Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 842
Language of Description: Ukrainian
 1. Вінницька обласна комісія сприяння роботі Надзвичайної державній комісїї по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників

  • Vinnytsa regional Commission for assisting to the work of the Extraordinary State Commission on Investigation of the German-Fascist Crimes

  Inventory 1 contains resolutions of the SNK of the USSR, of the Ukrainian SSR, and instructions on the activities of the Commission (hereafter ChGK). It also includes decisions and instructions from local authorities; instructional materials by ChGK USSR and that of the USSR; summaries of records, registers, acts, lists of crimes and damage caused by the German-Romanian occupants and their accomplices to citizens, organizations, enterprises, and collective farms; reports, notes on the work of regional, district, city committees of the ChGK sent to the republican ChGK and Moscow’s ChGK. Inve...

 2. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk
  • Днепропетровская областная комиссия по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, г. Днепропетровск

  Більшість справ фонду містить відомості про матеріальні збиткі. Представлені нижче справи містять відомості про втрати серед цивільного населення, зокрема жертв Голокосту. Опис 1. Спр. 1. Директивные указания, списки ответственных работников областных организаций, переписка облкомиссии и Государственной Чрезвычайной комиссии о направлении актов и заявлений граждан, эвакуированных из Днепропетровска, для восстановления материального ущерба. 1943-44. 150 арк. Спр. 57. Обобщенные сведения о жертвах, реестр актов и акты по Днепропетровску. 1944. Спр. 63. Обобщенные сведения о жертвах и акты на ...

 3. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  Вибрані справи з фонду, що містять відомості про окупаційну політику народонаселення та Голокост; крайні дати справ та обсяг: Спр. 1. Постановление горуправы о ее структуре, введении карточной системы, запрещении продажи и обмена продуктами для населения, выдаче патентов. 60 арк. Спр. 2. Постановления, приказы немецкого военного коменданта о расправе с населением за подачу сигналов Красной армии, о принудительной мобилизации населения на общественные работы. Схема построения промышленной кооперации. 1943. 77 арк. Спр. 3. Постановления, приказы горуправы о мобилизации населения на работы на ...

 4. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  • Секретариат ГПУ-КГБ УССР
  • UkrSSR GPU-KGB Secretariat

  The documents were mainly generated within four periods: 1930-1941; 1941-1945; 1945-1954; 1964-1991 The documents of the period of the Second World War (1941-1945) contain: • resolutions and orders of the Council of People's Commissars of the USSR; • directives and instructions by NKVD of the USSR on work issues; • directives and instructions by NKVD of the Ukrainian SSR on work issues; • correspondence by NKVD of the UkrSSR with organizations, authorities and administration of the UkrSSR on the activities of the state security agencies; • special reports sent by NKVD of the Ukrainian SSR a...

 5. Могилів-Подільська міська управа

  • Mohyliv-Podilska miska uprava
  • Mohyliv-Podilskyi city administration

  Information on salaries to workers of workshops, studios and other enterprises owned by individuals of Jewish nationality [inventory 1, file 485]. Documents on the organizational and economic activities of Jewish communities in the ghetto: permission for shoemaking, tailoring and pottery workshops, opening barbershops, sofas, bakeries, buffets and grocery stores, production of sausage wares, fur trade, small-scale trade [inventory 1, files 150-158, 167, 169-171, 173-177, 417]. Orders and decrees by Mohyliv-Podilsky city administration, documents on the provision of the Jews with housing, co...

 6. Колекція друкованих видань КГБ УРСР

  Наступні справи містять відомості щодо історії євреїв, окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 252. Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период ВОВ. 1952 г. Тома 1-2-3-4-1. Спр. 306. Список румын, совершивших преступления против СССР в период ВОВ 1941-1945 гг. 1945 г. Тома 1-7. Спр. 319. Список лиц, работавших в румынских полицейских и разведывательных органах. 1942. Тома 1-5. Спр. 322. Список сотрудников германской жандармерии и полиции и лиц, преследовавшихся этими органами, 209 л. 1942. Спр. 323. Справочник-список офицерского и рядового...

 7. Шпиківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шпиків

  Постанови, накази, обіжники, розпорядження Губернаторства Трансністрії, обласної, Шпиківської районної та Тульчинської повітової управ; кошторис райуправи на 1941 р.; річні та піврічні звіти управи; квартальні фінансові звіти районної та сільських управ; квартальні звіти господарств; місячні звіти установ та організацій про стан руху медикаментів, випуск продукції; статистичні відомості про кількість процюючих на підприємствах, землі, худоби по району; акти реквізиції майна, перевірки якості на заготівельних пунктах зернових культур, перевірки фінансових операцій, стану кас, обліку урожаю; ...

 8. Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії Наук УРСР

  Наявні: зібрання рукописів; документи та матеріали фольклорного відділу: зібрання єврейських народних пісень, розповідей, прислів’їв та приказок, афоризмів, анекдотів, жартів; єврейський радянський антирелігійний фольклор; вирізки з періодичних видань з публікаціями про єврейську народну творчість, та архів: протоколи виробничих нарад; списки співробітників Кабінету; матеріали про роботу відділу зі збирання матеріалів про Велику Вітчизняну війну (1947); матеріали до збірника «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны» (1948–1949); спогади про життя єврейського населення...

