Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Haags Gemeentearchief
 1. Vereniging inrichting voor ooglijders

  De Vereeniging Inrichting voor Ooglijders werd in 1889 opgericht. Nadat de vereniging grond geschonken had gekregen aan de Tasmanstraat werd hier de kliniek gebouwd.

 2. Families Barsam, Boutelje en Hausmann, Harstenhoekweg 111 en 113

  In de kelder van het woonhuis aan de Harstenhoekweg 111 werden bij verbouwingswerkzaamheden archiefdocumenten aangetroffen. Tussen een grote hoeveelheid puin werd de papieren nalatenschap van drie Joodse families (Barsam, Boutelje en Haussmann) die woonachtig waren op de adressen Harstenhoekweg 111, 113 en 115 aangetroffen. Het betreft zowel persoonlijke papieren van deze families, als de bedrijfsadministratie van Simon Boutelje van zijn fabriek ter vervaardiging van vanillesuiker aan de Oude Zijdsvoorburgwal 149 te Amsterdam en administratie van de winkel in damesconfectie van Eliaszer Hau...

 3. Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers

  Het Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers is opgericht in 1917. Het predikaat ‘koninklijk’ dateert van 1946. In 1940 geeft het orkest een concert ten bate van de zwaar gebombardeerde stad Rotterdam tezamen met het Rotte’s Mannenkoor. In 1942 staakt het orkest de uitvoeringen. De zangers gaan verder als als 'koor II' met uitvoeringen in de R.K. kerk aan de Elandstraat.

 4. Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage

  Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage werd in 1849 opgericht, toen zeer vele kinderen ten gevolge van de cholera wees waren geworden. Joodse wezen konden met het oog op het kasjroet (rituele geschiktheid van het voedsel) niet worden ondergebracht in een van de niet-joodse weeshuizen in de stad. De zorg voor joodse wezen werd dan ook in eerste instantie overgelaten aan familieleden. Het weeshuis werd gevestigd aan de Stille Veerkade, verhuisde in 1880 naar de Raamstraat en in 1932 naar de Pletterijstraat. In 1933 ontving het bestuur het verzoek van het C...

 5. Haagsch Crisis Comité (HCC)

  In 1931 waren de gevolgen van de economische crisis doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking. In reactie hierop nam H.K.H. Prinses Juliana het initiatief tot de oprichting van een Nationaal Crisis Comité dat tot doel had de nood onder slachtoffers van de crisis te helpen lenigen. In verschillende gemeenten werd vervolgens overgegaan tot de oprichting van plaatselijke crisis comité's, die uitvoering gaven aan de regelingen van het NCC, en die tevens zelfstandig actie ondernamen ten bate van personen die door de crisis waren getroffen. In Den Haag werd op 27 november 1931 het Haagsch Cr...

 6. Bank van leening, sedert 1939 Gemeentelijke leen- en voorschotbank, sedert 1949 Gemeentelijke kredietbank

  De Gemeentelijke leen- en voorschotbank verstrekte kredieten aan particulieren. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 7. Gemeentebestuur 1937-1952

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-53 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 684-800 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 858-871 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 8. Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh

  Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. Een aanzienlijk deel van de cliëntendossiers in het archief van advocaat Nijgh heeft betrekking op beheerskwesties, eigendom van ond...

 9. 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging

  De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging werd opgericht in 1854. De vereniging had tot doel: "bevordering van de onderlinge vriendschap en de behartiging van de belangen des boekhandels en der aanverwante vakken" in (en ook om) Den Haag, en voorts het verzamelen van documentatie voor de geschiedschrijving van de Haagse boekhandel. Het was een vakvereniging en een gezelligheidsvereniging. In 1942 werd besloten het kapitaal van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereniging veilig te stellen door het onder te brengen in de daarvoor opgerichte Stichting 's-Gravenhaagsch Ondersteuningsfond...

 10. Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling

  De Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw is op 16 juni 1945 opgericht. Een belangrijke functie vervulde de dienst in de opstelling van de door de gemeente aan het Rijk aan te bieden wederopbouwrekening. In 1947 nam de dienst de taken over van het Bureau Afwikkeling, Inkwartieringen en Vorderingen, en behandelde vele oorlogsschadegevallen. Van Duindorp was in 1945 een gevangenkamp gemaakt voor 5700 NSB’ers en andere foute of vermeend foute Nederlanders. De geïsoleerde ligging en het feit dat de wijk ontruimd was, maakten Duindorp er geknipt voor. De mannen zaten er maandenlang vast achter...

 11. Gemeenteziekenhuizen

  In de meidagen van 1940 werden gewonde militairen overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Onmiddellijk na de capitulatie werden vijf zalen van het ziekenhuis door de Duitse bezetter gevorderd als veldlazaret voor gewonde Duitse militairen. In een zesde zaal (de oude Zanderzaal) werden tachtig Duitse militairen gestationeerd. Begin juni 1940 werd het hospitaal officieel een Duits ‘Ortslazaret’. De medici van het Zuidwalziekenhuis waren gedwongen samen te werken met Duitse artsen. In oktober 1940 werden de Duitse patiënten overgebracht naar het door de Duitsers gevorderde ziekenhuis ...

 12. Gemeentepolitie

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 13. Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen

  De dienst Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen is opgericht in 1919. De dienst was in 1940 niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor de Haagse school- en kindertuinen, maar ook voor de braakliggende gronden voor de teelt van voedingsgewassen. Tevens werd leiding gegeven aan de tuin voor jeugdig werklozen aan de Leyweg aan aan een groep jonge Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk, die op Ockenburgh werden opgevangen en daar tuinarbeid verrichten. De Joodse vluchtelingen werden direct na de Duitse inval naar andere plaatsen overgebracht. Vele duizenden Haagse schoolkinderen kwamen ...