Dokumentų kopijų kolekcija

 • Collection of Document Copies
Identifier
F. 1742
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1916 - 1 Jan 1947
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • French
 • German
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2 subfonds and 47 files. Parts of the documents are handwritten. Some files are microfilmed and some consist of photographs, maps, drawings.

Scope and Content

USHMM: "material on resistance and rescue in Lithuania". Copies of documents concerning the annihilation of Jews in town of Vilnius and region, Nazi propaganda, anti-Nazi movement, position of the Catholic Church during WWII; documentation and correspondence between embassies (interwar period); copies of agreements between USSR and Germany; documentation regarding diplomatic relations; copies (microfilmed) of the monographs and studies by M. Jaloveckis "Lenkijos sodybos. Kaimo sodybų architektūra ir statiniai" ("Dwor Polski. Architekci į budowniczowie siedzib wiejskich") and "Lenkijos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijos" ("Materjaly historyczne do monografji Wojevodztw Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Polskie"); the list of the owners of the manors in Vilnius and Kaunas governorates; documents on the activities of famous Lithuanian writers, cultural leaders, artists.

Existence and Location of Copies

 • USHMM 2000.208

Archivist Note

Entry added by VV on 29 July 2013, based on Žirikova Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis/The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Vilnius, 2011. Description of the materials added from USHMM finding aids.

Additional information written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Entry updated by Neringa on 16 February 2015.

Dokumentų kopijų kolekcija

Identifier
F. 1742
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1916 - 1 Jan 1947
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • French
 • German
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 2 apyrašai, kuriame yra 47 bylos.

Scope and Content

"1939-08-23 Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptųjų protokolų, SSRS ir Lietuvos Respublikos 1926-09-28 Nepuolimo ir neutraliteto sutarties bei SSRS Centrinio vykdomojo komiteto nutarimo dėl jos ratifikavimo kopijos, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis užsienyje bei užsienio valstybių pasiuntinybėmis Lietuvoje Klaipėdos diplomatinių santykių su Lenkija ir kitomis šalimis klausimais dokumentai, Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susirašinėjimo dėl Konstanto Stašio veiklos ir patraukimo teisminėn atsakomybėn klausimais dokumentai, dokumentai surinkti tiriant K. Stašio nusikaltimus Lenkijos valstybei ir jos iždui, Latvijos pasiuntinio Lietuvoje L. Sėjos 1940-06-22 pranešimas Latvijos liaudies vyriausybei apie A. Smetonos pabėgimą užsienį, dokumentai apie Klaipėdos klausimo svarstymą Tautų Sąjungoje, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovavimo Tautų Sąjungoje teisių perėmimą sovietų okupacijos metais, JAV lietuvių organizacijų rezoliucijos dėl Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai ir Lietuvos okupacijos 1940 m., dokumentai apie K. Binkio, S. Nėries ir kitų Lietuvos rašytojų, menininkų ir visuomenės veikėjų veiklą, lietuviškos knygos parodą Maskvoje 1940 m., Lietuvos kultūrinius ryšius su Tarybų Sąjunga, Vokietijos saugumo policijos vyriausiosios valdybos susirašinėjimo su Vokietijos užsienio reikalų ministerija pagalbos suteikimo voldemarininkams klausimu dokumentai, dokumentai apie nacių propagandinę veiklą, nusikaltimus Vilniuje ir jo apylinkėse, žydų naikinimą, Pirčiupių kaimo sudeginimą, pasipriešinimo judėjimą bei katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje, vandens transporto ir sauskelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos, organizacijos „Spindulys“ dokumentai, Spittalo perkeltųjų asmenų stovyklos lietuvių pradžios mokyklos tarnautojų ir mokinių sąrašai, už komunistinę ir antifašistinę veiklą baustų, Vilniaus krašto teismuose už ryšius su TSRS saugumo organais teistų asmenų sąrašai, kopijos dokumentų rinkiniui „Lietuva 1939--1940 m.“, dokumentai apie Lietuvos politikos ir visuomenės veikėją M. Yčą, M. Jaloveckio laiško Amerikos maisto administracijos Lenkijos skyriaus (sekcijos) majorui Schelingui apie bolševikų nusikalstamą veiklą Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijose, M. Jaloveckio darbai „Lenkijos sodybos. Kaimo sodybų architektūra ir statiniai“ („Dwor Polski. Architekci į budowniczowie siedzib wiejskich“) ir „Istorinė medžiaga monografijai „Lenkijos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijos“ („Materjaly historyczne do monografji Wojevodztw Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Polskie“), Vilniaus ir Kauno gubernijų dvarų ir jų valdytojų sąrašai, M. Jaloveckio piešinių, vaizduojančių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarus, pilis, bažnyčias, skaitmeninės kopijos" (pagal LCVA).

Archivist Note

Aprašą parengė Neringa pagal LCVA.