Државен архив на Република Македонија - Одделение Битола

 • State Archive of the Republic of Macedonia-Department Bitola
 • Drzaven Arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Bitola

Address

Drzaven Arhiv na Republika Makedonija - Oddelenie Bitola
Prvi Maj br. 55
Bitola
Macedonia
7000
North Macedonia

Phone

+389 047 239 491

Fax

+389 047 241 740

History

Following the Decision for establishing an archive in Bitola, issued at the working section of the People’s Board of the municipality of Bitola on 26 May 1954, the archive in Bitola was founded as а municipal archive. Since 1990, it has functioned as a regional Department of the State Archive of the Republic of Macedonia. The territorial jurisdiction of the Department Bitola covers the city of Bitola and the following surroundings: Demir Hisar, Mogila, Novaci and Resen, with a total of 195 holders of the archival material.

Врз основа на Решение за основање на архив во Битола, донесено на работната седница на Народниот одбор на битолската околија на 26 мај 1954 година, е основан општинскиот архив во Битола. Од 1990 година, тој станува подрачно одделение на Државниот архив на Македонија, со надлежност во градот Битола и следниве општини: Демир Хисар, Могила, Новаци и Ресен, со вкупно 195 иматели.

Archival and Other Holdings

The Department of Bitola holds 953 fonds and 28 collections, with a total of 11,382 books and 7,983 archival boxes or 946.74 square metres, and 74 microfilm reels. The oldest document is a parchment from the XV century written in Hebrew.

The most important fonds are:

 • City Hall in the City of Bitola (1921-1941) [Градско поглаварство на град Битола“ (1921-1941)]

 • National Committee of the municipality Bitola (1944-1945) [Народен одбор на Битолска област (1944-1945)]

 • Judicial Records from 1919 [Судски фондови од 1919]

 • Registries of births, marriages and deaths from church parishes in Bitola District (1801 – 1967) [Матични книги на родени, венчани и умрени (1801 -1962)]

 • Milton Manaki (1898-1964) [Браќа Манаки (1901-1964)]

Во Државен архив на РМ - Одделение Битола се чуваат: 953 фондови и 28 збирки, со вкупно 11.382 книги и 7.983 архивски кутии или 946,74 м и 74 микрофилмски ленти. Најстариот документ, пергамент на стар еврејски јазик, потекнува од 15 век. Освен архивската, Одделението Битола негува и издавачка дејност.

Најважни фондови во Одделение Битола се:

 • Градско поглаварство на град Битола (1921-1941)

 • Народен одбор на Битолска област (1944-1965)

 • Судски фондови од 1919 година

 • Матични книги на родени, венчани и умрени од црковните парохии во Битолската област (1801-1967)

 • Браќа Манаки (1901-1964]

Finding Aids, Guides, and Publication

Guide to the fonds of the State Archive of the Republic of Macedona (Skopje, 2016)

Водич на Архив на РМ (Скопје, 2016)

Opening Times

The reading room is open Monday to Friday from 8 a.m. to 2 p.m., except during national holidays.

Работно време на читалната во одделение Битола е од 8.30 до 16.30 часот секој работен ден, освен за време на државни празници.

Reproduction Services

A photocopier is available.

За потребите на корисниците може да се изврши ксерографирање.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.