Language of Description: Dutch
 1. Reeks XII (Militie).

  In deze reeks vinden we onder nr. 28 een (sub)dossier getiteld “Oorlogsmisdaden 1940-1944”. Daarin vinden we verslagen, opgesteld per wijk, van door de bezetter begane misdaden tegen de bevolking. De beknopte verslagen, opgesteld net na de bevrijding, bevatten onderdelen over de vervolging (en huidige situatie) van Gentse Joden en van “verwoesting of in beslagneming van eigendommen niet gerechtvaardigd door de oorlogsomstandigheden”, waarbij het quasi uitsluitend gaat om plunderingen van woningen van Joodse Gentenaars.

 2. Archief van Luc Gorselé.

  Doos 22 bevat antisemitische propaganda en documentatie over extreemrechts en het antisemitisme. Het gaat om zowel fotokopies als originelen hoofdzakelijk uit de jaren ’30 en jaren 1970-1980. We noteren o.a. de propaganda van de Nationaal Volksche Beweging, Verdinaso en REX, evenals het antisemitische verkiezingspamflet Antwerpen boven??? van de Katholieke Partij (1938) en anti-Joodse propaganda uitgegeven door meer recente extreemrechtse groeperingen.

 3. Archief van ABVV-Gewest Antwerpen.

  Onder nr. 20 (1964) noteren we het dossier inzake de houding van Lode Craeybeckx in verband met het lidmaatschap van Joden van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen, het nazisme en het antisemitisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 4. Archief van Fons Van Cleempoel.

  In dit bestand vinden we dossiers met daarin documenten opgemaakt of verzameld door het Anti-Fascistisch Front te Antwerpen, die verband houden met gebeurtenissen in de Joodse gemeenschap in Antwerpen (o.a. de aanslag van 1981, de situatie van de Joden in de USSR) en de mobilisatie van het AFF tegen neonazisme en negationisme. Het gaat o.a. om briefwisseling (onder meer een antisemitische dreigbrief aan Van Cleempoel), pamfletten en affiches (van het AFF maar ook de Partij van de Arbeid), notulen van vergaderingen, diverse werkteksten en documentatie, … uit de jaren ’70 en begin jaren ’80. ...

 5. Archief van Romain Deconinck.

  Onder nr. 1084 noteren we het programmaboekje van Bloed op Flassche (1938), de “plezante Joden revue” van Henri Van Daele. Het gaat om een satirisch stuk dat het antisemitisme en racisme van die tijd aan de kaak stelt. In het boekje vinden we de liedjesteksten (o.a. Lied der Jodinne). De nrs. 1071 en 1072 bevatten respectievelijk een programmaboekje en enkele foto’s van het ‘groot spektakelstuk’ Hiet-Lirre van Henri Van Daele, waarin o.a. een bedrijf voorkomt over “Een Duitsch Joodje in Gent”.

 6. Arthur Wauters.

  We noteren twee relevante dossiers in dit bestand. Het nr. 257 bevat stukken in verband met antisemitisme. Het gaat om een aantal nummers van antisemitische periodieken, in casu Service Mondial (mei 1938 en november 1939) en l’Antijuif (1938), het blad van Volksverwering/Défense du Peuple. Daarnaast ook een ongedateerd verslag over de antisemitische organisatie l’Internationale Raciste Paneuropéenne. Onder nr. 258 vinden we een dossier “betreffende de gevolgen van de instroom van Duitse migranten voor de Belgische economie”. Het gaat hier om een geannoteerde versie van het artikel l’Apport ...

 7. Archief van de Faculteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen/Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen.

  In dit archiefbestand noteren we de dossiers inkomende en uitgaande briefwisseling afkomstig van de Dienst van de Decaan en Dienst van de Rector van deze faculteit (nr. 6K2_1). Nr. 6K2_1 8.2 bevat onder andere correspondentie over Joodse studenten, de verordeningen over het “Joodse schoolwezen” en eventuele uitzonderingen hierop (1941). In het dossier “inlichtingen over oud-studenten en studenten” (nr. 6K2_1 41) vinden we stukken over de Joodse onderzoeker J. Rappaport (1938).

 8. Administratie te Londen.

  Dit bestand (dat op moment van schrijven nog niet genummerd is) bevat een aantal dossiers in verband met de Jodenvervolging in België. Zie o.a. de dossiers “D123 Belgian refugees in Spain”, “German occupation” (met o.a. briefwisseling met Herbert Speyer in verband met de onwettelijkheid van de Duitse verordeningen) en “Problem of Jews” (inzake het programma van het American Jewish Congress dat toen ook Belgische medewerkers had).

 9. Archief van Marcel Nyns.

  Er zijn in dit bestand, voortgekomen uit Nyns’ functie als secretaris-generaal van Openbaar Onderwijs, enkele dossiers bewaard die betrekking hebben op de behandeling en uitsluiting van Joden in het onderwijs. Het gaat om de nrs. 35, 91 en 127. Daarnaast noteren we de algemene briefwisseling, die eveneens stukken bevat omtrent de organisatie van het Joodse schoolwezen tijdens de bezetting.

