Evidence Židů

Note

  • Oddělení spravovalo centrální kartotéku pražských Židů a několik dalších kartoték. Pod Evidenci Židů spadala i Pátrací služba, která měla za úkol vyhledávat osoby židovského původu v případě, že se nedostavily k povinné registraci.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Evidenz der Juden

Registration of the Jews

Note

  • The department kept a card index on Prague Jews and several other card indexes. The Registration of the Jews also included the Investigation Service, which was tasked with seeking out persons of Jewish origin if they did not show up for mandatory registration.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.