Vedení

Note

  • Vedení mělo na starosti, vedle Ústředního sekretariátu, venkovské záležitosti, organizaci Židovské náboženské obce, personální politiku, účtárnu, a další. Do agendy spadala rovněž i komunikace s nadřízenými orgány a vydávání Židovských listů. Do konce ledna 1943 stál v čele Vedení František Weidmann, do července 1943 Salo Krämer, poté jej nahradil František Friedmann, který ve funkci setrval až do konce války.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Leitung

Board

Note

  • Aside from the Central Secretariat, the Board was in charge of rural affairs, organisation of the Jewish Religious Community, personnel policy, accounting, and other matters. Its agenda also included communicating with the superior authorities and issuing Jewish Certificates. Up till the end of 1943 the Board was led by František Weidmann, through July 1943 by Salo Krämer, and then he was replaced by František Friedmann, who held the function until the end of the war.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.