Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 2,776
Country: Poland
 1. Akta miasta Płocka

  • Files of the Town of Płock

  Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974) [not relevant] Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w...

 2. Areszt Śledczy Sądowy w Poznaniu [Untersuchungshaftanstalt Posen]

  • akta osobowe więźniów skazanych wyrokami sądów specjalnych w Poznaniu, Inowrocławiu, Włocławku, Bydgoszczy i Grudziądzu na karę śmierci i straconych w latach 1941-1942 - akta administracyjne (wykazy więźniów rozstrzelanych i zgilotynowanych na terenie więzienia w Poznaniu; korespondencja Prokuratury przy Sądzie Specjalnym w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu w sprawach przekazywania zwłok straconych więźniów Instytutowi Anatomii Uniwersytetu w Poznaniu oraz Instytutowi Anatomii Medycznej w Gdańsku)
 3. Akta miasta Częstochowy

  • Files of the city of Częstochowa

  Księga miejska Częstochowy z lat 1759-1765, sygn. 1. I. Magistrat Miasta Częstochowy, w tym: Wydział Administracyjny z lat 1804-1867, sygn. 2-65, w tym: regulacja miasta, połączenie Starej i Nowej Częstochowy, dzierżawa parceli i dochodów miejskich, pożyczki budowlane, notowania cen, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej; Wydział Skarbowy z lat 1827-1867, sygn. 66-197, w tym: spisy inwentarzy po zmarłych, opieka nad nieletnimi, ściąganie należności skarbowych, sprawy hipoteczne; Wydział Wojskowy z lat 1847-1854, sygn. 198-199, w tym: urządzenia wojskowe, składki kwaterunkowe; Wydział Policyjny...

 4. Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu

  • Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien Oppeln
  • Supreme Presidium of the Province of Upper Silesia

  I Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja wewnętrzna prowincji, obsada stanowisk, wizytacje władz nadrzędnych, stosunki polsko-niemieckie, umowy graniczne, referendum, wybory do parlamentu i władz komunalnych 1920-1937 (56 j.a.), II Sprawy polityczne: ogólne, konsularne, urzędy ds.mniejszości narodowych, ruch polski na Górnym Śląsku, dwujęzyczność w urzędach i instytucjach, napady na Niemców, napady na Polaków, szkoły niemieckie na Górnym Śląsku, szkoły polskie w Niemczech, niemieckie związki w Poznaniu i na Pomorzu, sprawy autonomii, sprawy dotyczace Polski, organizacje i związki, sprawy ...

 5. Akta miasta Rzeszowa

  • Files of the town of Rzeszów

  The collection contains i.a. items including German bills and public announcements; information on the establishment of the ghetto and forced labour for Jews; confiscations of property and its administration; death sentences; lists of deceased Jews for the years 1935-1942; an incomplete list of the Jews of Mielec (1941); lists of licences issued and tribute payments by residents in the years 1941-1943; registers of houses and lists of names of the tenants of various real properties; records of personal identity documents issued; alphabetical card files on population movements ; and the orig...

 6. Akta miasta Otwocka

  • Files of the town of Otwock

  The collection contains i.a. regulations and general orders concerning matters such as forced labour and resettlement of the Jews, taxes, materials connected with the expropriation of Jewish real estate in the “Aryan” quarter by a special administrative office, and many documents related to statistics, population records and control, lists of real properties, a personnel list of the Getto-Polizei and instructions for it, and a range of official letters and correspondence on matters concerning the Jews of Otwock. The body of material is relatively extensive and thus sufficient to reconstruct...

 7. Dowódca Żandarmerii Rejencji Łódzkiej [Der Kommandeur der Gendarmerie beim Regierungspräsidenten Litzmannstadt]

  • akta administracyjne (zarządzenia, instrukcje, pisma okólne dot. organizacji i działalności policji z 1942 r., rozkazy dzienne dowódcy żandarmerii rejencji łódzkiej za lata 1941-1942; materiały dot. spraw personalnych, wykazy osób przyjętych do żandarmerii w obwodzie Łęczyca oraz listy płac żandarmerii i policji pomocniczej z obwodów: Kalisz, Łęczyca, Łask, Ostrów Wielkopolski, Łódź, Turek, Wieluń z lat 1939-1942; korespondencja finansowa z lat 1941-1942)
 8. Akta gminy Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Mińsk Mazowiecki

  Sprawy wojskowe, podatkowe, dot. Żydów, Mariawitów, zarządzenia, kontrole, uchwały, zebrania, sprawy finansowe, sprawy personalne, statystyka, ubezpieczenia, podatki, szkody, sprawy majątkowe, opieka społeczna, budżet, finanse, protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, księgi ludności.

 9. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 6 w Świebodzinie [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter partei. Standarte 6 Schwiebus]

  • akta osobowe (akta i ankiety personalne członków SA oraz rezerwy SA) - akta administracyjne (zarządzenia, rozkazy oraz korespondencja dot. spraw szkoleniowo-propagandowych, obchodów świąt partyjnych, spraw gospodarczych, umundurowania i wyposażenia członków, odznaczeń, przeniesień służbowych i wykluczeń z formacji)
 10. Biuro Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych

