Akta miasta Opatowa

  • Files of the town of Opatów
Identifier
6
Language of Description
Polish
Dates
1890 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

145 files

Creator(s)

Biographical History

W okresie międzywojennym zarząd miejski miasta Opatowa obejmował własny i poruczony zakres działania. Poruczony zakres działania określały ustawy, rozporządzenia władz państwowych i umowy rządu z gminą. Do tego zakresu działania zaliczało się wszystkie czynności gminy miejskiej w sprawach administracji rządowej i sprawy tzw. policji miejscowej. Do własnego zakresu działania gminy miejskiej należały wszystkie inne sprawy, które dotyczyły warunków materialnych miasta, rozwoju duchowego i zdrowotnego mieszkańców. Organem uchwałodawczym i kontrolującym w sprawach należących do zakresu działania gminy była rada miejska, magistrat zaś zarządzającym i wykonawczym organem gminy. Zmiany w samorządzie miejskim nastąpiły na skutek ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z dnia 23 III 1933 r. W myśl tej ustawy organem stanowiącym i kontrolującym w mieście była nadal rada miejska. Organem zarządzającym i wykonawczym - zarząd miejski. Na czele miasta niewydzielonego, jakim był Opatów, stał burmistrz i 3 członków zarządu miejskiego, którzy nosili nazwę ławników. Do zakresu działania rady należało powoływanie organu zarządzającego i kontrola nad jego działalnością oraz stanowienie norm i zasad dotyczących zarządu sprawami gminy i jej gospodarki. Zarząd miejski działał kolegialnie. Do zakresu kompetencji zarządu miejskiego wchodziły takie sprawy jak: a/ przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi rada gminy, b/ ustalanie planu wykonywania budżetu, c/ uchwalanie regulaminów dla siebie i ewentualnie opiniowanie regulaminów dla zakładów i przedsiębiorstw gminnych, d/ decydowanie o zaciąganiu pożyczek krótkoterminowych, ustalanie różnych opłat, umarzanie należności, oddawanie w dzierżawę itp.Okupacja niemiecka zahamowała całkowicie rozwój życia gospodarczego i samorządowego w mieście. Rozporządzeniem okupacyjnych władz niemieckich o zarządzie gmin polskich z dnia 28 U 1939 r. oddawano pełnię władzy nad gminą miejską burmistrzowi. Zakres kompetencji gminy miejskiej w okresie okupacji sprowadzał się do ściągania różnych kontyngentów i powinności szarwarkowych przy reperowaniu dróg, ulic i mostów. Sprawy administracji społecznej ograniczały się do zagadnień rygorystycznego przestrzegania i utrzymywania czystości w obawie przed epidemiami. Inne sprawy z dziedziny kultury, opieki i t.p. potraktowane zostały marginesowo i w zasadzie nie były realizowane. Okupacja niemiecka w mieście Opatowie skończyła się z dniem 15 stycznia 1945 r. W wyzwolonym mieście przejęła władzę miejska rada narodowa. Była ona organem państwowym i samorządowym, a organem wykonawczym miejskiej rady narodowej był zarząd miejski. Zarząd miejski składał się z burmistrza zastępcy i 3 ławników. Burmistrza i zastępcę wybierała rada w tajnym głosowaniu. Zakres działania zarządu miejskiego pozostał w zasadzie taki sam, jaki ustalony został w ustawie o częściowej zmianie sań rządu terytorialnego z dnia 23 III 1933 r. Taki samorząd miejski, który łączył zadania własne i poruczone przetrwał do dnia 10 VIII 1950 r., czyli do chwili powołania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie.

Scope and Content

I.Magistrat Miasta Opatowa 1890-1914 sygn.110 księgi ludności stałej II. Zarząd Miesjki powiatowego miasta Opatowa a/wydział Finansowo-Budżetowy 1938-1939 sygn.11,141 księga wymiaru podatku gruntowego b/Dział Administracyjny 1921-1939, sygn.12-27 Rejestry ludności i osób karanych III. Zarząd Miejski miasta Opatowa /Stadtvervatung der Stadt Opatow/ Dział Finansowo -Budżetowy 1939-1944 sygn.28-48 Budżety, księgi biercze podatku gruntowego Dział administracji społecznej 1940-1942, sygn,.49 sprawy grobów niemieckich. Dział Administracyjny 1939-1943, sygn. 50-65 spisy ludności polskiej i żydowskiej IV. Zarząd Miejski

  1. Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 sygn.66-91, protokoły, kontrole, sprawy organizacyjne; 2.Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 sygn. 92-113 budżety roczne, sprawozdania rachunkowe 3.Dział Gospodarki Gminnej 1945-1946 syg.114-116 sprawy rolnictwa, ankiety zakładów przemysłowych 4.Dział Administracji Społecznej 1945-1949 sygn.117-122 szkoły, wysiedlenia, grobownictwo, pomiary miasta 5.Dział administracyjny 1945-1947 sygn. 123-130 pożyczki na odbudowę, wykazy strat wojennych Akta odziedziczone Akta aresztu miejskiego 1942-1944 sygn. 131-136 wykazy aresztowanych Akta Straży Pożarnej 1939-1945 sygn.137 Dopływy 1939-1945 sygn.138-145 wykazy taboru, warunki pracy i płacy, akta personalne strażników więziennych, księga spadków, inwentaryzacja Ośrodka Zdrowia Kat B. Akta personalne lp.1-5

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0