Starosta Powiatu Łaskiego w Pabianicach

  • Der Landrat des Kreises Lask in Pabianitz
  • Łask County Governor with seat in Pabianice
Identifier
564
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

129 files

Biographical History

Landrat był na terenie okręgu najniższą instancją, funkcjonował na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy od października 1939 r. do stycznia 1945 r. Oparty był na wzorcu pruskim, jednakże jego zakres władzy został znacznie poszerzony. Landrat stał na czele samorządu powiatowego i kierował administracją państwową powiatu. Podlegał on bezpośrednio prezesowi rejencji. Urząd Landrata połączony był z funkcją kierownika partii na powiat (kreisleitera der NSDAP). Podlegały mu też wszystkie władze administracji niezespolonej i specjalnej. Był on także zwierzchnikiem funkcjonującej przy landraturze ekspozytury niemieckiej listy narodowej. Organizacyjnie Urząd Landrata powiatu łaskiego dzielił się na 8 oddziałów, w ramach których funkcjonowało 19 referatów. Do I oddziału należały sprawy ogólne i personalne, do II - sprawy zasadniczej wagi, przynależności państwowej, poświadczeń obywatelstwa, odznaczeń, zmian nazwisk, niemieckiej listy narodowościowej, sprawy obrony, nadzór nad kościołami i nad USC, sprawy meldunkowe, sprawy policji, do III - sprawy nadzoru nad samorządem gminnym i urzędami obwodowymi, sprawy finansowe i podatkowe oraz rachunkowości gminnej, do IV - sprawy opieki społecznej, repatriacji, zakładów opiekuńczych i sprawy rent, do V - sprawy zdrowotności i szkolnictwa, do VI - sprawy budowlane, do VII - sprawy gospodarki powiatu, do VIII - sprawy wyżywienia.

Scope and Content

Zachowane akta obejmują lata 1939-1945. W zespole zachowały się akta 5 oddziałów: I (Hauptverwaltung) - wykaz akt Landratury Łódzkiej, wykaz akt, opis powiatu łaskiego, wykaz majątków obszarniczych, zasiewów, lasów, młynów, cegielni, mleczarni, gorzelni; II (Allgemeine Reichs und Staatsaufgaben) - sprawozdania sytuacyjne oraz poszczególnych wydziałów, sprawy volkslisty, osiedlania Niemców, sprawy kościołów i cmentarzy (plany i szkice techniczne), zestawienia ludności wg gmin i narodowości, spisy inwentarza, sprawy policyjne; III (Kreis und Gemeindeverwaltung) - zawiadomienia o posiadanych aktach w poszczególnych gminach, sprawozdania kasowe; V (Sozialeinrichtungen der Kreis waltung und anderer Wohl fahrtsmassnahmen für die Gesamtbevölkerung) - sprawy szkolnictwa, wykazy szkół i nauczycieli, przydział pomocy szkolnych; VI (Kreisbauamt) - kontrola budów przez policję, plany budowlane, plany majątków. Ponadto w zespole zachowały się akta dotyczące spraw melioracji gruntów. Akta kat. B (akta personalne nauczycieli niemieckich) z lat 1939-1945, 27 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0