Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Belgium
 1. Archief Arthur De Bruyne.

  In dit bestand noteren we vooreerst onder F1/G de artikels “Dr. Marten Rudelsheim” (1981), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981) en “Pius XII en de vervolgde Joden” (1982), verschenen in het rechtse Vlaams-nationalistische blad ’t Pallieterke. Het bestand bevat nog andere dossiers (doorgaans bestaande uit documentatie, aantekeningen, kladversies en originelen) inzake voor deze gids relevante artikels van De Bruyne, zie “De ‘anderen’ en de Joden: Britse en Zwitserse schuld” (1979) en “Hitler en de Joden” (1979)(onder nrs. D8713(6/1) – D8713(6/2)), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981)(...

 2. Archief Vrij Historisch Onderzoek.

  Dit bestand zou voornamelijk stukken bevatten die typisch zijn voor verenigingsarchief. In het bijzonder zou het vooral gaan om stukken inzake de redactie van de verschillende publicaties van VHO, en om correspondentie met betrekking tot de gerechtelijke vervolgingen van VHO-verantwoordelijken.

 3. Collectie periodieken.

  Het ADVN bewaart heel wat periodieken die voor deze gids relevant zijn. Ze beslaan de periode eind 18de eeuw - heden. Het gaat in de eerste plaats om publicaties van Joodse organisaties uit België. We noteren exemplaren van o.a. Belgisch Israëlitisch Weekblad, Berichten. Antwerpse contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, La Centrale, Contact J, In naam van de vrijheid, Joods Actueel, Kehilatenou, Regards, Keren Kayemeth, Maccabi, Nieuw Israëlitisch Weekblad, ... Daarnaast vinden we ook heel wat (weliswaar zeer fragmentarisch bewaarde) periodieken van Joodse organisaties uit het bu...

 4. Collectie Letterenhuis.

  In de collectie van het Letterenhuis – een omvangrijk geheel van archivalia, documentatie en iconografisch materiaal – vinden we heel wat stukken die voor deze gids relevant zijn. De onderwerpsmappen bevatten doorgaans vooral krantenknipsels, brochures, programmaboekjes, publicaties, flyers, affiches, uitnodigingen en vaak ook losse archiefstukken. Via de Agrippa-databank kan men bladeren in de collectie, zoeken op naam (van personen of organisaties), of zoeken in de archiefbeschrijvingen. We noteren vooreerst dossiers op naam van personen van Joodse afkomst, of organisaties of thema’s die ...

 5. Archief van Leopold Flam.

  Dit bestand is op moment van schrijven nog niet volledig ontsloten. Het bevat o.a. dagboeken van Flam, schriften met aantekeningen, lectuurnota’s, …

 6. Antwerps Joods Historisch Archief - Archief van Sylvain Brachfeld.

  Het ‘Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld’ is een uitzonderlijk diverse verzameling archief en documentatie. We noteren vooreerst het archiefmateriaal dat betrekking heeft op het privéleven van Sylvain Brachfeld en zijn familie. Het gaat o.a. om een omvangrijke reeks dossiers met briefwisseling en allerhande persoonlijke documenten (rijbewijzen, lidkaarten enz). Ten tweede vinden we onder de rubrieken “Antwerps Joods verleden” en “Belgisch Joods verleden” dossiers en losse stukken terug over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het Jodendom en de Joods...

 7. Beeldbank AVA.

  Deze verzameling bevat meer dan een kwart miljoen foto’s, dia’s, prenten, gravures, kaarten en ander iconografisch materiaal. Deze objecten werden grotendeels gedigitaliseerd en zijn (in lage resolutie) raadpleegbaar via de zoekmachine op de website van het FelixArchief. Wat deze gids betreft vinden we via de detailtoegang “Beeldbank AVA” heel wat relevante foto’s en dia’s, hoofdzakelijk daterend uit het interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw. We noteren vooreerst iconografisch materiaal over synagogen, Joodse scholen, begraafplaatsen en andere religieuze gebouwen zoals rituele ba...

