Битолски Евреи 1918-1962

 • Bitolski Evrei 1918-1962
 • Jews from Bitola 1918-1962
Identifier
Jews from Bitola 1918-1963
Language of Description
English
Alt. Identifiers
 • 750
Dates
1918 - 1962
Level of Description
Collection
Languages
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Serbian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

Books 6, boxes 3. Original documents, hand written, typed, typed analytical inventory. There is an analytical inventory consisted of 980 archival units, 38.355 sheets, including 144 photographs. The three archival boxes hold 955 archival units in total; 7 lists of the Jews from Macedonia and collection of photographs.

Archival History

Materials are collected by way of purchase or a gift from Jewish and other families from Bitola, the archival collection was formed by the Department Bitola, Jakov Aroesti worked mostly on this collection.

Scope and Content

The Archival collection: Jews from Bitola 1918-1962 is important for the Holocaust in Macedonia, the Jewish population in Bitola before the Holocaust, their deportation, rescue and post-war re-constitution of the Jewish community in Bitola.

Finding Aids

 • Водич на Архив на РМ (Скопје, 2016). The analytical inventory has 186 printed pages with a description of each archival unit and photo.

Existence and Location of Originals

 • Државен архив на Република Македонија - Одделение Битола

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Битолски Евреи 1918-1962

 • Bitolski Evrei 1918-1962
Identifier
Jews from Bitola 1918-1963
Language of Description
Macedonian
Alt. Identifiers
 • 750
Dates
1918 - 1962
Level of Description
Collection
Languages
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Serbian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

книги 6, кутии 3, за фондот е изготвен аналитичен инвентар и содржи 980 архивски единици (предмети), 38.355 листови во кои се влезени и 414 фотографии, научно информативното средство (аналитички инвентар) има 186 искуцани страни, опис на секој предмет и фотографија

Archival History

материјали собрани по пат на откуп и подарок од еврејски и други семејства од Битола, архивската збирка ја формира одделение Битола, Јаков Ароести најмногу работел на оваа збирка

Scope and Content

Архивската збирка Битолски Евреи 1918-1962 е значајна за холокаустот во Македонија, за еврејската популација во Битола пред холокаустот, нивната депортација, спасување и возобновувањето на еврејската заедница во Битола по војната.

Publication Note

Guide through the holding funds of the State Archive of RM (Skopje, 2016)

Водич на Архив на РМ (Скопје, 2016)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Битолски Евреи 1918-1962

 • Bitolski Evrei 1918-1962
Identifier
Jews from Bitola 1918-1963
Language of Description
Macedonian
Alt. Identifiers
 • 750
Dates
1918 - 1962
Level of Description
Collection
Languages
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Serbian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

книги 6, кутии 3, за фондот е изготвен аналитичен инвентар и содржи 980 архивски единици (предмети), 38.355 листови во кои се влезени и 414 фотографии, научно информативното средство (аналитички инвентар) има 186 искуцани страни, опис на секој предмет и фотографија

Archival History

материјали собрани по пат на откуп и подарок од еврејски и други семејства од Битола, архивската збирка ја формира одделение Битола, Јаков Ароести најмногу работел на оваа збирка

Scope and Content

Архивската збирка Битолски Евреи 1918-1962 е значајна за холокаустот во Македонија, за еврејската популација во Битола пред холокаустот, нивната депортација, спасување и возобновувањето на еврејската заедница во Битола по војната.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0