmonument te Auschwitz, de processe...

 7. Fototheek.

  De fotocollectie van de Stichting Auschwitz valt uiteen in twee onderdelen. Enerzijds zijn er de foto’s gevormd door de Stichting zelf. Het betreft foto’s van studiedagen, lezingen en andere activiteiten. Het tweede gedeelte is de eigenlijke fotocollectie. Hier gaat het om afbeeldingen van alle aspecten van het Derde Rijk (o.a. economie, ideologie, politiek, propaganda, …), de naziterreur (het euthanasie-programma, concentratie- en vernietigingskampen, bevrijding, …) en de Shoah. Doorgaans betreft het reproducties van foto’s waarvan de originelen ergens anders worden bewaard.

 8. [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles.

  In doos 1 van het deelbestand inzake het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden we een dossier (nr. 2) terug over het personeel van de stad Brussel inzake het opstellen van het zgn. Jodenregister. Het gaat o.a. om stukken betreffende vacatures voor “agents temporaires”, een lijst van ca. 5000 Joden, een lijst van ambtenaren die het Jodenregister opgemaakt hebben maar ontslagen werden op 28 december 1940 (met opgave van redenen zoals “extreme traagheid”), … Vermoedelijk bevinden zich nog voor deze gids relevante dossiers in het bestand, gezien de inventarisatie op moment van schrijv...

 9. [Section Fonds administratifs] Assistance publique et affaires sociales.

  In dit bestand bevinden zich enkele nummers die betrekking hebben op de prix Aron-Samdam (uitgereikt sinds 1929) en de verdeling van de opbrengsten van de legaten door de stad Brussel. Het gaat om stukken in verband met het beheer van de legaten van Lucien en Marianne Aron-Samdam, en de selectie van kandidaten en begunstigden. Nr. 163 bevat de grootboeken (1961-1986), die o.a. de datum, naam van de begunstigde, en de grootte van het geschonken bedrag vermelden. Onder nr. 164 vinden we de inschrijvingsformulieren (voor 1975-1988), waarin o.a. naam, voornaam, adres, geboortedatum, … worden op...

 10. Algemene Documentatie – algemeen.

  In deze algemene fiche van het bestand “Algemene Documentatie – Documentation Générale” sommen we relevante archiefstukken op die om verschillende redenen niet in een aparte fiche zijn opgenomen. R.184/tr.109.359/2 beslaat 9 ordners (1940-1944) en bevat fiches van Belgen (wellicht ook uit Polen afkomstige Joden) die voor de Organisation Todt moesten werken en verzekerd werden door de ziekenkas van OT West te Saarbrücken en Saarbrücken-Campagne. R.497/tr.31.259 (1944) bevat het register van aanklachten tegen het Devisenschutzkommando. In r.184/tr.87.542/89 (1940-1944) vinden we documenten op...

 11. Algemene Documentatie – Association des Juifs en Belgique.

  In dit bestand vinden we archiefdocumenten gevormd door de Vereniging der Joden in België/Association des Juifs en Belgique, en afkomstig van o.a. de VJB/AJB zelf, het auditoraat-generaal, Salomon Ullmann, … Het gaat onder andere om notulen van de verschillende bestuursorganen zoals het Comité Directeur (r.497/tr.146.666, periode 1942-1943) en het Comité Local de Bruxelles (r.497/tr.206.891 en r.715/tr.248.745, periode 1941-1943) en van gezamenlijke vergaderingen (r.497/tr.202.700 en r.715/tr.248.745, voor 1943-1944); rapporten over de financiële situatie en de activiteiten van het Comité L...

 12. Algemene Documentatie – Concentratiekampen.

  Vooreerst vermelden we de omvangrijke verzameling documenten in verband met voornamelijk Duitse maar ook Franse, Nederlandse, Italiaanse, Belgische, … concentratie-, vernietigings-, interneringskampen en gevangenissen. Het gaat o.a. om de kampen Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mittelbau-Dora, Flossenburg, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück en Sachsenhausen. Over Buchenwald zijn de meeste documenten voorhanden. De (onvolledige) reeksen bevatten lijsten van gestorven, vermiste, overgeplaatste, gerepatrieerde, … gevangenen maar ook (eind)rapporten ov...

 13. Algemene Documentatie – Dossinkazerne Mechelen.

  Dit bestand bevat voornamelijk de originele (soms na de oorlog geannoteerde) registers van de 28 transporten die vanuit de Dossinkazerne vertrokken naar Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Het gaat in het bijzonder om transporten “I” tot en met “XXVI”, en om de zogenaamde “Z”-transporten (van Turkse en Hongaarse Joden en van Roma). Daarnaast vinden we ook andere documenten zoals Duitse lijsten van deze transporten, lijsten van niet-transporteerbare zieken, (naoorlogse) lijsten van de ontsnapten van het XXste transport, nota’s over het XXste transport, AIVG-fiches en een notitieboek...

