Manje tematske grupe

Identifier
RS 002 F. 183-10
Language of Description
Serbian
Dates
1941 - 1950
Level of Description
Series
Languages
  • German
  • Hungarian
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

5,4 m (45 kutija)

Scope and Content

U okviru ove serije dokumenata se nalazi više podserija. Reč je o materijalima bez delovodnih ili inventarnih brojeva, koji su na različite načine došli u posed Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini, i koji su, po svemu sudeći, zadržani u njenoj arhivi pošto su mogli da posluže kao izvor podataka o ratnim zločinima. Serija je heterogena u svakom pogledu – u njoj se, pored manje količine presuda vojnih sudova, nalaze različite evidencije pripadnika okupacionih vojnih i paravojnih formacija, članova kulturnih i strukovnih udruženja, te lica u službi okupatora, izbeglički kartoni Komesarijata za izbeglice kvislinške vlade Srbije, zapisnici sa izjavama izbeglica, prepiska upravnih organa Nezavisne Države Hrvatske, štampa i drugo. Pored arhivske građe, unutar serije je i pet kutija fotografija zločinaca, žrtava, zločina (počinjenih ne samo na teritoriji Vojvodine), manifestacija okupatora i okupacionih vojnika.

System of Arrangement

Građa je sređena po tematskim grupama, formiranim na osnovu sadržajnih, odnosno formalnih karakteristika dokumenata, a u okviru grupa prema teritorijalnoj pripadnosti, imenski, hronološki ili na drugi način.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

  • Analitički inventar za pet kutija građe koje se nalaze na kraju serije i sređene su po arhivskim jedinicama

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0