  • akta osobowe (akta osób ubiegających się o pomoc finansową ze względu na poddawanie eksperymentom pseudomedycznym - kwestionariusze osobowe wnioskodawców, zaświadczenia potwierdzające pobyt w obozach koncentracyjnych i przeprowadzanie eksperymentów, historie choroby więźniów, zaświadczenia lekarskie, zeznania świadków, decyzje przyznania pomocy finansowej, wnioski oddalone z tytułu braku dokumentów, protokoły i opinie zespołów doradczo-opiniodawczych; listy byłych więźniów KL w Ravensbrück i dzieci poddawanych eksperymentom pseudomedycznym w Oświęcimiu) - akta administracyjne (koresponden...
 11. Brytyjski Sąd Wojskowy. Proces załogi obozu koncentracyjnego w Ravensbrück [British Military Court - Case Ravensbrück]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (stenogramy z procesu zawierające akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonych oraz wyrok, raport o KL Ravensbrück) - akta administracyjne (sprawozdanie polskiego przedstawiciela z przebiegu rozprawy, korespondencja, wycinki prasowe) - materiały inne (wycinki prasowe)
 12. Sąd Obwodowy we Włocławku

  • Amtsgericht Leslau
  • Local Court in Włocławek
 13. Brytyjski Trybunał Zbrodni Wojennych. Proces Fritza Ericha von Mansteina w Hamburgu [British War Crimes Trial - Case against Fritz Erich von Manstein in Hamburg]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (stenogramy z procesu zawierające akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonych, mowy obrończe adwokatów i mowę oskarżającą prokuratora oraz wyrok; akta dochodzeniowe GKBZHwP w sprawie Gerda von Rundstedta, Fritza Ericha von Mansteina, Adolfa Straussa zawierające m.in.: protokoły, zeznania świadków, dzienniki rozporządzeń dla obszarów okupowanych oraz odpisy zarządzeń władz okupacyjnych) - akta administracyjne (korespondencja)
 14. Więzienie Sądu Krajowego w Gnieźnie

  • Landgerichtsgefangnis Gnesen
  • Prison of the Regional Court in Gniezno

  Akta ogólne i akta personalne więźniów.

 15. Sąd Specjalny we Włocławku

  • Sondergericht Leslau
  • Special Court in Włocławek
  1. Sprawy karne Sd 4 Kls, sygn. 1-312; 1941-1944. 2. Sprawy karne Sd 5 Kls, sygn. 313- 461; 1942-1943. 3. Sprawy karne Sd 4 KMs, sygn. 462-479; 1941-1942. 4. Sprawy karne Sd 5 KMs, sygn. 480-482; 1941-1944 5. Sprawy karne Sd 4 Js, sygn. 283-485; 1941-1941 6. Dopływ do zespołu, opracowany w roku 2011, sygn. 486-526; 1940-1944 [1947].
 16. Główny Trybunał Wojskowy we Francuskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec. Proces koncernu Röchlinga [Tribunal General de Gouvernement Militaire pour la Zone Française d'Occupation en Allemagne - Le proces contre Firma Röchling]

  • akta sądowe dot. zbrodni niemieckich (materiały z procesu przeciwko Hermannowi Röchlingowi - właścicielowi zakładów przemysłu żelaza i stali w Lotaryngii oraz doradcy gospodarczemu III Rzeszy, oskarżonemu o wykorzystanie potencjału gospodarczego do celów wojennych i deportacje osób do pracy przymusowej w zakładach, m.in.: stenogramy z procesu, akt oskarżenia, zeznania świadków i oskarżonego, mowy obrońcy i prokuratora, wyrok, a także opinię i wniosek prokuratora - obserwatora na procesie)
 17. Kartoteka osób przebywających w obozach tzw. dipisów (DP) [Allied Expeditionary Force Displaced Persons Registration Record]

  • pomoce ewidencyjne (kartoteka osobowa Polaków sporządzona przez władze alianckie na terenie okupowanych Niemiec - b. więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych i robotników przymusowych, którzy po zakończeniu wojny zostali umieszczeni w obozach dla przesiedleńców)
 18. Komisja do spraw Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich

  • akta administracyjne (plany pracy, protokoły, sprawozdania, ekspertyzy, opracowania zespołów, wzory kart ewidencyjnych dot. odszkodowań, korespondencja w sprawie odszkodowań, pozwy sądowe przeciwko niemieckim zakładom pracy, wyroki sądowe w sprawie odszkodowań od III Rzeszy i firm niemieckich, zestawienia i aneksy strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945)
 19. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych [United Nations War Crimes Commission]

  • akta administracyjne (protokoły posiedzeń plenarnych UNWCC, zawiadomienia o terminach posiedzeń, materiały konferencyjne, zbiór dokumentacji z serii ,,C” dot. wszystkich aspektów działalności UNWCC, dokumenty Komitetu II poświęcone ustawodawstwu międzynarodowemu, protokoły posiedzeń Komitetu I, III, protokoły posiedzeń Podkomisji Dalekiego Wschodu i Pacyfiku, sprawozdania sądowo-prawnicze z przebiegu procesów przeciwko zbrodniarzom wojennym w krajach Europy i Azji, biuletyny prasowe publikowane przez Biuro Śledcze UNWCC, materiały dot. obsady niemieckich obozów koncentracyjnych okólniki z...
 20. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych. Delegat Polski do Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych [United Nations War Crimes Commission]

  • akta śledztw dot. zbrodni niemieckich (dochodzenia przeciwko byłym funkcjonariuszom policji GG, obozu Kraków-Płaszów; akta z poszukiwania materiałów dowodowych do dochodzeń w sprawie organizacji przestępczych, m.in. Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny, Urzędu do spraw Mniejszości Niemieckiej, Głównego Urzędu do spraw Rasy i Osiedleń; lista wyższych urzędników i funkcjonariuszy aparatu partyjno-politycznego i policyjnego III Rzeszy, spisy przestępców wojennych oraz obsady personalnej wyższych stanowisk w administracji i urzędników niemieckich działających na ziemiach polskich w...