Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

 • District Office in Vranov nad Topľou
Identifier
21811
Language of Description
English
Dates
1923-1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Slovak
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

8 lm, Paper documents.

Biographical History

The District Office in Vranov nad Topľou was a state administration body. It was established during the period of 1st Czechoslovak Republic (1918-1938) and it existed also during the period of the Slovak state/ Slovak Republic (1939-1945). The office was originally established under the Law no. 126/1920 Coll., which entered into effect on 1 January 1923. The District Office in Vranov nad Topľou was subordinated to the County Office in Košice in the years 1923- 1928 and to the Ministry of Interior. After the 1928 reform of state administration in Czechoslovakia resulted in the repeal of counties and County Offices, district offices in the Slovak territory were subordinated to the Country Office in Bratislava (Krajinský úrad v Bratislave). Soon after the creation of the Slovak state (March 14, 1939) its state administration was reorganized and the District Office in Vranov nad Topľou was subordinated to the Ministry of Interior of the Slovak Republic (pursuant to the Law No. 190/1939 effective from 1 January 1940). In matters falling within the competence of other ministries, regulations and instructions of these ministries were implemented. Since 1 January 1940, the Prešov district was also incorporated into the the newly established Šariš-Zemplín County (Šarišsko-zemplínska župa) and was subordinated to the County Office of the Šariš-Zemplín County (Župný úrad Šarišsko-zemplínskej župy) with the seat in Prešov. The District Chief (Okresný náčelník) was the head of District Office in Vranov nad Topľou with the responsibility for the state administration in the district as well as the work of the District Office. From 1 January 1940 District Chief was subordinated to the respected County Office and the Ministry of Interior. District Offices were superior to the local notary offices and regional notary offices which were the lowest level bodies of the state administration in Slovakia 1938-1945. Due to the fact that in the period 1938-1945 the vaste majority of anti-Jewish measures in Slovakia were put to life by the state administration bodies archival documents of District Offices represent some of the most important sources for the research of Holocaust in Slovakia.

Archival History

No data available.

Acquisition

No data available.

Scope and Content

Archival fonds contains various documents of the District Office in Vranov nad Topľou which was the regional state administration body. Besided the documents pertaining various spheres of political and economical development fonds contains sources on the persecution of Jewish population in Slovakia during the period 1938-1944. Among others it contains documents pertaining the establishment of Trustees into the enterprises belonging to Jews; documents on so called temporary administration of Jewish households etc. It also contains the documents pertaining the dismissal from public service, various lists and censuses of Jews as well as documents on deportation of Jews from Slovakia in 1942. The fonds contains the only existing copy of the Jewish Census 1942 from the territory of the district Vranov nad Topľou.

Appraisal

No data available.

Accruals

No accruals expected.

Conditions Governing Access

Accessible.

Conditions Governing Reproduction

Archival documents can be reproduced with the permission of the archive and in accordance with archive´s Research Rules (Bádateľský poriadok) as well as other internal regulations of the Ministry of Interior.

Finding Aids

 • Printed inventory in the Researcher´s Room of the archive.

Existence and Location of Copies

 • United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., USA. The Holocaust Documentation Center, Bratislava, Slovakia

Archivist Note

Fonds identified and described by Ján Hlavinka.

Sources

 • Inventory. On-site survey.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

 • District Office in Vranov nad Topľou
Identifier
21811
Language of Description
Slovak
Dates
1923-1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • Slovak
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

8 bm, papier.

Creator(s)

Biographical History

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou bol úradom štátnej správy. Bol zriadený v období 1. Československej republiky (1918-1938) a existoval počas obdobia Slovenského štátu /Slovenskej republike (1939-1945). Pôvodne vznikol v zmysle zákona č. 126/1920 Zb. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1923. V rokoch 1923 -1928 bol podriadený župnému úradu a ministerstvu vnútra. Po reorganizácii vnútornej správy v roku 1928, pri ktorej došlo k zrušeniu župných úradov podliehali okresné úrady Krajinskému úradu v Bratislave. Po vzniku Slovenského štátu/Slovenskej republiky (1939-1945) bolo zákonom č. 190/1939 Sl. z. obnovené župné zriadenie a Okresný úrad vo Vranove nad Topľou bol začlenený do Šarišsko-zemplínskej župy so sídlom v Prešove s účinnosťou od 1. januára 1940. Po tejto reorganizácii tzv. verejnej správy vnútornej podliehal Župnému úradu Šarišsko-zemplínskej župy so sídlom v Prešove a ministerstvu vnútra. V záležitostiach spadajúcich do kompetencie iných ministerstiev bol podriadený rozhodnutiam týchto ministerstiev. Na čele okresného úradu stál okresný náčelník, ktorý zodpovedal za výkon štátnej správy v okrese, ako aj za chod okresného úradu. Od 1. januára 1940 podliehal okresný náčelník príslušnému Župnému úradu a Ministerstvu vnútra. Okresné úrady boli nadriadeným orgánom štátnej správy pre miestne notárske úrady a obvodné notárske úrady. Keďže veľká väčšina protižidovských opatrení na Slovensku bola uvedená do praxe úradmi štátnej správy, archívne dokumenty okresných úradov predstavujú jeden z najdôležitejších prameňov pre výskum holokaustu na Slovensku.

Scope and Content

Archívny fond obsahuje písomnosti Okresného úradu vo Vranove nad Topľou ako inštitúcie štátnej správy. Fond okrem dokumentov týkajúcich sa rozličných otázok spoločenského a ekonomického charakteru, obsahuje aj pramene o prenasledovaní židovského obyvateľstva žijúceho na území bývalého okresu Vranov nad Topľou v rokoch 1938-1945. Okrem iného obsahuje napríklad dokumenty o menovaní dôverníkov do podnikov, ktoré patrili Židom; dokumenty o tzv. dočasnej správe domov a bytov patriacich Židom; dokumenty týkajúce sa vylučovania Židov zo štátnej a verejnej služby a rozsiahlu dokumentáciu týkajúcu sa evidovania Židov a ich deportácií z územia Slovenska v roku 1942. Okrem iného tento archívny fond obsahuje aj jedinú čiastočne zachovanú kópiu Súpisu Židov z okresu Vranov nad Topľou z roku 1942.

Conditions Governing Access

Prístupný.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Nepoškodený.

Finding Aids

 • Inventár. Bádateľňa archívu.

Existence and Location of Copies

 • United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., USA. Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava.

Archivist Note

Archívny fond bol identifikovaný a opísaný Jánom Hlavinkom.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Places