 8. Interne werking van de stad – Beheer van stadseigendommen – Archief patrimonium Antwerpen (district en stad).

  Onder deze rubriek vinden we het archief van de Dienst voor Stadsgebouwen, dat de periode 1829-1954 omvat. Daarin noteren we vooreerst het dossier nr. 480 # 3452 (1940-1943) inzake de richtlijnen en verordeningen met betrekking tot het ‘Joodse schoolwezen’. Daarnaast hebben enkele dossiers betrekking op evenementen van Joodse organisaties die doorgingen in de Feestzaal Harmonie, waaronder het turnfeest van sportclub Maccabi (nr. 480 # 5300; voor het jaar 1933), activiteiten van de “Aangenomen Israëlitische School” (nr. 480 # 5321; 1925) en het Joods Nationaal Fonds (nr. 480 # 5342; 1931-193...

 9. Kabinet van de burgemeester – Bob Cools.

  In het archief van kabinet van burgemeester Cools vinden we enkele relevante dossiers. Ze bevatten doorgaans allerhande (politie)verslagen, krantenknipsels, handgeschreven notities, lijstmateriaal, briefwisseling, … Sommigen zijn vrij omvangrijk en opgedeeld in subdossiers. We noteren, onder andere, de dossiers inzake: de bomaanslag tegen de synagoge van de Sefardische gemeenschap in de Hoveniersstraat op 20 oktober 1981 (nr. 685 # 104), terrorisme (1987-1994; nr. 685 # 174), de Diamantwijk en diamantindustrie (1987-1994; nr. 685 # 3) en de bedevaart naar het Fort van Breendonk en herdenkin...

 10. Kabinet van de burgemeester – Delwaide Leo sr.

  In dit bestand noteren we dossiers betreffende representatie van Leo Delwaide sr. ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Belgisch Israëlitisch Weekblad (1964)(nr. 742 # 26), over de ontvangst van B’nai B’rith afdeling Antwerpen (1972)(nr. 742 # 65) en betreffende een interview van de BRT over het lot van de Antwerpse Joden tijdens de bezetting (1973)(nr. 742 # 69).

 11. Kabinet van de burgemeester – Lode Craeybeckx.

  In het archief van het kabinet van voormalig burgemeester Lode Craeybeckx vinden we heel wat relevante dossiers terug. Ze zijn vrij divers en bevatten doorgaans allerhande (politie)verslagen, krantenknipsels, handgeschreven notities, lijstmateriaal, briefwisseling, notulen van vergaderingen, … We noteren onder andere een dossier inzake de opvoering van het toneelstuk der Stellvertreter van Rolf Hochhuth (1966; MA-KAB # 1286), over het Coördinatie Comité der Diamantnijverheid met o.a. de eedaflegging van Romi Goldmuntz (1953; MA-KAB # 1348), betreffende door de Duitse bezetter gestolen diama...

 12. Publieke taken – Burgerlijke stand en bevolking.

  In het archief afkomstig van de burgerlijke stand vinden we vooreerst de gebruikelijke stukken zoals de verschillende bevolkingsregisters, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, enz. De vreemdelingendossiers, gevormd door de stad Antwerpen vanaf 1840, zijn eveneens een belangrijke en veelgebruikte bron. Het gaat om in totaal om meer dan 600000 dossiers. Ze worden ontsloten door numerieke en alfabetische indexen. Deze laatste zijn voor de periode 1840-1930 digitaal te raadplegen via de zoekmachine van het FelixArchief en via de website van FamilySearch (http://www.familysearch.org). De i...

 13. Publieke taken – Veiligheid – Oorlog en bezetting.

  In dit bestand vermelden we onder nr. 123 # 205 (1961-1967) het dossier Wiedergutmachung. Nr. 1020 # 1 (1942-1946) bevat een dossier met betrekking tot het uitvoeren van de Jodenverordening van 1 december 1941, afkomstig van het 3de Bureel (verantwoordelijk voor onderwijszaken). Het (deel)bestand gevormd door het Plaatselijk Comité van het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden bevat, naast algemene dossiers inzake hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden, teruggekomen politieke gevangenen, … ook een dossier dat specifiek handelt over het verstrekken van hulp aan Joden (1944-1...

