Language of Description: Dutch
 1. Archieven van Wereldoorlog I en II.

  In dit bestand vinden we onder het hoofdstuk “Openbare Orde” van de inventaris, in doos 11 nr. 79 documenten over “Joodse kinderen – schoolbijwoning” (1941-1942). Doos 11 nr. 82 bevat stukken inzake “Joodse onderdanen 1940 – inlichtingen o.m. Kamp Holven te Overpelt”. We noteren eveneens het hoofdstuk “Arbeidskamp – Overpelt”, waarin stukken terug te vinden zijn over de organisatie, het regime, de werking, het personeel enz. van het werkkamp in Overpelt waar tijdens de bezetting een vijftigtal Joden verplicht werden tewerkgesteld. Zie doos 34, nrs. 376 – 389.

 2. 2de afdeling.

  In dit bestand noteren we enkele dossiers inzake de anti-Joodse politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nr. 2/20-9856/5 handelt over “richtlijnen betreffende vreemdelingen en Joden” (1939-1942). Dossier nr. 2/20-9553/1 bevat briefwisseling over de Jodenverordeningen, circulaires van de gouverneur (o.a. over Joodse werknemers in de provinciale, gemeentelijke en intercommunale administraties), een namenlijst van de in de provincie ingeschreven Joden, … (1941). Onder nummer 2/20-9572/1 vinden we briefwisseling en een circulaire over de nationaliteit vermeld op identiteitskaarten van Joden (19...

 3. Afdeling 6A.

  Onder nr. 20212 vinden we stukken met betrekking tot de Joodse gemeenschap te Gent. Het bevat onder andere: begeleidende briefwisseling van budgetten van de Joodse gemeenschap in Gent (1912-1931); rekeningen “van klerk tot meester” van de erfgenamen Jacques Jacobs, schatbewaarder van de Joodse gemeenschap in Gent, aan Henri Heyman en briefwisseling over de goedkeuring van de eindrekening van Heyman (1920-1934); rekeningen (1931-1940, 1962-1963, 1972-1978) en budgetten (1931-1942, 1962-1966, 1973-1978) van de synagoge in Gent; een brief van secretaris-generaal Romsee aan de provinciegouverne...

 4. Audiovisuele verzameling.

  Vooreerst noteren we onder AV/2003/7 de cd-rom met gedigitaliseerde documenten inzake de Jodenvervolging in Gent, afkomstig uit het bestand “Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking) (BE / SAG / IX)”, gemaakt door het toenmalige Joods Museum voor Deportatie en Verzet (2003). Een aantal video-opnames hebben betrekking op de Joodse bevolking van Gent en gaan o.a. over de herdenking van de Joodse studenten aan de Gentse universiteit (1996; AV DZD/275-51), het boek Schrijven in de schaduw van de dood: jodenvervolging in het Gentse van Marc Verschooris (AV DZD/425-204), de reactie van de Joodse ...

 5. Reeks IV (Personeelszaken).

  In dit bestand vinden we een dossier (nr. 359) terug inzake de Jodenverordeningen.

 6. Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking).

  In dit bestand vinden we twee dozen getiteld “Joden”, met daarin ongenummerde registers en dossiers. Doos 1 bevat enkele (voorlopige?) versies van het Jodenregister van Gent. Daarnaast noteren we o.a. de lijsten (1941-1942), opgemaakt tijdens de bezetting, van personen die als ‘Jood’ moesten worden ingeschreven in de stad Gent en omliggende gemeenten. We vinden eveneens lijsten, opgesteld na de bevrijding (oktober-november 1944), die aangeven of de in het Jodenregister vermelde personen al dan niet zijn teruggekeerd naar Gent. We merken op dat enkele lijsten betrekking hebben op Joodse kind...

 7. Reeks XII (Militie).

  In deze reeks vinden we onder nr. 28 een (sub)dossier getiteld “Oorlogsmisdaden 1940-1944”. Daarin vinden we verslagen, opgesteld per wijk, van door de bezetter begane misdaden tegen de bevolking. De beknopte verslagen, opgesteld net na de bevrijding, bevatten onderdelen over de vervolging (en huidige situatie) van Gentse Joden en van “verwoesting of in beslagneming van eigendommen niet gerechtvaardigd door de oorlogsomstandigheden”, waarbij het quasi uitsluitend gaat om plunderingen van woningen van Joodse Gentenaars.

