Language of Description: Polish
 1. Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

  • Gesundheitskammer im Generalgouvernement
  • Chamber of Health in the General Government

  Na zbiór Izby Zdrowia składają się: 1. Pojedyncze okólniki 1940. 2..Korespondencja lekarzy żydowskich dotycząca przydziału miejsca pracy 1941. 3. Wykazy lekarzy kierowanych do poszczególnych miejsc pracy 1941. 3. Karty rejestracyjne lekarzy żydowskich, 168 kwestionariuszy 1940-1942.

 2. Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego

  Zbiór podań pisanych jesienią 1940 r. przez jeńców Stalagu II B w Hammerstein (obecnie Czarne, woj. pomorskie) , zamieszkałych przed wojną na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, do ambasady ZSRR w Berlinie z prośbą o przyznanie obywatelstwa radzieckiego. 229 podań.

 3. Zbiór map z okresu II wojny światowej

  • Collection of plans and maps, including the period of World War II

  Zbiór zawiera m.in..: - oryginalne mapy miast [1930-1937]; - oryginalne mapy miast z zaznaczeniem dzielnic żydowskich oraz zmian ich granic [1940-1943]; - plany gett i rozmieszczenia szopów oraz diagramy różnych aspektów życia w gettach [1940-1943]; - powojenne plany gett, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i zagłady [1945-1960]; - powojenne mapy eksterminacji ludności na terenach okupowanych i na ziemiach polskich [1945-1960]; - powojenne wykresy i diagramy przesiedleń, wysiedleń i likwidacji ludności żydowskiej w poszczególnych gettach [ 1945-1960].

 4. Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty ludności żydowskiej wysiedlonej do Międzyrzeca Podlaskiego

  • Residence Registration Office in Biała Podlaska. Registration cards of the Jews displaced to Międzyrzec Podlaski

  Kartoteka żydowskich mieszkańców Białej Podlaskiej sporządzona dla miejskiego Biura Meldunkowego dla przesiedlonych w 1942 r. do getta w Międzyrzecu Podlaskim. 2844 karty.

 5. Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa Rzeszy, Paryż

  • Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Bereich der Militärbefehlshabers in Frankreich
  • Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Bereich der Militärbefehlshabers in Frankreich

  850 teczek osobowych z paryskiej centrali SIPO i SD na obszar okupowanej Francji (Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Bereich der Militärbefehlshabers in Frankreich) zawierających korespondencję z podległymi filiami w sprawie konfiskaty mienia żydowskiego.

 6. Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych

  • Public announcements and orders issued by the occupying authorities

  Zbiór obwieszczeń władz okupacyjnych z lat 1939-1944 liczy 605 jednostek

 7. Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych

  • Collection of documents issued by the German occupying authorities

  I. Kolekcja pojedynczych dokumentów władz niemieckich, uzupełniona przez powojenne odpisy i opracowania, zawiera m.in.: 1. Dokumenty władz centralnych Rzeszy: -zbiór zarządzeń z Dzienników Ustaw Rzeszy dotyczących Żydów 1941-1944; - rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (Der Reichsminister des Inners) w sprawie wprowadzania ustaw norymberskich na terenach wschodnich włączonych do Rzeszy, z 31.05.1941; - rozporządzenia szefa SS i Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy (Der Reichsführer SS und Deutscher Polizei im Reichsministerium des Inners) dotyczące Żydów 1939-1943; - okól...

 8. Rada Żydowska w Rawie Ruskiej

  • Judenrat in Rawa Ruska
  • Jewish Council in Rava Ruska

  Sporządzona w Radzie Żydowskiej lista osób ubiegających się o koncesję na prowadzenie sklepów i warsztatów, z adresami. 54 nazwiska. 17.02.1942 r.

 9. Zbiór dokumentów konspiracyjnych, w tym prasa

  • Varia okupacyjne
  • Collection of clandestine documents, including press

  Na zbiór dotyczący okupacji składają się 3 odrębne części:. I. Prasa okupacyjna, 83 tytuły (oryginały i kopie), w tym nieliczna oryginalna prasa getta warszawskiego; II. Broszury, reportaże III. Odezwy, druki ulotne (oryginały i kopie), w tym: - dokumenty getta warszawskiego i łódzkiego, - dokumenty "Żegoty", - dokumenty "Antyku". IV. Dokumenty, materiały (oryginały, kopie) i opracowania powojenne dotyczące Zagłady 1945-1955.

