Treuhandstelle

Note

  • Treuhandstelle bylo největším oddělením Židovské náboženské obce v Praze, které však podléhalo pouze správně, jinak se v podstatě jednalo o samostatnou instituci. Byla zřízená v říjnu 1941 z rozkazu Ústředny pro židovské vystěhování a byla určená k tomu, aby se starala o byty, mobiliář a cennosti, které po sobě zanechávaly deportované osoby. Evidovala klíče od uvolněných bytů, zařizovala odvoz bytového vybavení, které se dále třídilo a oceňovalo. Oddělení mělo mimořádný význam pro nacistické představitele protektorátu. Veškerý evidovaný a uskladnění majetek byl židovským konfiskátem Ústředny pro židovské vystěhování a mnozí nacisté jej využívali pro své osobní obohacení.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Treuhandstelle bei der JKG Prag

"Treuhandstelle" at the JKG Prague

Note

  • The Treuhandstelle was the largest department of the Jewish Religious Community in Prague, under which it fell purely administratively, otherwise being essentially an independent institution. It was established in October 1941 at the order of the Central Office for Jewish Emigration and was assigned the task of dealing with the flats, furniture and valuables left behind by deported persons. It kept records of keys from freed-up flats and arranged for the transportation of the furnishings, which were then sorted and appraised. The department was of exceptional importance for the Nazi representatives of the Protectorate. All registered and stored possessions were confiscated Jewish property of the Central Office for Jewish Emigration and many Nazis took advantage of it for their own enrichment.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.