Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  • Directorate on fight against banditism at the Ministry of Internal Affairs
Identifier
2
Language of Description
English
Dates
1946 - 1991
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Russian
  • Ukrainian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2802 files

Biographical History

The 4th Directorate within MGB was created by MGB order No. 00244 in June 12, 1946. The same departments were formed in Soviet republics (including the UkrSSR), lower territories and regions. The main task of the unit was prosecution of state criminals, and since the early 1950's, the fight against the anti-Soviet OUN underground. According to the MGB order No. 00497 dated November 2, 1946, the 4th Directorate and the relevant units in the republican and local state were responsible identification of employees and agents of foreign intelligence and counterintelligence, persons who collaborated with the Nazis during the Second World War, participants in atrocities and mass destruction of civilian population, police officers, employees of the German occupation administration, traitors of Motherland.

Scope and Content

Materials relevant to history of occupation regime and the Holocaust:

File 24. References about employees of the Ukrainian Police in Kharkiv. 1943. 87 pp.

File 26. Search for agents of foreign intelligence, traitors of Motherland, occupants’ auxiliaries. 1942. 300 pp.

File 27. Investigation of foreign intelligence agents, traitors of the Motherland, occupants’ auxiliaries. 1942. 315 pp.

File 28. List No. 2 (Attachment to file No. 9 “Investigation of foreign intelligence agents and their helpers”). 1942. 286 pp.

File 29. List No. 1 (Attachment to file No. 9 “Investigation of foreign intelligence agents and their helpers”). 1942. 171 pp.

File 33. Attachment to file No. 6 on materials relating to the atrocities of the Germans in the Stalino region. 1943. 238 pp.

File 34. File No. 44, volume 1, containing translation of trophy documents captured from the enemy. 1942-43. 409 pp.

File 35. File No. 44, volume 2, containing translation of trophy documents captured from the enemy. 1942-44. 580 pp.

File 37. Foreign intelligence agents and traitors. 1943-44. 503 pp.

File 39. Books No. 1-4 from 1943 - Reports by the Security police and Security services from occupied areas. Trophy materials. 1942-43. 244 pp.

File 40. Correspondence and directives on the terror by the 2nd Directorate of NKVD of the Ukrainian SSR. 1943-45 33 pp.

File 48. File number 44, Vol. 3 "with the translation of documents that were captured from the enemy." 1943-44. 390 pp.

File 135. Prosecution of agents of foreign intelligence, traitors of Motherland, occupants’ auxiliaries. 1944. 284 pp.

File 136. Search for agents of foreign intelligence, traitors of Motherland, occupants’ auxiliaries. 1944. 416 pp.

File 141. Materials of the former 2nd Directorate of NKDB of the UkrSSR on Levytska Anna and other traitors of Motherland. 1944. 65 pp.

File 179. File number 2 "Reaction of the population of the western regions of Ukrainian SSR on capitulation of Germany". 1945. 58 pp.

File 254. Materials on suspects in espionage and those who had ties with Gestapo. 1945. 86 pp.

File 355. Reference book – list of officers and members of the Gestapo and other units existed in Ukraine during German occupation. 1946. 439 pp.

File 356. Reference book – list of the officers and members of the Gestapo and other units that existed in Ukraine during German occupation. 1946. 374 pp.

File 364. Lists of those who served in the State Police, the Gestapo and salary lists for persons worked in Gestapo. 1946. 340 pp.

File 1077. File of local search for traitors of the Motherland, served in the Travniki camp, the SS and other death camps (interrogations of the arrested). 1947-49. 309 pp.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

Identifier
2
Language of Description
Ukrainian
Level of Description
Collection
Source
EHRI

Extent and Medium

2802 справи

Biographical History

4-те Управління МГБ СРСР створене наказом МГБ СРСР від 12 червня 1946 р. № 00244. Одночасно сформовано й 4-ті управління – відділи – відділення в МГБ–УМГБ союзних республік (у тому числі в УРСР), країв та областей. Головним завданням підрозділу був розшук державних злочинців, а з початку 50-х років – боротьба з антирадянським підпіллям ОУН. Згідно з наказом МГБ СРСР від 2 листопада 1946 р. № 00497 на 4-те Управління і відповідні підрозділи в республіканських і місцевих органах державної безпеки покладено функції розшуку співробітників і агентури іноземних розвідок та контррозвідувальних органів, осіб, які співробітничали з німецько-фашистськими спецслужбами в роки Другої світової війни, учасників каральних акцій і масового знищення мирного населення, поліцейських, співробітників німецької окупаційної адміністрації, зрадників Батьківщини.

Scope and Content

Матеріали, що дотичні до історії окупаційного режиму та Голокосту:

Спр. 24. Довідки на співробітників Української поліції м. Харкова. 1943. 87 арк.

Спр. 26. Розшук агентів іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 300 арк.

Спр. 27. Розвідка агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 315 арк.

Спр. 28. Список № 2 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 286 арк.

Спр. 29. Список № 1 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 171 арк.

Спр. 33. Додаток до справи №6 з матеріалами стосовно звірячої жорстокості німців у Сталінській області. 1943. 238 арк.

Спр. 34. Справа №44, том 1, з перекладом трофейних документів, захоплених у ворога.1942-43. 409 арк.

Спр. 35. Справа №44, том 2, з перекладом трофейних документів, захоплених у ворога.1942-44. 580 арк.

Спр. 37. Агентура іноземних розвідок та зрадники. 1943-44. 503 арк.

Спр. 39. Книги №№ 1-4 за 1943 рік – повідомлення із окупованих областей поліції безпеки і служби безпеки. Трофейні матеріали. 1942-43. 244 арк.

Спр. 40. Переписка та директиви по терору 2 Управління НКВС УРСР. 1943-45. 33 арк.

Спр. 48. Справа №44, т. 3 «з перекладом документів, що були захоплені у ворога». 1943-44. 390 арк.

Спр. 135. Справа розшуку агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1944. 284 арк.

Спр. 136. Справа розшуку агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1944. 416 арк.

Спр. 141. Матеріали колишнього 2 Управління НКДБ УРСР на Левицьку Анну та інших зрадників Батьківщини. 1944. 65 арк.

Спр. 179. Справа №2 «Матеріали стосовно реагування населення Західних областей УРСР на капітуляцію Німеччини». 1945. 58 арк.

Спр. 254. Матеріали на підозрюваних в шпигунстві та зв'язках з гестапо. 1945. 86 арк.

Спр. 355. Довідник-список офіцерського та рядового складу гестапо та інших підрозділів, що існували на Україні в період німецької окупації. 1946. 439 арк.

Спр. 356. Довідник-список офіцерського та рядового складу гестапо та інших підрозділів, що існували на Україні в період німецької окупації. 1946. 374 арк.

Спр. 364. Списки тих, хто проходив службу в державній поліції, гестапо та грошові відомості на осіб, працюючих в гестапо. 1946. 340 арк.

Спр. 1077. Справа місцевого розшуку на зрадників Батьківщини, що проходили службу у Травніківському таборі, СС та інших таборах смерті (Покази арештованих). 1947-49. 309 арк.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0