Sąd Obwodowy w Radziejowie

Identifier
289
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

25 files

Biographical History

Na obszarze polskich przedwojennych województw wcielonym do III Rzeszy niemieckie władze okupacyjne wprowadziły nowy podział administracyjny. Utworzono m.in. Okręg Rzeszy Poznań (Reichsgau Posen), który zmieniono 29 I 1940 r. na Kraj Warty (Reichsgau Wartheland). Zajmował on powierzchnię 43.942 km2, i dzielił się na trzy rejencje: inowrocławską, kaliską i poznańską. Miasto Radziejów (Radichau) po zajęciu przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 r., wraz z okolicą, włączono do utworzonego powiatu z siedzibą w Ciechocinku (Hermannsbad). Powiat ten przynależał do rejencji inowrocławskiej, która zajmowała 14.461 km2, i składała się z 12 powiatów wiejskich i 3 miejskich (Inowrocław, Gniezno i Włocławek). Na terenach wcielonych w 1939 r. do Rzeszy Niemieckiej wprowadzono niemieckie sądownictwo, oparte na ustawie o ustroju sądownictwa (Gerichtsverfassungsgesetzt) z 27 I 1877 r. Mocą tej ustawy sądami I instancji były sądy obwodowe (Amtsgericht). Wydane później rozporządzenie z 13 VI 1940 r., o ustroju sądów na przyłączonych terenach wschodnich oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Rzeszy z 26 XI 1940 r., doprowadziły do formalnego wprowadzenia ustroju sądowego na tych terenach, ujednoliconego z systemem sądownictwa w III Rzeszy. Sąd Obwodowy w Radziejowie podlegał i działał w ramach Sądu Krajowego w Inowrocławiu (sąd II instancji - Landgericht Hohensalza). Sądy obwodowe miały w zasadzie rozpatrywać tylko sprawy cywilne, a ze spraw karnych tylko pomniejsze, które zostały im przekazane generalnie, lub w poszczególnych przypadkach przez sądy specjalne, będące właściwymi dla spraw karnych. Właściwość karna sądów obwodowych obejmowała wyrokowanie w sprawach o mniejszym wymiarze kary, obejmujących grzywny, utratę praw publicznych, zakaz zajmowania stanowisk. W zakresie prawa cywilnego kompetencje sądów obwodowych obejmowały sprawy majątkowe, o ile wartość majątku nie przekraczała 300 marek, sprawy sporne między pracodawcą a pracownikami, sprawy sporne będące skutkiem umów o najem, wynikłe ze szkód, pretensje cywilnoprawne, prowadzenie rejestrów handlowych, towarzystw, statków i innych. Do zakresu ich kompetencji należały także sprawy spadkowe, prowadzenie ksiąg hipotecznych, a także sprawy dla nieletnich. Sąd obwodowy rejestrował testamenty. Nie udało się ustalić dokładnej daty powołania Sądu Obwodowego w Radziejowie, choć zachowane z tego okresu akta wskazują, że funkcjonował on już w lutym 1940 r. Na podstawie akt oraz dostępnych opracowań trudno jest ustalić dokładny zasięg terytorialny sądu. Z analizy akt wynika, że terenem działała sądu w Radziejowie na pewno były gminy Boguszyce, Bytoń, Czamanin, Osięciny, Piotrków, Ruszkowo, Sędzin. 21 I 1945 r. miasto Radziejów zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej.

Scope and Content

sygn. 1-5, akta personalne urzędników sądowych z lat 1940-1944; sygn. 6, akta spraw spadkowych z lat 1942-1943; sygn. 7-25, akta spraw karnych (Cs. i Ds.) z lat 1940-1944

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0