Oddělení sociální péče

Note

  • Oddělení sociální péče částečně navazovalo na předválečnou činnost Židovské náboženské obce v Praze. Z důvodu vyčlenění židovského obyvatelstva ze společnosti vyvstala pro tohoto oddělení řada nových úkolů a povinností. Stěžejní byla především sociální péče, zdravotní péče a bytové otázky. Odbor, který se zaměřoval na sociální péči, se staral o chudé lidi, o děti, provozoval starobinec či svobodárnu. Oddělení rovněž evidovalo, skladovalo léky a vykonávalo dozor nad židovskými lékaři, kterým bylo povoleno vykonávat lékařskou praxi.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Abteilung für soziale Fürsorge

Department for Social Welfare

Note

  • The Department for Social Welfare partially continued on with the pre-war activities of the Jewish Religious Community in Prague. Due to the Jewish populace being separated out from society, a number of new tasks and responsibilities arose for this department. Central among these was social care, healthcare and housing issues. The section focusing on social care took care of old people and children and operated an old folks’ home and bachelors’ dormitory. The department also kept records on and stored medicines and kept watch over Jewish doctors who were permitted to practice as physicians.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.