Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  • Collection of film- and photodocuments of KGB UkrSSR
Identifier
61
Language of Description
English
Dates
1917 - 1972
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Russian
  • Ukrainian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

205 microfilms, 43 films.

Biographical History

The collection was formed out of microfilms of trophy German documents of the Second World War purchased from the American Association of Historians in 1959; microfilmed documents of the VChK-VUChK, Ekaterinoslav, Crimea, Odesa and Podolsk provincial Extraordinary commissions of 1917-1921 filmed in the Central Committee of KGB of the USSR in 1966-1967, and documentary films.

Scope and Content

Microfilmed documents of the Reich Ministry for the Eastern Occupied Territories and its head A. Rosenberg:

• documents on the activities of the German occupation administration in Ukraine;

• reports on the actions of partisan detachments and groups and underground in Ukraine;

• documents on the activities of the German occupation administration in Belorussia and the Baltic States;

• Reports on socio-political and economic situation in the occupied territories of the USSR;

• Reports on the reaction of the population of the occupied territories to events of the German administration, at the front;

• Documents on the deportations of laborers to the enterprises of Germany and satellite countries;

• proposals for the creation of an administrative-territorial system in the occupied territories of the USSR;

• Proposals of representatives of the Ukrainian, Belarusian and Russian public about the creation of national authorities and administration;

• documents on contacts between representatives of Ukrainian national organizations and Metropolitan of the Ukrainian Greek-Catholic Church A. Sheptytskyi with representatives of the German occupation administration;

• surveys of socio-political and economic situation in Galicia;

• documents on the creation of the "Ukrainian National Liberation Committee" under the leadership of P. Shandruk;

• documents on the investigation of the assassination of the Reichskomissar of Belarus W. Kube.

Documents of the armies rear of the Wehrmacht during the war against the USSR:

• orders and decrees;

• reports, newsletters, reports on the state of the rear, POWs, actions of partisan detachments and groups and the Soviet underground, the occupation regime, the mood of the population;

• protocols of interrogations of POWs, partisans and underground;

• reports on activities of police departments;

• photocopies of guerrilla newspapers and leaflets;

• documents of meetings on struggle against guerrilla movement;

• documents on local military formations: a) eastern formations; b) Cossack parts; c) Turkestan, Muslim and other formations;

• the characteristics of groups of the population of the occupied territories according to ethnic, political and social characteristics;

• reports of intelligence and counterintelligence units of the headquarters of the rear army groups "South", "Center", "A", "B";

• documents on establishment of residences to act in the Soviet rear and in areas of active partisan activity;

• documents on the activities of individual agents watching the Soviet and OUN underground in Ukraine in the occupied territories of the USSR;

• documents on interaction between the German and Romanian occupation administrations in the South of Ukraine;

• Documents on participation of Slovakia in the war against the USSR;

• Informations on guerrilla movement in Poland from 1939-1944;

• Documents on the situation in Hungary in 1944;

• War diaries of headquarters of railway military units during the war against the USSR;

• Reports on the activities of Soviet guerrillas on railway communications;

• Reports of sabotage and destruction of railways in the occupied areas of the USSR;

• Documents on the defeat of German units and on the Eastern Front.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

Identifier
61
Language of Description
Ukrainian
Dates
1917 - 1972
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

205 одиниць постійного зберігання мікрофільмів документів; 1959–1967 рр., 2 одиниці обліку; 43 одиниці постійного зберігання кінодокументів 1972 р.

Archival History

Колекція формувалась за рахунок надходжень мікрофільмів трофейних німецьких документів періоду Другої світової війни, придбаних з оперативною метою в Американської асоціації істориків у 1959 р., мікрофільмів звітних документів ВЧК–ВУЧК, Катеринославської, Кримської, Одеської і Подільської губернських надзвичайних комісій 1917–1921 рр., знятих у ЦА КГБ СРСР у 1966–1967 рр., та документальних фільмів.

Scope and Content

Мікрофільмовані документи імперського міністерства у справах східних окупованих територій та його керівника А. Розенберга:

• документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Україні;

• доповідні про дії партизанських загонів і груп та підпілля в Україні;

• документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Білорусії та Прибалтиці;

• доповідні та повідомлення про соціально-політичне й економічне становище на окупованих територіях СРСР;

• доповідні та повідомлення про реагування населення окупованих територій на заходи німецької адміністрації, події на фронті;

• документи про відправку робочої сили на підприємства Німеччини та країн-сателітів;

• пропозиції щодо створення адміністративно-територіальної системи на окупованих територіях СРСР;

• пропозиції представників української, білоруської та російської громадськості про створення національних органів влади й управління;

• документи про контакти представників українських національних організацій та митрополита УГКЦ А. Шептицького із представниками німецької окупаційної адміністрації;

• характеристика соціально-політичного й економічного становища в Галичині;

• документи про створення «Українського національного визвольного комітету» під керівництвом П. Шандрука;

• документи про розслідування вбивства рейхскомісара Білорусії Кубе.

Документи тилових органів Вермахту періоду війни проти СРСР:

• накази, розпорядження;

• доповідні, повідомлення, бюлетені, донесення, звіти про стан тилу, рух військовополонених, дії партизанських загонів і груп та радянського підпілля, окупаційний режим, настрої населення;

• протоколи допиту військовополонених та партизанів і підпільників;

• огляди про роботу поліцейських підрозділів;

• фотокопії партизанських газет та листівок;

• документи нарад з питань боротьби з партизанським рухом;

• документи про місцеві військові формування: а) східні частини; б) козацькі частини; в) туркестанські, мусульманські й інші частини;

• характеристика груп населення окупованих територій за національною, політичною та соціальною ознаками;

• повідомлення розвідувальних та контррозвідувальних підрозділів штабів тилових органів груп армій «Південь», «Центр», «А», «В»;

• документи про створення резидентур для роботи у радянському тилу та в районах активної діяльності партизан;

• документи про діяльність окремих агентів із розробки радянського й ОУНівського підпілля в Україні на окупованих територіях СРСР;

• документи про взаємовідносини німецьких і румунських окупаційних адміністрацій на Півдні України;

• документи про участь Словаччини у війні проти СРСР;

• довідка про партизанській рух у Польщі 1939–1944 рр.;

• документи про ситуацію в Угорщині 1944 р.;

• військові щоденники штабів залізничних частин періоду війни із СРСР;

• звіти про діяльність радянських партизан на залізничних комунікаціях;

• звіти про диверсії та руйнування залізничних магістралей на території окупованих районів СРСР;

• документи про розгром німецьких частин і з’єднань на Східному фронті.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0