Language of Description: Polish
 1. A. Rappaport i Synowie - SA Fabryka Sukna i Towarów Modnych w Bielsku

  • A. Rappaport Tuch- und Modewaren Fabrik Bielitz
  1. Sprawozdanie z kontroli zamknięcia bilansu, dokumentacja dotycząca likwidacji firmy, z lat 1939-1944, sygn. 1-2
 2. Akta cechów rzemieślniczych w Tuchowie

  Akta Związku Rzemieślniczego Żydowskiego 1941 (sygn. 33/218/1) Akta Cechu Rzemieślniczego Zbiorowego 1945-1946 (sygn. 33/218/2)

 3. Akta gminy Aleksandrów

  • Files of the commune of Aleksandrów

  miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 1), charakterystyka projektowanej nowej gromady (sygn. 2), spisy wyborców sołtysa i podsołtysa (sygn. 3), protokoły komisji (sygn. 4), protokoły sesji sołtysów (sygn. 5-9), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 10), majątek gminy i gromad (sygn. 11), sprawy budżetowe (sygn. 12-13), dzienniki główna (sygn.14-20), księga wydatków szkolnych (sygn. 21), księgi biercze szarwarków (sygn. 22-23), księgi inwentarzowe (sygn. 24-25), sprawy podatku gruntowego (sygn. 26-33), spis gospodarstw rolnych (sygn. 34-40), akta dotyczące oświaty, kultury, nauki (sygn. 41...

 4. Akta gminy Annopol

  • Files of the commune of Annopol

  Sprawy organizacyjne (sygn. 1-2), sprawy personalne (sygn. 3-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 8-12, 14-16), plany pracy i sprawozdania GRN (sygn. 13), protokoły komornika sądowego (sygn. 17-18), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 19-21), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 22-24), protokoły pokontrolne (sygn. 25), budżety (sygn. 26-36), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 37-41), dziennik główna (sygn. 42-46), dochody obce - podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.47-64), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe,...

 5. Akta gminy Babice

  • Files of the commune of Babice

  Przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-11), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja ( sygn. 12-15),sprawy organizacyjne - gminne wykazy miejscowości (sygn. 16), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja (sygn.17-18), sprawy organizacyjne - wykazy frekwencji sołtysów na wykładach (sygn. 19), sprawy organizacyjne - zarządzenia, korespondencja (sygn. 20), sprawy osobowe (sygn. 21), wykazy członków rad narodowych (sygn. 22), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 23-24), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 25), sprawy GRN- zarządzenia, korespond...

 6. Akta gminy Batorz

  • Files of the commune of Batorz

  Zarządzenia ogólne, okólniki (sygn. 1), protokoły i uchwały Rady Gminnej (sygn. 2), budżety (sygn. 3-19), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 20-33), księgi finansowe (sygn. 34-41), rejestr świadczeń drogowych (sygn. 42) księgi podatkowe (sygn. 43-52), kosztorysy na budowę dróg gminnych (sygn. 53), wybory do Sejmu (sygn. 54-56), spis ludności (sygn. 57-59), projekt urzędu gminnego (sygn. 60), sprawy organizacyjne (sygn.61), sprawy personalne (sygn. 62-65), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 66-67), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 68-70), p...

 7. Akta gminy Biała

  • Files of the commune of Biała

  Okres zaborów i międzywojenny: księga ludności wsi Józefów z lat 1900-1930 (1 j.a.)Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (39 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy personalne pracowników gminnych, organizacja i obsługa Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń GRN protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań sołtysów, kontrole wewnętrzne i społeczne, lustracje, protokoły z poseidzeń Komisji, Dział finansowo-budżetowy z lat 1946-1954 (229 j.a.): majątek gminy, budżet gminy, budżet administracyjny zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozda...

 8. Akta gminy Biszcza

  • Files of the commune of Biszcza

  Sprawy organizacyjne (sygn.1), sprawy osobowe (sygn. 2-3), sprawy osobowe, protokoły wyborcze przy wyborze radnych gromadzkich (sygn. 4), protokoły posiedzeń Rady Gminnej (sygn. 5), protokoły zebrań gminnych (sygn. 6), protokoły Gminnych Komitetów Społecznych (sygn. 7), protokoły sesji sołtysów (sygn. 8), protokoły i uchwały zebrań wiejskich (sygn. 9-17), budżet (sygn. 18-31), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 32-34), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 35-37), księga dochodów budżetowych (sygn. 38), księga wydatków budżetowych (sygn. 39), dzienniku główna (sygn. 40-44), księga kaso...

 9. Akta gminy Brzozówka

  • Files of the commune of Brzozówka

  Sprawy personalne (sygn. 1-3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 5-15), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-18), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 19), protokoły pokontrolne (sygn. 20), majątek gminy i gromad (sygn. 21), budżety (sygn. 22-33, 77), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 34-37, 40), dokumentacja księgowa (sygn. 38-39), obrót pieniężny (sygn. 41), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 42-59), sprawy rolnictwa - m.in. klasyfikacja ziemi (syg...

 10. Akta gminy Brzozowy Kąt

  • Files of the commune of Brzozowy Kąt

  Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1928-1939 (7 j.a.): księgi dochodów budżetowych, sprawozdania rachunkowe, dziennik głównaOkres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1939-1942 (3 j.a.): budżet gminy, księga kasowa wójta gminy, roczne sprawozdania racunkoweOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1952 (5 j.a.): okólniki, sprawozdania wójta gminy, sprawy osobowe członków GRN, uchwały GRN, zebrania sołtysów Dział finansowo-budżetowy z lat 1947-1954 (75 j.a.): budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe, arkusze wymiarowe po...

