Complaint lodged by the Macedonian-Jewish Community Bitola

 • Тужба од македонско-еврејската општина Битола
 • Tuzba od makedonsko-evrejska opstina Bitola
Identifier
Complaint lodged by the Macedonian-Jewish Community Bitola
Language of Description
English
Dates
1945
Level of Description
File
Languages
 • Macedonian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

15 typed pages

Biographical History

Complaint lodged by the Macedonian-Jewish Community Bitola to the Department for Protection of the People from March 1st, 1945

The complaint was filed by few survivors of the Holocaust, Jews from Bitola, against collaborators of the occupier who contributed to the tragedy of the Jews from Macedonia.

Scope and Content

The Complaint is structured in 10 individual sections explaining the course of events conducted with the help of domestic collaborators, contributing to the tragedy of the Macedonian Jews: events explaining the period from the introduction of anti-Jewish laws in April 1941 to the period of deportation of Bitola Jews to Treblinka, in March-April 1943.

Within the complaint there is also a testimony of a witness who spent some time in the Skopje camp but was released as a family member of a doctor.

Finding Aids

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Existence and Location of Originals

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Тужба од македонско-еврејската општина Битола

 • Tuzba od makedonsko-evrejska opstina Bitola
 • Complaint lodged by the Macedonian-Jewish Community Bitola
Identifier
Complaint lodged by the Macedonian-Jewish Community Bitola
Language of Description
Macedonian
Dates
1945
Level of Description
File
Languages
 • Macedonian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

15 отчукани страници

Biographical History

Тужба од македонско-еврејската општина Битола до Одделот за заштита на народот од 1 март 1945

Тужбата е поднесена од неколкумина преживеани на холокаустит, битолски Евреи против соработниците на окупаторот кои придонеле во трагедијата на Евреите од Македонија во 1943.

Scope and Content

Тужбата е структурирана од 10 поединечни делови во кои е објаснет текот на настаните изведени со помош на домашните соработници, кои придонеле до трагедијата на македонските Евреи - од воведувањето на антиеврејските закони во април 1941 се до мартовско-априлската депортација во 1943 година во Треблинка.

Во рамки на тужбата има и Исказ на сведок кој поминал одредено време во логорот во Скопје но бил ослободен како член на семејство на лекар.

Finding Aids

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Existence and Location of Originals

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0