 8. Arthur Wauters.

  We noteren twee relevante dossiers in dit bestand. Het nr. 257 bevat stukken in verband met antisemitisme. Het gaat om een aantal nummers van antisemitische periodieken, in casu Service Mondial (mei 1938 en november 1939) en l’Antijuif (1938), het blad van Volksverwering/Défense du Peuple. Daarnaast ook een ongedateerd verslag over de antisemitische organisatie l’Internationale Raciste Paneuropéenne. Onder nr. 258 vinden we een dossier “betreffende de gevolgen van de instroom van Duitse migranten voor de Belgische economie”. Het gaat hier om een geannoteerde versie van het artikel l’Apport ...

 9. Archief van Romain Deconinck.

  Onder nr. 1084 noteren we het programmaboekje van Bloed op Flassche (1938), de “plezante Joden revue” van Henri Van Daele. Het gaat om een satirisch stuk dat het antisemitisme en racisme van die tijd aan de kaak stelt. In het boekje vinden we de liedjesteksten (o.a. Lied der Jodinne). De nrs. 1071 en 1072 bevatten respectievelijk een programmaboekje en enkele foto’s van het ‘groot spektakelstuk’ Hiet-Lirre van Henri Van Daele, waarin o.a. een bedrijf voorkomt over “Een Duitsch Joodje in Gent”.

 10. Archief van Frans Buyens.

  Dit bestand is voornamelijk relevant voor de dossiers inzake de toneelstukken, films en documentaires van Buyens-Chagoll die handelen over diverse onderwerpen binnen de bredere thematiek van het nazisme en de Shoah. Het gaat naast briefwisseling (vb. over de opnames, productie, verdeling, exploitatie en receptie maar ook met geïnterviewde personen), nota’s en documentatie (vb. over het onderwerp, archiefonderzoek, recensies) ook over eerder technische stukken zoals draaiboeken, scenario’s (soms vertaalde versies), kostenramingen, stukken inzake de montage en mixage, synchronisatieschema’s, ...

 11. Archief van Lydia Chagoll.

  Dit bestand bevat archiefmateriaal dat vooral dateert van de jaren vóór de samenwerking tussen Chagoll en Buyens. We noteren vooreerst allerlei persoonlijke documenten zoals privé-briefwisseling, diploma’s, stukken in verband met de studies van Chagoll enz. Verder heeft dit archiefbestand vooral betrekking op haar danscarrière – onder meer het Ballet Lydia Chagoll. Het bevat programma’s, notities, contracten met dansers, overeenkomsten met vb. de BRT/RTB, recensies van opgevoerde stukken, allerhande thematische dossiers (vb. over het opdoeken van het Ballet Lydia Chagoll in 1970) maar voora...

 12. Belgische afdeling van de IVde Internationale.

 13. Archief van Fons Van Cleempoel.

  In dit bestand vinden we dossiers met daarin documenten opgemaakt of verzameld door het Anti-Fascistisch Front te Antwerpen, die verband houden met gebeurtenissen in de Joodse gemeenschap in Antwerpen (o.a. de aanslag van 1981, de situatie van de Joden in de USSR) en de mobilisatie van het AFF tegen neonazisme en negationisme. Het gaat o.a. om briefwisseling (onder meer een antisemitische dreigbrief aan Van Cleempoel), pamfletten en affiches (van het AFF maar ook de Partij van de Arbeid), notulen van vergaderingen, diverse werkteksten en documentatie, … uit de jaren ’70 en begin jaren ’80. ...

 14. Archief van het Centrum voor Economisch en Socio-Cultureel Onderzoek (CESCO) en Geschiedenis Socialistische Arbeidersbeweging Antwerpen (GESABA).

