Praha I, Maiselova 18

Prag I, Maiselgasse 18

Prague I, Maiselova 18