Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 33
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Haags Gemeentearchief
 1. Openbare school voor ULO Laan 5, later Bezemstraat 1

  In 1941 bepaalde de Duitse bezetter dat joodse kinderen niet meer in een klas met niet-joodse kinderen mochten zitten. Jonge joodse kinderen mochten vanaf september 1941 alleen nog maar naar de schoolgebouwen aan de Bezemstraat 1-3 of de Duinstraat 10 in Scheveningen. Vanaf 1 december 1942 moesten alle lagere schoolkinderen naar de Bezemstraat.

 2. Nederlandsch-israelitische gemeente

  De Hoogduitse Joodse Gemeente van 's-Gravenhage die officieel de naam Adath Jessurun droeg, en in het gewone Joodse spraakgebruik kille koudesj Haag heette, werd gesticht aan het begin van de achttiende eeuw. Nadat in 1942 ten gevolge van de oorlog de bestuurscolleges van de Nederlands Israelitische Gemeente waren opgehouden te functioneren, werd het beheer overgedragen aan een commissie bestaande uit notaris A.C. van Mourik Broekman, de heer A. Schilder namens het accountants-kantoor Van Dien en mr. J.M. van der Flier. Door deze commissie werden noodzakelijke betalingen gedaan en ontvangst...

 3. Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad

  De Haagse Armenraad werd geïnstalleerd in 1913 en verenigde vele instellingen op het terrein van de armenzorg.

 4. Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen

  Zie de geselecteerde inventarisnummers.

 5. Familie Seeligman-Kolkman

  Stukken afkomstig van mevrouw N. Seeligman-Kolkman, 1927-1971. De familie Seelingman woonde aanvankelijk Gouwestraat 44, vervolgens van Beuningenstraat 57 en tot de evacuatie in de oorlog Van Aerssenstraat 265. Hierna op verschillende adressen in Rijswijk.

 6. Visschershaven, Haven- en Marktwezen

  Vanouds bestond in Den Haag het ambt van marktmeester. Deze had tot taak de marktgelden te innen en toe te zien op een ordelijk verloop van de verdeling van de plaatsen op de markt. De havenmeester deed zijn intrede in 1850, toen de Raad besloot haven-, kade- en liggeld te gaan heffen. Zijn belangrijkste taak was de controle over de inning van de havengelden. De functies van haven- en marktmeester waren vaak verenigd in één persoon. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke overheid namen toe met de economische groei van de stad: in 1901 werd de eerste Laakhaven geopend, in 190...

 7. Vereniging Het Residentie Orkest

  Het eerst bekende concert van het "Residentie-Orkest" werd op 7 februari 1903 gegeven in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg. Dit kreeg een vervolg in een serie zondagmiddagconcerten in de zaal van Diligentia. Als officiële oprichtingsdatum geldt het concert dat op 20 november 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaatsvond. Belangrijk in de ontwikkeling van het orkest was de verzorging van zomerconcerten in de Scheveningse Kurzaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 8. Joods lyceum Fisherstraat, sedert 1943 Joodse inrichting voor voortgezet onderwijs

  In 1941 bepaalde de Duitse bezetter dat joodse kinderen niet meer in een klas met niet-joodse kinderen mochten zitten. Jonge joodse kinderen mochten vanaf september 1941 alleen nog maar naar de schoolgebouwen aan de Bezemstraat 1-3 of de Duinstraat 10 in Scheveningen. Voor de joodse kinderen die al op deze scholen zaten, was dit minder erg. Maar al die andere kinderen moesten van hun eigen lagere (basis)school af. Vanaf 1 december 1942 moesten alle lagere schoolkinderen naar de Bezemstraat. De oudere joodse jongens en meisjes mochten alleen nog maar naar het Joods Lyceum in de Fischerstraat...

 9. Haagse afdeling van de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding

  Op 26 oktober 1941 was er landelijke bijeenkomst van de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding (VVAO) te Amsterdam. De mededeling van de beztter dat Joden geen lid mochten zijn van de VVAO achtten de leden niet in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging. In het voorjaar van 1942 is besloten de Haagse afdeling officieel op te hefen, omdat de leden massaal de vereniging verlieten. In 1945 is de Haagse afdeling opnieuw opgericht.

 10. Nederlands Israëlitische Gemeente na 1945

  De Hoogduitse Joodse Gemeente van 's-Gravenhage die officieel de naam Adath Jessurun droeg, en in het gewone Joodse spraakgebruik kille koudesj Haag heette, werd gesticht aan het begin van de achttiende eeuw. Nadat in 1942 ten gevolge van de oorlog de bestuurscolleges van de Nederlands Israelitische Gemeente waren opgehouden te functioneren, werd het beheer overgedragen aan een commissie bestaande uit notaris A.C. van Mourik Broekman, de heer A. Schilder namens het accountants-kantoor Van Dien en mr. J.M. van der Flier. Door deze commissie werden noodzakelijke betalingen gedaan en ontvangst...