 10. Textielcentrale.

  In dit bestand, waarvoor op moment van schrijven nog geen toegang bestond, vinden we stukken terug in verband met de politiek van de bezetter tegenover ‘Joodse’ bedrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat o.a. om briefwisseling van dergelijke ondernemingen, die verplicht werden een overzicht te geven van hun stocks.

 11. Fototheek.

  De fotocollectie van de Stichting Auschwitz valt uiteen in twee onderdelen. Enerzijds zijn er de foto’s gevormd door de Stichting zelf. Het betreft foto’s van studiedagen, lezingen en andere activiteiten. Het tweede gedeelte is de eigenlijke fotocollectie. Hier gaat het om afbeeldingen van alle aspecten van het Derde Rijk (o.a. economie, ideologie, politiek, propaganda, …), de naziterreur (het euthanasie-programma, concentratie- en vernietigingskampen, bevrijding, …) en de Shoah. Doorgaans betreft het reproducties van foto’s waarvan de originelen ergens anders worden bewaard.

 12. AR Gent 2004.

  We vinden in dit bestand onder nr. 44 stukken uit de periode 1940-1941 terug “betreffende de uitvoering van de verordening van 28 november 1940 houdende verbod voor Joden om openbare functies te vervullen”.

 13. PK Gent 0000.

  Twee dossiers van ‘zonder gevolg geklasseerde zaken’ zijn hier van belang. Nr. 288 bevat een (sub)dossier over een klacht van de Joodse Gemeenschap van Gent inzake anti-Joodse pamfletten. In nr. 325 vinden we een dossier terug over een (negationistische) bijeenkomst van het Vlaams Verweer Oost-Vlaanderen (een van de Vlaamse Militanten Orde afgescheurde extreem-rechtse organisatie) over de Shoah. De dossiers beslaan de periode 1974-1976.

 14. SI Sint-Andries 1992.

  We vinden in dit archiefbestand een aantal relevante dossiers terug. Nr. 30 is een dossier inzake de organisatie van de eredienst (waaronder ook de joodse) in de gevangenis voor de periode 1940-1967. Interessant zijn ook de dossiers over het “Interneringscentrum voor vreemdelingen”, zie nrs. 41 en 64. Het gaat o.a. om lijsten van en briefwisseling over vreemdelingen die na de Duitse aanval van mei 1940 naar Zuid-Frankrijk (o.a. Gurs) waren overgebracht.

 15. Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van West-Vlaanderen.

  In dit bestand vinden we in doos 13, deel II, map 10 briefwisseling uit 1941 terug in verband met het aangeven van leden van de KAN die Joods zouden zijn.

 16. Naturalisaties.

  In deze reeks vinden we (per zitting) dossiers afkomstig van de Commissie voor de Naturalisaties. Ze bevatten hoofdzakelijk gedrukte ‘stukken’ van de Senaat met daarin (beknopte) biografische informatie over de personen die de Belgische nationaliteit wensten te verkrijgen, maar soms ook briefwisseling met o.a. de aanvragers of hun advocaten.

 17. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn – NWK (bis).

  Nr. 43 bevat een dossier “activiteiten van leden van het NWK inzake het redden van Joodse kinderen”, wellicht gebruikt om een historische studie te maken over dit onderwerp. Het bevat o.a. nota’s, teksten en andere werkdocumenten, fotokopies van stukken, briefwisseling maar ook andere interessante documenten zoals notulen en statuten van de Amicale des Anciens du CDJ.

 18. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn – NWK.

  Nr. 548 (1950-1973) bevat briefwisseling van Yvonne Nevejean (hoofd van het NWK) met Joodse organisaties zoals het AIVG en haar opvolger de SSJ betreffende Joodse kinderen tijdens de oorlog. Het gaat doorgaans om vragen tot bevestiging dat een bepaalde persoon (als kind) werd verstopt door het CDJ. Naast correspondentie vinden we ook andere documenten terug, zoals een activiteitenrapport (1958) van het AIVG, notulen van vergaderingen van het SSJ (o.a. 1971, 1972, …), enz.

 19. Archives de « À l’Innovation ».

  Dit bestand bevat uitsluitend allerhande boekhoudkundige stukken (registers), uit de periode 1919-1976.

 20. Arrondissementscommissariaat Brugge – Oostende.

  In het deelbestand “depot 1980” vinden we in pak nr. 6 een dossier nr. 6162 “20/10/[19]40 Joden” (inzake de verordening van 28 oktober 1940). Pak nr. 10 bevat verschillende relevante (sub)dossiers uit de periode 1940-1942: nr. 7052 betreft de “regeling van het Jodenvraagstuk” en bevat o.a. circulaires van de Kreiskommandantur; nr. 7077 (“Jodenaangelegenheden”) handelt o.a. over het invoeren van de ‘Jodenster’ en nr. 7147 betreft de “verwijdering der Joden”.