Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

 • Filtration files, archival-criminal files and trophy documents transferred from regional SBU archives
Identifier
Р-6023
Language of Description
English
Dates
1918 - 1999
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

77999 files

Scope and Content

Collection consists of several types of documents.

 1. Filtering cases (51531 files). The filtration file is a set of documents about an individual deported from Germany: interrogation protocols, questionnaires, correspondence for obtaining information about the life and activities of the deportee. Among those deported to forced labor in Germany were Jews - teenagers, boys and girls, who with the help of counterfeit documents, under other names saved themselves from the actions of the destruction of the Jewish population and entered the territory of the Reich. 38 filtration cases of Jews were taken out to Germany and returned to the Vinnytsia region are available.

 2. Filtration cases on former Soviet prisoners of war and trophy cards on them (267 files). They allow to trace the fate of Jewish prisoners of war, who had to describe the circumstances of their captivity, stay in prison camps and the subsequent fate. 26 such files on Jewish prisoners of war are available.

 3. Archival and investigative files on individuals brought to court for the assistance to the Nazis (26183 files). They contain information about the accomplices of the Nazis who are guilty of destroying the Jewish population and the specific circumstances of the resettlement of Jews in the ghetto, the robbery of their property, their move to the killing sites, the participation of the collaborators in the executions. This group also includes archival and investigative cases for collaborators from the Jewish population; local and deported to Transnistria from Northern Bukovina, Bessarabia and Dorokhoi County (Romania). Typically, these were the individuals appointed by the Romanian authorities to serve as heads of Jewish communities, ghettos, labor camps. Some of the caseworkers worked in the Jewish police. The archives and investigative cases of Nazi accomplices with the Jewish background can be divided into two parts: (1) documents on actual assistants of the Nazis who committed crimes against Jews held in the ghetto and labor camps, and (2) documents relating to Jewish leaders (communities, ghettos), who contributed to the survival, improvement of social life in the Transnistrian ghettos, but were suspected by the Soviet authorities in aiding Romanian occupation authorities.

 4. Trophy German documents (10 files). In particular, they contain information on the occupation regime in the German occupation zone of the Vinnytsia region due to the construction and operation of the Hitler's headquarter Werwolf in suburbs of Vinnytsia. Most German documents translated into Russian. In the core of German trophy materials are reports of military officers of the security group of the secret field police "OST", reports, correspondence as an annex to the "Military Diary". The most numerous group of trophy documents are the orders, reports, and military officials of the secret police field group "OST" near the Hitler’s headquarter, correspondence with Rattenhuber (commander of the SS Imperial Security Service), the security police and SD in Vinnitsa, the security police and SD in Zhytomyr, gendarmerie posts in the security zone, the Vinnitsa Gebietskommissariat, the city prison, the Vinnytsia Jewish labor camp (Stalag 329), the military tribunal of field commandant's office 675 in Vinnitsa.

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy from: Faina Vynokurova, Collections of the State Archive of Vinnytsa region as a source on the history of Jews during the German and Romanian occupation, 1941-1944 (PhD Thesis, Kyiv, 2003, unpublished manuscript).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

Identifier
Р-6023
Language of Description
Ukrainian
Dates
1918 - 1999
Level of Description
Collection
Languages
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

77999 справ

Scope and Content

Документи фонду складаються з кількох типів справ.

 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вивезених до Німеччини і повернутих до Вінницької області.

 2. Обліково-фільтраційні справи на колишніх радянських військовополонених і трофейні картки на них (267 справ). Дозволяють простежити долю військовополонених євреїв, які на запитання слідства мали описувати обставини їхнього полонення, перебування у таборах для полонених та подальшу долю. Виявлено 26 таких справ на військовополонених-євреїв.

 3. Архівно-слідчі справи на громадян, притягнутих до кримінальної відповідальності за пособництво нацистам (26183 справи). Містять відомості про осіб – пособників нацистів, винних у винищенні єврейського населення, та конкретні обставини переселення євреїв у гетто, пограбування їхнього майна, етапування їх до місця збору, а потім до місця проведення акцій знищення, участі колаборантів у розстрілах. До цієї групи також відносяться архівно-слідчі справи на колаборантів з середовища єврейського населення; місцевого і депортованого на територію Трансністрії з Північної Буковини, Бессарабії та повіту Дорохой (Румунія). Як правило, це були особи, призначені румунською владою виконувати обов’язки начальників єврейських общин, гетто, робітничих таборів. Деякі з фігурантів справ працювали в єврейській поліції. Архівно-слідчі справи на пособників нацистів з єврейського середовища можна поділити на дві частини: (1) документи щодо дійсних пособників нацистів, що скоїли злочини проти євреїв, які утримувалися в гетто і робітничих таборах, та (2) на документи, що стосуються єврейських керівників (общин, гетто), які своєю діяльністю сприяли виживанню, покращанню соціального життя в гетто Трансністрії, проте підозрювалися радянською владою в пособництві румунській окупаційній владі.

 4. Трофейні німецькі документи (10 справ). Зокрема, містять інформацію про окупаційний режим в німецькій зоні окупації Вінницької області, обумовлений будівництвом і функціонуванням у передмісті Вінниці ставки Гітлера “Вервольф”. До більшості німецьких документів є переклад на російську. Основу трофейних німецьких матеріалів становлять донесення військових чиновників охоронної групи таємної польової поліції “ОСТ”, рапорти, листування, які в німецькому діловодстві оформлені як додатки до “Військового щоденника”. Найбільш численною групою трофейних документів є накази, розпорядження, донесення, рапорти керівників та військових чиновників охоронної групи таємної польової поліції “ОСТ” в районі ставки Гітлера, листування з начальником Імперської служби безпеки оберфюрером СС Раттенхубером, поліцією безпеки і СД у Вінниці, поліцією безпеки і СД у Житомирі, жандармськими постами в охоронній зоні, вінницьким гебітскомісаріатом, міською тюрмою, пересильним табором у Вінниці, вінницьким єврейським робітничим табором (штатлаг 329), військовим трибуналом польової комендатури 675 у Вінниці.

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy from: Faina Vynokurova, Collections of the State Archive of Vinnytsa region as a source on the history of Jews during the German and Romanian occupation, 1941-1944 (PhD Thesis, Kyiv, 2003, unpublished manuscript).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0