 11. Bond van ambtenaren bij Departementen van algemeen bestuur en Hooge colleges van Staat te ’s-Gravenhage, ‘Departementsbond’

  De Bond van ambtenaren bij Departementen van algemeen bestuur en Hooge colleges van Staat te ’s-Gravenhage is in 1904 opgericht om de belangen van de rijksambtenaren te behartigen. De mededelingen van de bond tonen de maatregelen van de Duitse beztter voor rijksambtenaren, zoals het ontslaan van de joodse ambtenaren.

 12. Hervormde Gemeente Den Haag - Diaconie

  De Diaconie van de Hervormde gemeente in Den Haag was voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de opvang van de Joodse vluchtelingen. Na het bombardement op Rotterdam verzorgde de diaconie vluchtelingenkinderen uit Rotterdam. Op12 januari 1942 is het weeshuis gevorderd voor de huisvesting van de Nederlandse Rijksrecherchedienst. Het bestuur bracht de kinderen onder op diverse plaatsen in Den Haag. In het najaar van 1942 werden de weeskinderen geëvacueerd naar kasteel Enghuizen te Hummelo, waar zij tot aan het einde van de oorlog bleven.

 13. Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht

  Op 1 juli 1906 werd de verordening, regelende de Bouwpolitie ingetrokken en het Gemeentelijk Bouwen Woningtoezicht ingesteld. Er ontstond een dienst waarvan de afdelingen werden belast met Bouwtoezicht, Woningtoezicht, Hinderwet en onderzoek van bouwmaterialen. Daarnaast was er een afdeling "Algemene Dienst". De dienst is belast met de uitvoering van voorschriften waaraan nieuw te bouwen en te verbouwen woningen. Bovendien is de Dienst verantwoordelijk voor het toezicht op woningen en voor de onbewoonbaarverklaring van woningen. Ook adviseert de Dienst aan het College van Burgemeester en we...

 14. Dick Houwaart

  Dick Houwaart deed uitgebreid onderzoek naar Friedrich Weinreb en de Joodse samenleving in Den Haag. Hij publiceerde het boek Weinreb. Een witboek. Friedrich Weinreb (Lemberg (Lviv), Oekraïne,1910 - Zürich, 1988) was een joodse schrijver en econoom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Weinreb een controversiële rol.

 15. Gemeentebestuur 1953-1990

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 16. Vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes

  In 1902 is de vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes opgericht. Dit was de opvolger van de vereniging Haagsche Kookschool. Het bestuur van deze vereniging vond dat er duidelijk behoefte was aan de nieuwe school waar een vakopleiding aan meisjes zou worden gegeven. Na 1913 tot aan de mobilisatie werd les gegeven aan de Louise Henriëttestraat 10. Gedurende de mobilisatie werd de school door het Ministerie van Defensie gebruikt. In de bezettingstijd vestigde het rijk in de school de Opbouwdienst en vanaf oktober 1940 het Centraal Distributiekantoor. In deze tijd kon de school voor...

 17. Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio'

  Het Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio' is in 1847 in Den Haag opgericht. Pulchri was sedert 1901 gehuisvest aan het Lange Voorhout 15. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verzetten de Pulchri-kunstenaars zich aanvankelijk tegen de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. Met andere Nederlandse kunstenaarsverenigingen werd overleg gepleegd en de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaarsverenigingen (NOK) opgericht. Deze vereniging zou niet lang bestaan. In 1942 verloor Pulchri Studio de zelfstandigheid. Pulchri Studio moest zich alsnog aanmelden en Willy ...

 18. Drukkerij Lankhout

  De Duitse bezetter dwong vader en zoon Lankhout, op grond van hun joodse afkomst, in 1941 de directie van de Drukkerij Lankhout te verlaten. Fred. Lankhout heeft in 1942 gepoogd via Zuid-Frankrijk bevrijd gebied te bereiken, maar is tijdens zijn vlucht gepakt en nadien doodgeschoten. De laatste aandeelhoudersvergadering kwam in 1942 bijeen, daarna is Rotterdamse NSB-er Schollaert als Verwalter in de drukkerij geplaatst. Na de Spoorwegstaking in 1944 kwam het bedrijf stil te liggen. Een verslag van de gebeurtenissen bij Drukkerij Lankhout tijdens de Tweede Wereldoorlog is opgenomen in de not...

 19. Hulpvereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Scheveningen, nadien Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

  Op 13 november 1885 is in Scheveningen de Hulpvereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Scheveningen. Deze ‘Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’ kreeg op 22 juli 1886 bij Koninklijk Besluit officiële erkenning. Diverse Scheveningse scholen vielen onder de verantwoordelijkheid van deze schoolvereniging. In september 1938 namen grenadiers een deel van de Rehobothschool gedurende een maand in gebruik in het kader van de kustverdediging. Alle Scheveningse scholen kregen in 1939 inkwartiering. Tijdens de bezetting betrok de Wehrmacht de Rehobothschool. De school zou ernstige ...

 20. Vereniging inrichting voor ooglijders

  De Vereeniging Inrichting voor Ooglijders werd in 1889 opgericht. Nadat de vereniging grond geschonken had gekregen aan de Tasmanstraat werd hier de kliniek gebouwd.