  In dit bestand vermelden we uit het onderdeel ‘Centrale der Arbeiders van de Voeding- en Hotelbedrijven van België’ het verslag (1975) van Jacob Holzer inzake de vereniging van Joodse arbeiders tijdens het interbellum (nr. 1.7/1). Nr. 2.10.1/6 bevat een uitnodiging [1938] voor een protestmeeting tegen het uitwijzen van 35 Joodse kinderen, georganiseerd door de communistische vluchtelingenorganisatie Vlaamse Volkshulp. In nr. 1.5./59 vinden we een dossier (ca. 1942-1948) met betrekking tot de diamantindustrie tijdens de bezetting (met vermelding van de plundering en deportatie van Joden). Te...

 15. Archief van ABVV-Gewest Antwerpen.

  Onder nr. 20 (1964) noteren we het dossier inzake de houding van Lode Craeybeckx in verband met het lidmaatschap van Joden van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen, het nazisme en het antisemitisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 16. Archief van Luc Gorselé.

  Doos 22 bevat antisemitische propaganda en documentatie over extreemrechts en het antisemitisme. Het gaat om zowel fotokopies als originelen hoofdzakelijk uit de jaren ’30 en jaren 1970-1980. We noteren o.a. de propaganda van de Nationaal Volksche Beweging, Verdinaso en REX, evenals het antisemitische verkiezingspamflet Antwerpen boven??? van de Katholieke Partij (1938) en anti-Joodse propaganda uitgegeven door meer recente extreemrechtse groeperingen.

 17. Algemene Diamantbewerkersbond van België.

  We vermelden hier in de eerste plaats de twee ledenboeken, die een uitzonderlijke bron vormen voor de sociale geschiedenis van de diamantsector of genealogisch onderzoek. Het gaat om registers waarin leerling-diamantbewerkers werden ingeschreven, met vermelding van naam en familienaam, geboortedatum en –plaats, woonplaats, werkgever bij wie men in de leer ging, … Bij nagenoeg alle namen staat in de boeken eveneens een foto ingeplakt. Nr. 29.86 heeft betrekking op inschrijving van leerlingen bij “fabrieken niet in regel” (1932-1935); het tweede register onder nr. 29.87 betreft leerlingen ing...

 18. Archief Camille Huysmans.

  Dit archiefbestand, dat op moment van schrijven herordend en opnieuw genummerd wordt, bevat heel wat correspondentie die relevant is voor deze gids. Het gaat om briefwisseling en dossiers inzake dienstbetoon, het regelen van visa en verblijfspapieren, diverse vragen en verzoeken, … De Joodse bevolking komt hierin geregeld aan bod. We vermelden o.a. de correspondentie tussen Huysmans en allerlei particulieren en organisaties in verband met de opvang van naar Antwerpen teruggekeerde overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Ook over de kwestie van de Antwerpse diamantindustrie...

 19. Collectie Beeld&Geluid.

  De collectie Beeld&Geluid bevat relevante stukken voor deze gids. Het gaat voornamelijk om foto’s, pamfletten en affiches, vaak naar aanleiding van allerlei herdenkingsplechtigheden, protesten tegen racisme en fascisme, tentoonstellingen, lezingen, … Enkele foto’s daterend uit de jaren ’30 en ’40 hebben betrekking op de antisemitische vervolgingen in Duitsland en het protest hiertegen in België. We noteren daarnaast ook foto’s van ondergedoken Joodse kinderen in de home Edward Anseele. In de collectie vinden we eveneens stickers en affiches van verschillende politieke organisaties ontwo...

 20. Kabinet van de rector. Dienst voor Academische aangelegenheden.

  In dit bestand zijn een aantal reeksen relevant. Een algemene bron zijn de verschillende registers: inschrijvingsregisters voor de periode 1817-1961 (die o.a. rolnummer, naam en voornaam, leeftijd, geboorteplaats, vroegere studies, gekozen studierichting vermelden), alfabetische registers van de ingeschreven studenten, registers van ingeschreven studenten per studierichting, registers van de examenuitslagen, … Onder 4A2_4 vinden we de reeks ingekomen en uitgaande briefwisseling (1817-1940), geklasseerd per academiejaar en onderverdeeld op onderwerp. Onderwerpen zoals “vreemde studenten”, “s...