Сільські управи Херсонщини (ОАФ)

 • Village boards of Kherson region (joint collection)
Identifier
P-1520
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

105 files

Scope and Content

Selected files presented below can contain information about occupation population policies and the Holocaust:

Velykooleksandrivka district, Borozenska village board.

File 3. Documents (orders, circulars, information, lists) to collect taxes from the population; list of people born in 1922-1924. 1941-43. 126 pages.

File 4. Information on the number of people in the district; acts, property inventory lists of local institutions and organizations. 1942-43. 82 pages.

Novohryhor'yivka village board.

File 9. Orders, directives, instructions by Velykooleksandrivka Gebietskommissar regarding population census, crafts, establishing a "new order", collection of customs duties, renaming Velykooleksandrivka into Oleksandrshtadt, military servicemen records; instructions for village elders. 1941-42. 62 pages.

Chulakivka village board.

File 28. Documents (interrogation, information, receipts) of the village police, information, statements, profiles of dwellers. 1941-1943. 140 pages.

Novoyelyzavetivka village board.

File 30. Regulation of circulars, instructions by Hornostayivka district board regarding taxation, setting salaries for police employees, ban to slaughter cattle; Lists of dog owners. 1941-42. 137 pages.

File 33. Orders, circulars by Ortskommandantur of Kahovka town, Hornostayivka district board regarding care for the graves of German soldiers, registration of employees, organization of the Ukrainian Auxiliary Police; information on population movement in village area; employee payroll information of the village board. 1942-43. 218 pages.

Novotrohymivka village board.

File 36. Dispositions, circulars by Ivanovo district board and correspondence with it about agricultural works, providing information on the number of population, assistance to families of persons who went to work in Germany; lists of citizens who voluntarily went to work in Germany, prisoners of war, owners of cattle; employee payroll information of the village board, information regarding issuing rations. 1941-42. 308 pages.

Skadovsk village board.

File 77. Minutes of general meeting of village dwellers; correspondence with Skadovsk district board about the availability of apartments, threshing grain; lists of employees of the district trade department, of the district department of culture; personal statements of dwellers on personal matters. 1942. 165 pages.

Shyrochansk village board.

File 81. Orders, regulations, circulars by Skadovskiy district board, district land department, agricultural kommandantur, lists of people returning home, ban hunting, compulsory registration of persons who have come to stay; Lists citizens to obtain grain, lists of workers at the cotton farm. 1941-1943. 254 pages.

File 83. Informations, lists of professionals and community members who were evacuated, persons who went to work in Germany, owners of cattle; acts of cattle slaughter. 1941-43. 195 pages.

Kostohryzivka village board.

File 91. Newsletters by Oleshkovskaya district board, district land department, district agricultural department and correspondence with them about the harvest, providing information about the population, teachers, about administrative and economic issues. Lists of dwellers. 1941-42. 218 pages.

File 103. Informations, lists of the population; receipts by dwellers. 1942-43. 190 pages.

Conditions Governing Access

Unrestricted access is allowed

Conditions Governing Reproduction

Reproduction is allowed upon permission by the archives administration

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical Characteristics are satisfactory

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Сільські управи Херсонщини (ОАФ)

 • Village boards of Kherson region (joint collection)
Identifier
P-1520
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

105 справ

Scope and Content

Великоолександрівський район, Борозенська сільська управа.

Спр. 3. Документи (розпорядження, обіжники, відомості, списки) про стягнення податків з населення; список громадян по сільуправі 1922-1924 років народження. 1941-43. 126 арк.

Спр. 4. Відомості про кількість населення по сільуправі; акти, списки інвентаризації майна місцевих установ і організацій. 1942-43. 82 арк.

Новогригор'ївська сільська управа.

Спр. 9. Накази, розпорядження, вказівки Великоолександрівського гебітскомісара про перепис населення, роботу кустарних промислів, встановлення «нового порядку», стягнення митних зборів, перейменування Великої Олександрівки в Олександрштадт, облік військовозобов'язаних; інструкція для сільського старости. 1941-42. 62 арк.

Чулаківська сільська управа.

