Miasto Opatów

Identifier
002003
Dates
1890-1950
Type of Entity
Corporate Body

History

W okresie międzywojennym zarząd miejski miasta Opatowa obejmował własny, i poruczony zakres działania.. Poruczony zakres działania określały ustawy, rozporządzenia władz państwowych i umowy rządu z gminą. Do tego zakresu działania zaliczało się wszystkie czynności gminy miejskiej w sprawach administracji rządowej i sprawy tzw. policji miejscowej. Do własnego zakresu działania gminy miejskiej należały wszystkie inne sprawy, które dotyczyły warunków materialnych miasta, rozwoju duchowego i zdrowotnego mieszkańców. Organem uchwałodawczym i kontrolującym w sprawach należących do zakresu działania gminy była rada miejska, magistrat zaś zarządzającym i wykonawczym organem gminy. Zmiany w samorządzie miejskim nastąpiły na skutek ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z dnia 23 III 1933 r. W myśl tej ustawy organem stanowiącym i kontrolującym w mieście była nadal rada miejska. Organem zarządzającym i wykonawczym - zarząd miejski. Na czele miasta niewydzielonego, jakim był Opatów, stał burmistrz i 3 członków zarządu miejskiego, którzy nosili nazwę ławników. Do zakresu działania rady należało powoływanie organu zarządzającego i kontrola nad jego działalnością oraz stanowienie norm i zasad dotyczących zarządu sprawami gminy i jej gospodarki. Zarząd miejski działał kolegialnie.Do zakresu kompetencji zarządu miejskiego wchodziły takie sprawy jak: a/ przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi rada gminy, b/ ustalanie planu wykonywania budżetu, c/ uchwalanie regulaminów dla siebie i ewentualnie opiniowanie regulaminów dla zakładów i przedsiębiorstw gminnych, d/ decydowanie o zaciąganiu pożyczek krótkoterminowych, ustalanie różnych opłat, umarzanie należności, oddawanie w dzierżawę itp.Okupacja niemiecka zahamowała całkowicie rozwój życia gospodarczego i samorządowego w mieście. Rozporządzeniem okupacyjnych władz niemieckich o zarządzie gmin polskich z dnia 28 U 1939 r. oddawano pełnię władzy nad gminą miejską burmistrzowi.Zakres kompetencji gminy miejskiej w okresie okupacji sprowadzał się do ściągania różnych kontyngentów i powinności szarwarkowych przy reperowaniu dróg, ulic i mostów. Sprawy administracji społecznej ograniczały się. do zagadnień rygorystycznego przestrzegania i utrzymywania czystości w obawie przed epidemiami. Inne sprawy z dziedziny kultury, opieki i t.p. potraktowane zostały marginesowo i w zasadzie nie były realizowane. Okupacja niemiecka w mieście Opatowie skończyła się z dniem 15 stycznia 1945 r. W wyzwolonym mieście przejęła władzę miejska rada narodowa. Była ona organem państwowym i samorządowym, a organem wykonawczym miejskiej rady narodowej był zarząd miejski. Zarząd miejski składał się z burmistrza zastępcy i 3 ławników. Burmistrza i zastępcę wybierała rada w tajnym głosowaniu. Zakres działania zarządu miejskiego pozostał w zasadzie taki sam, jaki ustalony został w ustawie o częściowej zmianie sań rządu terytorialnego z dnia 23 III 1933 r. Taki samorząd miejski, który łączył zadania własne i poruczone przetrwał do dnia 10 VIII 1950 r., czyli do chwili powołania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database