 14. Algemene Documentatie – Fonds Majestic.

  In dit bestand zitten (hoofdzakelijk afdrukken van gemicrofilmeerde) stukken uit het archief van de Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich. De ordner “inventaire archives Majestic” (Nefors nr. 1332) bevat nota’s van het DGOS/DGVG evenals overzichten van de documenten van dit bestand. R.184/tr.77.146 beslaat 12 ordners en handelt onder andere over anti-Joodse maatregelen, de Belgische economie (vb. de lederindustrie), gedwongen tewerkstelling in Frankrijk en Duitsland (o.a. voor de Organisation Todt), verdrijving van vreemdelingen uit de kuststreek, opsporing van verdachte personen,...

 15. Algemene Documentatie – Fonds Marburg.

  Dit bestand bevat (kopies van) archiefdocumenten afkomstig van de Militärsbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. Vertalingen in het Frans zijn voorhanden, geklasseerd op film- en (microfilm)kopienummer. We vinden in het bestand voornamelijk stukken afkomstig van de economische afdeling – Gruppe VII Arbeitseinsatz und Sozialwesen, inzake rekrutering en (al dan niet gedwongen) tewerkstelling van Belgen en vreemdelingen in Duitsland en noord-Frankrijk. Enkele ordners zijn specifiek relevant voor deze gids. R.184/tr.54.051 (1941-1944) handelt o.a. over anti-Joodse maatregelen en verordenin...

 16. Algemene Documentatie – Fonds Ondergedoken Kinderen.

  In dit bestand vinden we zowel de originele registers (de schriften), fiches als steekkaartensystemen gebruikt door de JVC-CDJ tijdens en na de Tweede Wereldoorlog om de groep Joodse kinderen die door toedoen van de organisatie bij diverse instellingen en privé-personen verborgen waren, te beheren, hen te identificeren en terug te vinden. Soms vinden we ook briefwisseling terug o.a. over de restitutie van de schriften waarin deze registers zijn opgemaakt. In de registers vinden we (afhankelijk van het soort schrift) doorgaans de volgende informatie: schuilnaam, echte naam en geboortedatum v...

 17. Algemene Documentatie – German Records Microfilmed at Alexandria.

  Dit bestand is slechts een selectie van de hele collectie German Records Microfilmed at Alexandria – het gaat om documenten uit de microfilms 93, 94, 95, 97 en 102. We vinden er hoofdzakelijk de activiteitsverslagen afkomstig van de Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich en de dagboeken (met bijlagen) van de Kommandostab in terug.

 18. Algemene Documentatie – Möbelaktion.

  In dit bestand groeperen we de archiefdocumenten die (uitsluitend) betrekking hebben op de Möbelaktion in België, en die beschreven worden onder de titels “Möbelaktion” (stukken afkomstig van het Duits bezettingsbestuur) en “Belgische firma’s en instanties betrokken bij Möbelaktion” (stukken afkomstig van diverse Duitse en Belgische instanties en privé-organisaties) in de inventaris van Nefors (respectievelijk nrs. 1302 – 1312 en 1534 – 1539). Möbelaktion: In de ordner “Möbelaktion. Ordonnances non traduites” (1942-1944) (Nefors nr. 1302) vinden we o.a. briefwisseling en notulen van het bez...

 19. Algemene Documentatie - Comité de Défense des Juifs (1942?-1944)/Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (1944-1961)/Service Social Juif (1961-…).

  Dit bestand bestaat uit gemengd archief van de JVC-CDJ/AIVG/SSJ en de DGOS/DGVG. De map “Bijoux: documentation A.I.V.G.” (Nefors nr. 3743)(1949) bevat correspondentie (met o.a. adressenlijsten) tussen de AIVG, ORE/DER en de DGOS/DGVG in verband met teruggevonden juwelen. In r.123/tr.60.000 – 175.999 (1941-1962) noteren we o.a. de correspondentie van de AIVG met de Dienst Oorlogsslachtoffers, vertalingen van brieven van de Dienststelle Westen van Rosenberg, lijsten van Joden die gewerkt hebben voor de OT in Frankrijk, … Ook in r.123/tr.1 – 59.999 (1945-1950) vinden we briefwisseling tussen d...

 20. Algemene Documentatie – overheid: de BO en zijn voorlopers – centrale diensten te Brussel.

  Hieronder worden de (deel)bestanden van de “Algemene Documentatie”, besproken in het tweede deel (“De Naoorlog”) van de inventaris van Nefors onder titel “Overheid: de B[estuursafdeling] O[orlogsslachtoffers] en zijn voorlopers”, ondertitel “Centrale Diensten te Brussel” gegroepeerd. De onderverdeling gebeurt per archiefvormer/rubriek. Algemeen: Ordner “Liste des rapatriés France et Malines” (Nefors nr. 1759) bevat registers van gerepatrieerde Joden die uit Frankrijk of Mechelen waren gedeporteerd; de lias “listes des rapatriés convois de Malines” (Nefors nr. 1761) handelt over gerepatrieer...