Displaying items 2,701 to 2,711 of 2,711
Language of Description: Polish
 1. Niemiecki Zarząd Aptek Kraju Warty Podokręg Łódź

  • Deutsche Apothekenschäft Bezirk Wartheland Unterbezirk Lodz

  Przejęcie aptek i drogerii przez powierników niemieckich - organizacja, personel, zarządzenia, okólniki korespondencja. Organizacja i wyposażenie aptek -statystyka, rozmieszczenie aptek, dane personalne właścicieli, nazwa aptek, ewidencja aptek polskich, żydowskich i niemieckich, zaopatrzenie, ankiety personalne aptekarzy, korespondencja w sprawach zaopatrzenia aptek z Przełożonym Starszeństwa Żydów.

 2. Izba Skarbowa w Łodzi

  Akta normatywne zawierające dane spraw organizacyjnych i zakresu działalności administracji skarbowej, sprawozdania i analizy z działalności izb i urzędów skarbowych, zestawienia i sprawozdania z wpływów podatkowych, cenniki artykułów spożywczych i wykazy cen wolnorynkowych z terenu poszczególnych powiatów, protokóły ze Zjazdów zawierające czekowe załączniki-referaty na temat organizowania się i działalności aparatu finansowego oraz na temat sytuacji gospodarczej, stanu przemysłu sektora uspołecznionego i prywatnego, wpływów podatkowych, analiza pracowników skarbowości z okresu okupacji, do...

 3. Fabryka Wyrobów Wełnianych Ryszard Raschig Łódź

  Bilanse, księgi inwentarzowe, dzienniki buchalteryjne, korespondencja handlowa oraz w sprawach finansowych i gospodarczych, przydziały surowca, zamówienia dla wojska.

 4. Powiatowe i miejskie Oddziały Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju z terenu woj. łódzkiego. Zbiór szczątków zespołów

  Protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności i finansowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych, plany pracy i bilanse następujących oddziałów w: Koluszkach - 1946 - 1953, sygn. 1; Kutnie 1946 - 1953, sygn. 2 - 3; Łasku 1948 - 1952, sygn. 4 - 6; Łęczycy [1945] 1946 - 1953, sygn. 7 - 8; Łowiczu 1949 - 1952, sygn. 9; Pabianicach 1949 - 1952, sygn. 10; Piotrkowie Trybunalskim 1950 - 1952, sygn. 11 - 13; Przedborzu 1948 - 1949, sygn. 14; Radomsku 1947 - 1953, sygn. 15 - 17; Sieradzu 1950 - 1951, sygn. 18; Tomaszowie Mazowieckim 1948 - 1952, sygn. 19 - 20, Wieluniu 1948 - 1953, sygn. 21 ...

 5. Szkoły zawodowe m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów

  Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Kopernika 41: okólniki Kuratorium, formularze organizacji roku szkolnego, akta personalne, budowa gmachu, świadectwa, programy zajęć. Państwowa Szkoła Przemysłowa Żeńska w Łodzi ul. Narutowicza 77: projekt budowy gmachu szkoły. Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Wodna 40: plany nauki, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, dzienniki kasowe. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łodzi nr 15 ul. Legionów 32: sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, plany lekcji, księgi ...

 6. Niemiecki Czerwony Krzyż na obszarze Kraju Warty Oddział w Łodzi

  • Deutsches Roten Kreutz Abteilung Litzmannstadt

  Kartoteka zgłoszonych poszukiwań Niemców. Karty zawierają imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy, rodzaj wykonywanej pracy i czas zatrudnienia.

 7. Centrala Imigracyjna w Łodzi

  • Einwandererzentrallstelle Litzmannstadt

  Akta organizacyjne, obsada personalna, zarządzenia w sprawie postępowania z przesiedlanymi volksdeutschami, zestawienia liczbowe volksdeutschów w poszczególnych powiatach, badanie stanu zdrowia przesiedleńców, akcja germanizacyjna wśród polskich emigrantów z Zagłębia Ruhry, nadawanie obywatelstwa osiedlonym Niemcom z Ukrainy, Wołynia, Galicji, krajów nadbałtyckich i Rumunii (teczki poszczególnych rodzin i osób).

 8. Notariusz Hans Pohl w Złotowie

  Skorowidz nazwisk do rejestru notarialnego, 1939-1941, sygn 1; akty notarialne, 1939-1941, sygn. 2-7.

 9. Urząd Komisarza Gminy Zelów

  • Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow

  Zachowane akta obejmują lata 1941-1944. Urząd Komisarza Gminy Zelów (Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow) - Rolnictwo: wykazy gospodarstw rolnych zawierające dane o wielkości gospodarstwa, strukturze produkcji zbożowej i zwierzęcej oraz nazwisko właściciela; Ewidencja ludności: spisy mieszkańców wsi z terenu gminy (nazwiska, narodowość, wykonywany zawód, stan rodziny i posiadania mieszkań i budynków gospodarczych) oraz doniesienia o urodzinach i zgonach nadsyłane z terenu do Wydziału Meldunkowego ww. urzędu.

 10. Sheptytskyi Andrei (1865-1944)

  Dokumenty osobiste (1899-1945). Bulle papieża Leona XIII w sprawie mianowania A. Szeptyckiego biskupem stanisławowskim i metropolitą halickim (1899 r.). Informacja o życiu i działalności Szeptyckiego. Listy i orędzia pasterskie, memoriały, rękopisy prac teologicznych, artykułów, kazań, notesy i konspekty. Materiały odnośnie do sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji oraz jego działalności w innych krajach. Akta finansowe. Korespondencja z rządem austriackim, prezydentem Polski, Stolicą Apostolską; korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami religijnymi i świeckimi, towarzystw...