Židovská náboženská obec Brno

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/8
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1840 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,07 Meter

Creator(s)

Biographical History

Středověké židovské osídlení, existující od 13. století, zaniklo po vypovězení r. 1454. Novodobá náboženská obec se konstituovala v polovině 19. století. Po 2. světové válce byla obnovena, existuje dodnes.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Jedná se o nepatrné zlomky materiálu převážně nalezené v mimobrněnských fondech. Většinou jsou to drobné tisky: stanovy ŽNO (1894), stanovy a výroční zprávy několika spolků, pamětní spis o zlepšení státně-občanských poměrů Židů. Z doby nacistické okupace pochází poučení o povinnosti přihlásit umělecké a drahocenné předměty, zemědělské a lesní pozemky, cizozemská platidla a pohledávky vůči cizině (1939) a kniha záznamů o sňatcích z let 1941 – 1942.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Brno 1840 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 8.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Brno

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/8
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1840 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,07 Meter

Creator(s)

Biographical History

The medieval Jewish settlement of Brno was founded in the 13th century and disbanded after the expulsion of the Jews in 1454. A Jewish community was established in the middle of the 19th century and was liquidated during the Nazi occupation. The community was re-established after the Second World War and exists to this day.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This collection contains fragmentary materials that were mostly found in fonds from areas outside Brno – primarily minor printed materials: the community's statutes (1894), the statutes and annual reports of several Jewish associations, and a memorial document on the improvement of civic conditions for the Jews. From the period of the Nazi occupation there is a 1939 instruction on the obligation to register artefacts and valuable objects, agricultural and forestry land, foreign currency, and debts to foreign individuals, as well as a marriage register from 1941–1942.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Brno 1840 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 8.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.