Народно събрание

  • Narodno subraniye
  • National Assembly
Identifier
фонд 173К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1879 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

3164 files, 130 boxes

Biographical History

ОНС се избира за срок от четири години. За периода от 1879-1940 г. са свикани 25 ОНС, от което се вижда, че мандатът от четири години не се спазва, поради конституционното право на владетеля да разпуска НС, когато няма мнозинство, което право той често използва. Това е характерен белег за политическия живот на България, когато изпълнителната власт взема надмощие над законодателната и се стига до спиране от действие на Търновската конституция и ОНС (1911). Последното ОНС, свикано по силата на Търновската конституция е ХХVІ ОНС. С приемането от ВНС (1946-1949) на Конституцията на НР България от 1947 г. се премахва институцията ОНС в България и се създава Президиум на НС (1947-1971).

Archival History

From the T︠S︡entralen dŭrzhaven arkhiv (Central State Archives), Bulgaria, Fond 173, Opis 6.

Scope and Content

Contains requests made by the People's Representative Professor Stainov to the Chairman of Parliament and to the Minister of Foreign Affairs regarding deportation of Asian Jews. Also includes Law of Protection of the Nation records: telegrams, resolutions, and other supporting documents.

XXIV-XXV ОНС. Преписка с Канцеларията на царя и МС, законопроект за полагане на клетва от министрите, по уреждане на въпроси в новоосвободените земи в Беломорска Тракия и Вардарска Македония (1939-1942). Преписки по законопроекти и законодателни предложения, внесени за разглеждане и приемане на сесиите на XXIV и XXV ОНС от различни министерства: МВРНЗ – за защита на нацията (1940), ликвидиране на концесионните аптеки на лица от еврейски произход (1941-1942) и др. МНП – за организиране на българската младеж (1940) и др. МФ – за произвеждане, оправдаване и контрол на войсковите разходи във военно време (1939), посрещане на извънредните разходи по обезпечаване сигурността на страната (1940), облагане с еднократен данък имущества на лица от еврейски произход (1941), изплащане на непокрити имоти на евреи, предложени за закупуване съгласно ЗЗД (1942) и др. МП – за печата (1938-1939), амнистията (1940) и др. МВ – за даване облаги на бойците от фронта (1938-1940), гражданската мобилизация (1939-1941), реквизицията (1940-1942), изменение на Закона за военните сили в България (1941), изменение на военно-съдебната наредба-закон (1941) и др. МТПТ – за откриване кредит от БЗКБ на Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни “Храноизнос” (1938), против търговия с неприятели и запор на имоти на поданици на неприятелски държави и физически и юридически лица със седалища в неприятелски държави (1942) и др. МЗДИ – за опрощаване на глоби от нарушения на Закона за горите (1939), даване под наем чрез търг на фондови земи (1939), насърчаване и подобряване на овцевъдството, птицевъдството, свиневъдството, говедовъдство, овощарство, градинарство (1941), използването на пустеещи земи, за кадастъра и комасацията, за ТЗС, облекчения за тютюневи кооперации (1941) и др. МОСПБ – за отмяна, допълнение и изменение на наредба-закон за одобряване общия градоустройствен план на Столична голяма община (1938-1941) и др. Преписки с МФ по бюджетите на държавата, министерствата и фондовете към тях (1938-1943); законопроекти за отпускане на суми за военната отбрана, за строеж на жп линии и пристанища (1938-1939); даване на политическа амнистия, освобождаване на задържаните в концентрационни лагери, против присъединяване на България към Тристранния пакт; отдаване концесии на чужденци (1940-1941); политически убийства, изселване на лица от еврейски произход (1942-1943) и др.

Existence and Location of Originals

Existence and Location of Copies

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0