Спр. 28. Документи (протоколи допитів, відомості, розписи) про роботу сільської поліції, довідки, заяви, характеристики громадян. 1941-1943. 140 арк.

Новоєлизаветівська сільська управа.

Спр. 30. Постанови, обіжники, інструкції Горностаївської райуправи про оподаткування населення, встановлення окладів працівникам поліції, заборону забою худоби; списки власників собак. 1941-42. 137 арк.

Спр. 33. Накази, обіжники ортскомендатури м. Каховка, Горностаївської райуправи про догляд за могилами німецьких солдат, облік виходу на роботу працівників, організацію Української допоміжної поліції; відомості про рух населення по сільуправі; відомості нарахування зарплати працівникам сільуправи. 1942-43. 218 арк.

Новотрохимівська сільська управа.

Спр. 36. Розпорядження, обіжники Іванівської райуправи та листування з нею про проведення сільгоспробіт, надання відомостей про кількість населення, допомогу сім'ям осіб, що виїхали на роботу до Німеччини; списки громадян, що добровільно виїхали на роботу до Німеччини, військовополонених, власників худоби; відомості нарахування зарплати працівникам сільуправи, видачі пайків. 1941-42. 308 арк.

Скадовська сільська управа.

Спр. 77. Протокол загальних зборів громадян сільуправи; листування зі Скадовською райуправою про наявність вільних квартир, обмолот зерна; списки працівників райторгвідділу, райвідділу культури; заяви, довідки громадян з особистих питань. 1942. 165 арк.

Широчанська сільська управа.

Спр. 81. Накази, постанови, обіжники Скадовської райуправи, райземуправління, сільгоспкомендатури про складання списків населення, повернення присадибних ділянок, заборону полювання, обов'язкову реєстрацію осіб, що приїхали на проживання; списки громадян на отримання зерна, працівників бавовнорадгоспу. 1941-1943. 254 арк.

Спр. 83. Відомості, списки працівників установ та членів общин, евакуйованих, громадян, що виїхали на роботу до Німеччини, власників худоби; акти забою худоби. 1941-43. 195 арк.

Костогризівська сільська управа.

Спр. 91. Обіжники Олешківської райуправи, райземуправи, сільгоспуправління та листування з ними про збирання врожаю, надання відомостей про кількість населення, вчителів, з адміністративно-господарських питань. Списки громадян. 1941-42. 218 арк.

Спр. 103. Відомості, списки про кількість населення; довідки, розписки громадян. 1942-43. 190 арк.

Conditions Governing Access

Доступ до документів без обмежень

Conditions Governing Reproduction

Копіювання дозволяється лише в наукових цілях і з дозволу адміністрації архіву

Physical Characteristics and Technical Requirements

Фізичний стан документів задовільний

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Сільські управи Херсонщини (ОАФ).

Identifier
P-1520
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

105 files

Scope and Content

Накази, розпорядження Рейхскомісаріату України, Миколаївського і Кримського окружних комісарів, польових комендатур, районних управ, сільськогосподарських керівників районів, районних земельних управ, сільських управ про планування і проведення сільгоспробіт, забезпечення окупаційної армії паливом та м'ясом, пільги для німецького населення, проведення ремонтно-будівельних робіт, впорядкування ринкової торгівлі та ін. Протоколи засідань міських і сільських управ. Звіти, відомості про хід польових робіт, стан тваринництва, перепис населення, худоби і птиці. Листування з районними управами, сільськогосподарськими комендатурами, поліцією, сільськими старостами про порядок відправлення людей до Німеччини, паспортизацію, прописку прибулих. Табелі обліку роботи. Заяви членів общин про наділення землею. Акти конфіскації общинної худоби на користь окупаційної армії. Списки членів общин, молоді, службовців, фахівців, поліцейських, військовополонених, орендарів землі, одноосібників, рибалок. Книги запису народжень, шлюбів і смертей. Списки громадян, які були примусово вигнані чи добровільно виїхали до Німеччини. Відомості нарахування і видачі заробітної плати працівникам сільських управ. Документи бухгалтерського обліку

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from 'Arkhivy Okupatsii 1941-1944', ed. by Nataliya Makovska

Rules and Conventions

ISAD (G)