Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Het Utrechts Archief
 1. Archief van de Rijks H.B.S. aan de Kruisstraat te Utrecht 1866-1968

  De Duitse bezetting betekende voor de school een moeilijke tijd. Al spoedig na het begin van de Duitse bezetting, 10 mei 1940, kwamen de eerste maatregelen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De heer S. Engers diende, na een staat van dienst, als leraar, van 31 jaar, ontslag te nemen. Verder mochten met ingang van het schooljaar 1941/1942 geen Joodse leerlingen meer worden toegelaten tot de school. In mei 1943 werd het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd. De school moest nu gebruik gaan maken van het schoolgebouw van de gemeentelijke H.B.S.-A aan de Van Asch van ...

 2. Archief van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Utrecht (1541) 1789-1965 (1979)

  In de jaren dertig en in de eerste oorlogsjaren kwam een grote stroom vluchtelingen Utrecht binnen, zodat het aantal joden in 1941 explosief gegroeid was tot 1906. Het behoeft geen betoog dat de Tweede Wereldoorlog dramatische gevolgen had voor de joodse gemeente. Vanaf 1940, toen de verbodsbepalingen voor de joden steeds talrijker werden, tot de laatste massale deportatie in april 1943, stond de gemeente onder grote druk. In mei 1943 werd de synagoge afgesloten en verzegeld. De Torarollen en rituele gebruiksvoorwerpen waren in Amsterdam en Utrecht in veiligheid gebracht. Op 10 mei 1945 wer...

 3. Archieven van de Utrechtse openbare bibliotheken 1892-1982

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 4. Archief van het college van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1815-1954 (1958),

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers. Onder inventarisnummers 2773-3373 vindt u het Archief van het College van Herstel en Zuivering van de Rijksuniversiteit.

 5. Archief van het aartsbisdom Utrecht 1853-1967

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 6. Archieven van het gerecht Zuilen en Swesering, het gerecht Oostwaard en de gemeente Zuilen 1611-1953 en de gemeenschapsraad voor Zuilen 1954-1964

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 58-139 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1319-1425 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1469-1594 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 7. Archief van de Nederduitsche hervormde gemeentescholen te Utrecht 1748-1961

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 8. Verzameling losse aanwinsten van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 13e-20e eeuw

  De verzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht is in de loop der tijd gevormd door stukken die door particulieren of andere archiefdiensten zijn aangeboden. Daarnaast zijn "stukken aangetroffen in het depot" en door vertrokken archiefambtenaren achtergelaten stukken van onbekende herkomst in deze verzameling opgenomen. Tenslotte is deze verzameling gevoed met stukken die in 1938 door het Rijksarchief in Utrecht zijn overgedragen.

 9. Archief van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente Utrecht circa 1590-circa 1950

  Vóór het jaar 1566 gingen hervormingsgezinden uit de stad Utrecht vooral naar Vianen en Culemborg, waar de heren van die plaatsen de kerken voor hervormde godsdienstoefeningen beschikbaar hadden gesteld. In 1566 ging men er toe over hagepreken te houden net buiten de stad, maar dit bevredigde op de duur niet. Daarom drongen de Amsterdamse koopman Dirk Cater en Jacob Conzijnsz. er bij de stedelijke raad op aan, twee kerken voor hun ge-loofsgenoten in te richten. De raad besloot daarop advies in te winnen bij Willem van Oran-je. Daarmee namen de leiders genoegen, voor velen echter was dit het...