 9. Фонд архівного управління НКВС УРСР по Полтавській області

  • Архівне управління Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

  Опис 20. Списки-довідники про членів політичних партій, білогвардійців, жандармів, дезертирів Червоної Армії, осіб, що перебували на службі в установах у період німецько-фашистської окупації. Вибрані справи, що стосуються періоду нацистської окупації: Справа 1 - Духовенство, служившее немецким оккупантам в церквях Полтавы и в районах Полтавской области, 8 арк. Справа 4а - Немцы, проживавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг., 17 арк. Справа 5 - Сотрудники жандармерии, существовавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг, 10 арк. Справа 6 - Сотрудники районных и сельскохозяйственных ко...

 10. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  Мікрофільмовані документи імперського міністерства у справах східних окупованих територій та його керівника А. Розенберга: • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Україні; • доповідні про дії партизанських загонів і груп та підпілля в Україні; • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Білорусії та Прибалтиці; • доповідні та повідомлення про соціально-політичне й економічне становище на окупованих територіях СРСР; • доповідні та повідомлення про реагування населення окупованих територій на заходи німецької адміністрації, події на фронті; • доку...

 11. Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

  Документи фонду складаються з кількох типів справ. 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вив...

 12. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  З-поміж справ фонду, справи у описах №№ 1-додатковий, 2 та 3 стосуються безпосередньо подій Другої світової війни на Дніпропетровщині та містять відомості про людські втрати та матеріальні збитки області під час німецької окупації, відомості про окупаційний режим, зокрема політику народонаселення та Голокост. Нижче подані вибрані справи (з вказанням крайніх дат та обсягу), які стосуються даної тематики. Опис 1 додатковий. Спр. 91/19. Переписка с районными отделениями УНКВД о составлении списков учреждений, организаций и предприятий, существовавших в период немецко-фашистской оккупации на те...

 13. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  Матеріали, що дотичні до історії окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 24. Довідки на співробітників Української поліції м. Харкова. 1943. 87 арк. Спр. 26. Розшук агентів іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 300 арк. Спр. 27. Розвідка агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 315 арк. Спр. 28. Список № 2 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 286 арк. Спр. 29. Список № 1 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 171 арк...

 14. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд).

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Опис 2. Вибрані справи з опису 2 містять відомості про окупаційний режим, політику народонаселення та Голокост (указані також крайні дати та обсяг справ). Спр. 1. Распоряжения шефа районной управы, Апостоловский район, Солдатская сельуправа. 1941-42. 549 арк. Спр. 4. Приказы и распоряжения Апостоловской районной управы о запрещении советской пропаганды и оказании помощи военнопленным, выдаче наград за арест коммунистов и партизан, переписка с райуправой по хозяйственным вопросам. 1941-42. 242 арк. Спр. 10. Приказы и распоряжения Васильковской районной управы, гебитскомиссара; планы поставок...

 15. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 16. Колекція документів Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945

  Вибрані назви окремих справ: Спр. 14. Хронологический справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками населенных пунктов Черниговской области и их освобождении Красной армией (верстка).118 арк. Спр. 18. Сборник документов «Зверства и злодеяния н-ф захватчиков на Черниговщине и борьба советского народа за свое освобождение». 394 арк. Спр. 19. Черновые материалы к сборнику «Зверства и злодеяния…», насильственный угон в Германию, письма угнанных и др. 56 арк. Спр. 20. То же, борьба с партизанами, регистрация населения и др. 44 арк. Спр. 21. То же, подпольные и антифашистские ...

 17. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  Опис 1 - Справи колекції документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху, іншим формам антифашистського спротиву, що діяли на території Полтавської області у період ВВВ. Selected titles of the files containing information on occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Опись № 1 – Дела коллекции документов по партийному и комсомольскому подполью, партизанскому движению, другим формам антифашистского сопротивления, действовавших на территории Полтавской области в период ВОВ. Д. 28. Сообщение областной ЧГК. Список злодеяний и виновников...

 18. Чернігівська міська управа, м. Чернігів Чернігівської області

  Назви вибраних справ: Спр. 1. Печатные приказы, распоряжения и объявления местной комендатуры и городской управы об организации районных управлений и старостатов и их задачах, уплате налогов и др. вопросам.33 арк. Спр. 2. Приказы по городской управе о штатных расписаниях, назначении и увольнении служащих. Докладная записка Баран-Бутовича по вопросу освобождения из лагерей военнопленных, жителей Чернигова и ближайших сел.43 арк. Спр. 3. Приказы Горуправы о регистрации городского населения и гужевого транспорта, сдаче пишущих машинок, ротаторов и разного имущества, взятого населением в учрежд...

 19. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti

  Опис 2 містить документацію стосовно історії Другої світової війни та окупаційного режиму, яку було підготовлено співробітниками архіву невдовзі після звільнення області, зокрема "Хронологічні довідки про дати окупації та звільнення населених пунктів області", а також інші матеріали. Спр. 77а. Хронологический справочник населенных пунктов за период временной немецкой оккупации Запорожской области. 1946. 352 арк. Спр. 193. Документальный сборник «Немецко-фашистские оккупанты в Запорожской области». 150 арк. Спр. 194. Хронологический сборник о датах оккупации немецко-фашистскими войсками насе...

 20. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  Опис № 2 - 242 справи. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, нацистську політику народонаселення, людські втрати під час окупації та Голокост. Дело 110. Мероприятия отдела по выполнению директивы ЦК и СНК. Обращение Буденного к населению. Справки, докладные записки обкома, горкомов, райкомов о необходимом количестве вагонов для эвакуации. Дело 123. Информации, справки обкома партии о социально-экономическом состоянии области после освобождения от захватчиков, организации соцсоревнования, подборе и укомплектовании руководящими и пропагандистскими...