Akta miasta Stalowej Woli

  • Files of the town of Stalowa Wola
Identifier
524
Language of Description
Polish
Dates
1938 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

110 files

Biographical History

Stalowa Wola jako osiedle robotnicze powstała prawie równocześnie z budową Zakładów Południowych, które powstały w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prace związane z budową Zakładów rozpoczęto w marcu 1937 r. W 1938 r. Zakończono budowę pierwszych obiektów przemysłowych i prawdopodobnie wtedy zaczęto budowę pierwszych bloków dla metalowców i metalurgów. Osiedle było administrowane przez Zakłady Południowe poprzez Administrację Osiedli Zakładów Południowych przy współudziale Ekspozytury Starostwa Niżańskiego. Po wkroczeniu Niemców w miejsce administracji osiedli utworzono Zarząd Osiedlowy /Siedlungsverwaltung/. Po wyzwoleniu, 2 sierpnia 1944 zawiązano Tymczasowy Komitet Zawodowy, który mocą Zarządzenia Starosty Niżańskiego przekształcił się w Gminna Radę Narodową. Osiedle Stalowa Wola otrzymało prawa miejskie 1 kwietnia 1946 r. - w związku z tym powstała Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski. W roku 1950 powstało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli.

Scope and Content

Akta z okresu 1918-1939 sygn. 1-6: Zarząd Osiedlowy w Stalowej Woli, Administracja Osiedli Zakładów Południowych w Stalowej Woli: Sprawy zatrudnienia, przydział mieszkań dla pracowników, protokoły zdawczo-odbiorcze budynków mieszkalnych z 1939, książka meldunkowa, podania o zezwolenie na założenie przedsiębiorstw handlowych; Akta z okresu 1939-1943, Zarząd Osiedlowy w Stalowej Woli, sygn. 7-31: zarządzenia, podania o zezwolenie na zamieszkanie w Stalowej Woli przydział mieszkań 1939-41, budżety 1939-43, ewidencja ruchu ludności 1942, ewidencja Żydów znajdujących się w obozie pracy z 1943 r., ludności ukraińskiej z lat 1941- 43, karty żywnościowe, przemysłowe, książki meldunkowe; Akta z okresu 1944-1950, Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 32-56: Dziennik podawczy, instrukcje, zarządzenia własne z lat 1944-1946, protokoły z posiedzeń Fabrycznego Komitetu Zawodowego z 1944 r. protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Miejskiej Rady Narodowej z lat 1944-1950, księga protokołów Miejskiej Rady Narodowej z lat 1949-1950, plany miasta, ustalenia granic, nadawanie praw miejskich Stalowej Woli, ewidencja pracowników gminy i instytucji, przedsiębiorstw, sprawozdania z działalności MRN, komisji komitetów przy MRN z lat 1945-1949, zarządzenia pokontrolne MRN z lat 1948-50, sprawy dotyczące przedsiębiorstw miejskich 1944-50; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1950 sygn. 57-69: Preliminarze budżetowe i ich wykonanie z lat 1944-49, rejestr podatku gruntowego, opłaty administracyjne gminy z lat 1945-1950, kredyty komunalne, zapomogi 1945-49; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1944-1950 sygn. 70-77: Wyposażenie obiektów kulturalno-oświatowych, zadrzewienia miasta z lat 1944-50 naprawa, budowa dróg, placów z lat 1946-47, wywłaszczenia, parcelacje, melioracja gruntów, zalesienia, pielęgnacja lasów, hodowla zwierząt, opieka weterynaryjna, ewidencja przedsiębiorstw przemysłowo - handlowych z lat 1944-50, analizy ekonomiczne przedsiębiorstw, regulacja cen/cenniki własne/władz zwierzchnich; Dział Administracji Społecznej z lat 1944-1950 sygn. 78-86: odbudowa szkół, wyposażenie sal, świetlic, sprawy pomocy szkolnych, organizowanie zespołów amatorskich, konkursów, obchody uroczystości państwowych, organizowanie szpitali, ośrodków zdrowia, walki z chorobami zakaźnymi, opieka nad dzieckiem, higiena szkolna, opieka nad inwalidami; Dział Administracyjny z lat 1944-1950 sygn. 87-110: administracja majątkami, poniemieckimi, spis mieszkańców miasta z 1944 r., statystyka ludności miasta 1945-40, ewidencja, kontrola ruchu ludności, rejestracja stowarzyszeń i związków towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Polski Związek Zachodni, PCK, ZHP itd. z lat 1945-49, budowa i odbudowa dróg, zakładów przemysłowych, domów mieszkalnych, aprowizacja miasta, wykazy szkód wojennych, ekshumacja zwłok, klasyfikacja gruntów

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0