 14. Publieke taken – Veiligheid – Politie.

  In het politiearchief is vrij veel relevant materiaal te vinden. Vooreerst vermelden we algemene reeksen zoals gebeurtenisboeken, bestuurlijke verslagen, processen-verbaal, … waarin vaak informatie kan teruggevonden worden over personen of specifieke gebeurtenissen. Zo bevatten de processen-verbaal van de 7de Wijk informatie over (naoorlogse) aangifte van verklikkingen van Joden tijdens de bezetting (zie MA # 29918 - MA # 29924, MA # 29932 - MA # 29937). Daarnaast zijn ook specifieke dossiers voor deze gids relevant. In verband met de Jodenvervolging tijdens de bezetting vermelden we o.a. M...

 15. Verzameling affiches en pamfletten van Joodse verenigingen.

  Deze verzameling bevat affiches, pamfletten en folders met betrekking tot allerlei politieke, religieuze, sociale en culturele activiteiten georganiseerd door Joodse organisaties in Antwerpen in de jaren 1932-1934. Het gaat om zowel politieke meetings en debatten als tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen, bals, dansavonden, theater (o.a. Jiddisch theater van de Vilna groep), voordrachten, uitstappen en reizen, … Onder de vermelde organisaties noteren we o.a. B’rith Trumpeldor, Vereniging van Joodse Handwerkers, KKL, Agudath Zion, Agoedas Jisroel, Comité tot verdediging van de rec...

 16. Vredescentrum Antwerpen.

  In dit bestand vermelden we hoofdzakelijk de stukken met betrekking tot door het Vredescentrum georganiseerde activiteiten. Zie o.a. de debatavonden “De Holocaust en de Belgische staten” (nr. 705 # 98; 1989), “Primo Levi, een humanist in de hel van Auschwitz” (nr. 705 # 153; 1993) en “Overleven. Relaas van een zestienjarige Joodse Antwerpenaar” (nr. 705 # 186; 1996); de boekvoorstelling “Partisans armés juifs. 38 témoignages” (nr. 705 # 123; 1991); de persvoorstelling van “De laatste getuigen” (nr. 705 # 122; 1991); de boekvoorstelling van Regine Beer (nr. 705 # 130; 1992) en het colloquium...

 17. Gemeente Boom.

  In het hedendaags gemeentearchief van Boom vinden we onder dossier nr. 2773 briefwisseling en onderrichtingen met betrekking tot Joden (1940-1942).

 18. Archief van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen.

  Dit bestand bevat onder nr. 1848 een aantal registers met geziene leerstof en vragen van proefwerken met betrekking tot de lessen israëlitische godsdienst (1960-1969). Het gaat in totaal om 8 schriften, waaronder een schrift van Paul Ambach. Daarnaast vermelden we nog het dossier nr. 2431, inzake de oprichting van een memoriaal en de bijhorende viering ter ere van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen oud-leraars en oud-studenten (waaronder een aantal Joodse). Verder verwijzen we ook naar algemene reeksen, zoals de inschrijvingsregisters, indicateurs van briefwisseling (zie vb. nr. 51, v...

 19. Koninklijk Atheneum van Berchem.

  In dit bestand vinden we stukken die de aanwezigheid van Joodse leerlingen documenteren. We vinden vooreerst algemene stukken o.a. statistieken van de schoolbevolking, stamboeken (nrs. 1-4; periode 1934-1984), klasregisters (nrs. 6-12; 1934-1984), indicateurs van briefwisseling, … Het bestand bevat eveneens reeksen van registers o.a. van uitslagen van leerlingen uit de diverse studierichtingen, van toelatings- en overgangsexamens van de humaniora-afdelingen, van de eindexamens en van het afleveren van diploma’s en allerhande certificaten. Daarnaast noteren we mogelijk relevante stukken zoal...

 20. Archief van het Arbeidsambt Antwerpen; stukken in beslag genomen door het Krijgsauditoraat Antwerpen.

  Dit archiefbestand bevat documenten gevormd door de directie en de afdelingen Arbeidsbestel en Steun. Naast wet- en regelgeving over de arbeidsbemiddeling en tewerkstellingspolitiek van de bezetter, noteren we vooreerst algemene stukken in verband met de organisatie, leiding en praktische werking van het Arbeidsambt. Het gaat om o.a. notulen, correspondentie en omzendbrieven, reeksen instructies over diverse onderwerpen, nota’s en dienstorders, periodieke verslagen van de hulpkantoren en andere Arbeidsambten, stukken inzake de medische keuring, … De documenten onder de rubriek ‘Dienstverpli...