 10. Zbiór dokumentów dotyczących getta lwowskiego

  • Teka Lwowska
  • Jewish Council in Lviv. Collection of documents on the Lviv Ghetto (The Lviv File)

  Teka Lwowska zawiera: - odpis sprawozdania z działalności lwowskiej Gminy Żydowskiej w okresie 16.08 - 30.09.1941, - odpis sprawozdania Działu Socjalnego GŻ za okres 13.08-31.12. 1941, - odpis sprawozdania Działu Gospodarczego GŻ z 12.1941 oraz: - Zapiski Maurycego Allerhanda, adwokata i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, - Zapiski Salomona Czortkowera, antropologa, asystenta na UJK, - Zapiski Bermana [brak imienia], nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie, - fragmenty dziennika Golda [brak imienia] obejmujące okres od 30.06.1941 do 11.03. 1942 r., - relacje z akcji 4 i 10....

 11. Starosta miasta Krakowa

  • Der Stadthauptmann der Stadt Krakau
  • City Governor in Krakow

  Zespół zawiera m.in: 1. Zbiór zarządzeń starosty 1943-1944; 2. Korespondencja dotycząca utworzenia i działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940; - Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940, - Sprawozdania statystyczne RŻ i dotyczące ewidencji ludności 1940-1941, - Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940, 3. Korespondencja dotycząca konfiskaty majątków żydowskich 1940-1941, w tym wykaz osób zgłaszających posiadane mienie. 4. Dokumentacja finansowa przedsiębiorstw żydowskich zarządzanych przez powierników 1940. 5. Wykazy rzemieślników ...

 12. Zbiór utworów literackich

  • Collection of literary works

  Zbiór składa się z 482 jednostek, zawiera ponad 300 utworów literackich.

 13. Rada Żydowska w Kamieńsku

  • Zarząd Gminy Żydowskiej
  • Judenrat
  • Jewish Council in Kamieńsk

  Podania Żydów do Zarządu Gminy o wydanie dowodów tożsamości, z fotografiami. 84 podania. 10.1939 - 06.1940.

 14. Rada Żydowska w Pińsku

  • Judenrat
  • Jewish Council in Pinsk

  Lista płac pracowników Rady Żydowskiej w Pińsku, 15.08.1942 r.

 15. Rada Żydowska we Włoszczowej

  • Judenrat
  • Jewish Council in Włoszczowa

  Sprawozdanie Komitetu Pomocy Uchodźcom i Biednym z Akcji Opieki Społecznej 1940 r.

 16. Rada Żydowska w Staszowie

  • Żydowska Rada Starszych w Staszowie
  • Der Judenrat in Staszów
  • Jewish Council in Staszów
  1. Dokumenty Komisji Sanitarnej przy Radzie Żydowskiej w Staszowie: - zarządzenia dotyczące higieny w getcie 11.1940-09.1942, - sprawy organizacyjne 02.1941-03.1942, - wykazy osób skierowanych do łaźni, - lustracje sanitarne, - kwitariusz i książeczka kasowa, - plakaty, zawiadomienia, - korespondencja 03.1941-03.1942. 2. Materiały organizacji pomocowych przy Radze Żydowskiej 01.1941-02.1942. 3. Książeczki oszczędnościowe z 1936 r.
 17. Karty Zgonu Żydów z Getta Warszawskiego

  • Index Cards on deaths of Jews from the Warsaw Ghetto

  10.055 kart zgonu zmarłych w warszawskim getcie, głównie w 1941 r. , nieliczne karty z 1939 r., tj. sprzed utworzenia getta, oraz ze stycznia 1942 r.

 18. Rada Żydowska w Warszawie

  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
  • Judenrat
  • Jewish Council in Warsaw
  1. Sprawozdanie Rady Żydowskiej w Warszawie z działalności za okres od 7.10 do 31.12. 1939; 2. Opracowania wewnętrzne Wydziału Statystycznego RŻ dla członków RŻ i kierowników wydziałów Rady Żydowskiej z 3.05.1940 -2.06.1940 oraz 4.-25.09.1940 i 15.01.1941. Zawierają też sprawozdania tygodniowe Prezesa Rady Żydowskiej z działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za okres 16-21.04.1940- 22-28.05.1940 oraz 30.08-19.09.1940; 3. Opracowanie Wydziału Ewidencji Rady Żydowskiej. Stan liczebny mieszkańców getta i nieruchomości na dzień 1.01.1941. 4. Sprawozdanie statystyczne za okres od l...
 19. Rada Żydowska w Końskich

  • Judenrat
  • Jewish Council in Końskie

  Rada Żydowska m. Końskie. Wydział Aprowizacyjny, Księga ewidencji ludności 1942.

 20. Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim

  • Judenrat
  • Jewish Council in Międzyrzec Podlaski

  Kilka dokumentów osobistych z okresu 01- 04.1940 r.: - wezwanie do stawienia się do pracy; rachunek apteczny; pokwitowanie wpłaty na akcję wielkanocną.