Jewish Central Office in Romania

 • Centrala Evreilor din România
 • Управление по делам евреев Румынии
 • Upravleniye po delam yevreyev Rumynii
Identifier
1594.1
Language of Description
English
Dates
1942, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

72 items (folders)

Creator(s)

Biographical History

The Jewish Central Office in Romania was established by Law no. 1090 of December 16, 1941 with the dissolution of the Federation of the Union of Jewish Communes of Romania. During the period of 1941-1944, the Jewish Central Office in Romania was the only institution authorized to represent the interests of the Jewish community in Romania. To the Jewish Central Office in Romania there were subordinated all institutions of public interest, charity, cultural and religious societies of different Jewish communities across the country. The Jewish Central Office in Romania functioned on the basis of a regulation issued on January 31, 1942. According to this regulation, the activity of the Jewish Central Office in Romania was carried out under the control of a government representative who was subordinated to the President of the Council of Ministers. The Jewish Central Office in Romania was headed by a president and a secretary general.

Scope and Content

Requests from persons of Jewish origin to register according to the law of 1941; checklists and registration books of 69 individuals

System of Arrangement

Alphabetic arrangement according to the Russian alphabet

Conditions Governing Access

Public access, no restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Physical Characteristics and Technical Requirements

No files of this fond have been microfilmed. The archive provides researchers with the access to original (paper) files.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 58

Existence and Location of Originals

 • ANRM, Chişinău The original files are available to researchers in the reading room of the archive (registration required)

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Added based on the original inventory obtained at the NARM and the finding aid

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Corporate Bodies

Places

Centrala Evreilor din România

 • Jewish Central Office in Romania
 • Управление по делам евреев Румынии
 • Upravleniye po delam yevreyev Rumynii
Identifier
1594.1
Language of Description
Romanian
Dates
1942, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

72 un.p.

Biographical History

Centrala Evreilor din România a fost înfiinţatǎ prin Legea Nr. 1090 din 16.XII.1941 in condiţiile desfiinţǎrii Federaţiei Uniunilor de Comunitǎti Evreeşti din România. In perioada cît a funcţionat 1941-1944 Centrala Evreilor din România a fost singura instituţia autorizatǎ sǎ reprezinte interesele colectivitǎţii evreeşti din România. Centralei Evreilor din România îi erau subordonate toate instituţiile de interes obştesc, societǎţile de binefacere, culturale si religioase, ale comunitǎţilor evreeşti din ţarǎ. Centrala Evreilor din România a functionat pe baza unui regulament emis in 31 ianuarie 1942. Conform acestui regulament, activitatea Centralei Evreilor din România s-a desfǎşurat sub controlul unui împuternicit al Guvernului care era subordonat Preşedintelui Consiluilui de Miniştri. Centrala Evreilor din România era condusǎ de un preşedinte şi un secretar general.

Scope and Content

Declarații ale persoanelor de origine evreiască privind înregistrarea lor în conformitate cu legea din 1941; înregistrările și cardurile de la 69 persoane private.

System of Arrangement

Alfabetic (conform alfabetului chirilic rusesc)

Conditions Governing Access

Access public

Conditions Governing Reproduction

Restricții privind utilizare. Utilizarea numai în scopuri științifice (nu pentru uz comercial)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 58

Existence and Location of Originals

 • NARM fonduri, access public prin sala de lectură

Archivist Note

Adaugat de Anastasia Felcher

Sources

 • Inventar original şi îndrumătorul din 2012

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Corporate Bodies

Places

Управление по делам евреев Румынии

 • Jewish Central Office in Romania
 • Centrala Evreilor din România
 • Upravleniye po delam yevreyev Rumynii
Identifier
1594.1
Language of Description
Russian
Dates
1942, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

72 дела

Biographical History

Управление по делам евреев Румынии было создано по закону № 1090 от 16 декабря 1941 г. вследствие роспуска Федерации Союза еврейских общин Румынии. В период с 1941 по 1944 года управление по делам евреев Румынии было единственным учреждением, уполномоченным представлять интересы еврейской общины Румынии. Управлению по делам евреев Румынии были подчинены все институты, отстаивающие интересы общественности, благотворительные, культурные и религиозные организации еврейских общин по всей стране. Управление по делам евреев Румынии функционировало на основании постановления от 31 января 1942 года. Согласно этому постановлению, деятельность управления по делам евреев Румынии осуществлялась под контролем уполномоченного представителя правительства, который, в свою очередь, подчинялся Председателю Совета Министров. Управление по делам евреев Румынии возглавляли президент и генеральный секретарь.

Scope and Content

Заявления лиц еврейского происхождения о взятии их на учет согласно закону от 1941 г.; учетные листки и карточки 69-ти частных лиц

System of Arrangement

По алфавиту (в порядке русского алфавита)

Conditions Governing Access

Открытый доступ (после регистрации в читальном зале архива)

Conditions Governing Reproduction

Ограничения в использовании. Только добросовестное использование. Использовать исключительно в научных целях (не для коммерческого использования)

Physical Characteristics and Technical Requirements

В читальном зале архива предоставляется доступ к бумажным оригиналам документов

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 58

Existence and Location of Originals

 • НАРМ в г. Кишинэу, доступ к делам предоставляется в читальном зале архива

Archivist Note

Запись добавила Анастасия Фелькер

Sources

 • Запись добавлена на основании оригинала описи фонда, а также информации в путеводителе "Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Corporate Bodies

Places