 11. Akta gminy Chełmce

  • Files of the commune of Chełmce

  Sprawy oświaty, budżet, spis Niemców, podatek gruntowy, księgi meldunkowe (1818-1943)

 12. Akta gminy Chrościce powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Chrościce

  1938 - księga pożyczek Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej 1940-1944 - wykazy ewakuowanych, sprawy wyznaniowe, dokumenty finansowe, książki meldunkowe 1944-1950- protokóły z posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawozdania z działalności, walka z analfabetyzmem, kontrole, zmiany terytorialne, sołtysi, kontyngenty, sprawozdania finansowe, budżety, wykazy dróg i mostów, opieka społeczna, wykaz zakładów rzemieślniczych i handlowych, dane dot. ludności, gospodarstw, statystyka produkcji rolnej, sprawy repatriantów, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzenia dot. mobilizacji, walka z...

 13. Akta gminy Chrzanów

  • Files of the commune of Chrzanów

  sprawy organizacyjne (sygn. 1-6), sprawy personalne (sygn. 7-16), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów oraz Zarządu Gminnego (sygn. 17-34) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 35-37), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 38), protokoły pokontrolne (sygn. 39-45), majątek gminy i gromad (sygn. 46-49), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 50), budżety (sygn. 51-64), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 65-68), dziennik główna (sygn. 69-72), karty dochodów i rozchodów (sygn. 73-74), księgi inwentarzowe (sygn. 75), księgi podatkowe (sygn. 76-83), obrót pieniężny (sy...

 14. Akta gminy Czechowice-Dziedzice

  • Files of the commune of Czechowice-Dziedzice

  Zarząd Gminy Czechowice- Dziedzice 1. Dział Ogólny: dekret PKWN, charakterystyka gminy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminy, uchwały. Działalność Komisji Drogowej, Finansowo- Budżetowej, Kontroli Społecznej, Oświatowej, Planowania, Współdziałania. Protokoły posiedzeń Prez. MRN, protokoły odpraw pracowników Zarządu i referentów. Organizacja Urzędu Gminnego, podział czynności w Urzędzie Gminnym, statut organizacyjny. Wykaz członków Zarządu Gminy, Rady Narodowej i Komisji. Protokół lustracji Zarządu Gminnego, wykaz majątku ruchomego i nieruchomego Urzędu Gminnego Czechowi...

 15. Akta gminy Dębowa Kłoda

  • Files of the commune of Dębowa Kłoda

  Zarząd Gminy Dębowa Kłoda, działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1924-1938 (sygn. 1-19); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1944 (sygn. 20-28, 31-32, 34-50); Administracji Społecznej z lat 1924-1941 (sygn. 51-56, 187-194); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1897-1943, (sygn. 57-72, 73-92, 192-220); Prezydium Gminnej Rady Nardodowej w Dębowej Kłodzie (Zarząd Gminy do 1950 r.), działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 93-126); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 127-143, 145-153); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1947 (sygn. 158-161); Administracji Społecznej z 1948 r. (sygn. 16...

 16. Akta gminy Dobryń

  • Files of the commune of Dobryń

  Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1944 (3 j.a.): księgi biercze podatku, Dział administracyjny z 1940 roku (1 j.a.): ewidencja ludnościOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (25 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne,sprawy organizacyjne, uchwały , protokoły z sesji i posiedzeń GRN, uchwały Zarządu, zebrania sołtysów, wybory do Sejmu, kontrole, skargi i zażalenia, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (98 j.a.): budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu, księgi podatkowe, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw ...

 17. Akta gminy Dzierzkowice

  • Files of the commune of Dzierzkowice

  sprawy organizacyjne (sygn. 1-2, 4-5), miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 3), sprawy personalne (sygn. 6-10), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 11-15, 111-124) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), protokoły pokontrolne (sygn. 19-23), wykazy nieruchomości (sygn. 24), klasyfikacja ziemi poszczególnych gromad gminy (sygn. 25), polisy ubezpieczeniowe, zobowiązania (sygn. 26-28), księga inwentarzowa (sygn. 29), budżety (sygn. 30-39, 100), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 40-44...

 18. Akta gminy Frampol

  • Files of the commune of Frampol

  Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja, wykazy wiejskich gromad (sygn.9-16), sprawy osobowe (sygn. 17-27), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - zarządzenia, korespondencja, protokoły (sygn.28-39), protokóły sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 40-44), protokóły komisji Kontrolnej GRN (sygn.45), zarządzenia, korespondencja, instrukcje (sygn. 46), ewidencja członków GRN (sygn. 47-48) protokóły Prezydium GRN (sygn. 49-54), protokóły komisji (sygn. 55-61), protokóły z posiedzeń Zespołu Gminnego (sygn. 62-65), protokóły z ses...

 19. Akta gminy Gniewkowo

  • Files of the commune of Gniewkowo

  Distriktsamt Gniewkowo (1809-1919 [1932]): dochody gminy, zapowiedzi, sprawy budowlane, pałac w Kawęczynie, rejestry mieszkańców i księgi meldunkowe Zarząd Gminy Gniewkowo [1880] 1919-1939: władze gminy, budżety administracyjne gminy oraz sołectw, sprawozdania rachunkowe, kredyty komunalne, obrót pieniężny, ubezpieczenia, drogi i mosty,place publiczne, choroby zakaźne, pomoc bezrobotnym, statystyka rolna, sprawy rolne, polne kolejki wąskotorowe, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu, handel, towarzystwa kulturalno-oświatowe, bezpieczeństwo publiczne, spółki drenarskie, koncesje budowl...