Akta gminy Szydłów

 • Files of the commune of Szydłów
Identifier
28
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1954
Level of Description
Collection
Languages
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

103 files

Biographical History

Pierwszym aktem prawnym, który dał podstawę do powstania i zorganizowania samorządu gminnego w Polsce - był dekret o tymczasowej organizacji dla gmin z dnia 23 II 1809 r. - wydany przez Fryderyka Augusta - suwerena Księstwa Warszawskiego. Według tego dekretu władzę administracyjną na wsi miał sprawować wójt mianowany przez prefekta na wniosek podprefekta. Wójt miał być wybierany z pomiędzy obywateli umiejących czytać i pisać, a ponieważ rzadko się zdarzało aby ktoś inny poza właścicielem wsi umiał czytać lub pisać, dlatego przeważnie właściciel wsi mianowany był wójtem. Początkowo urząd wójta mógł być sprawowany przez jedną osobę dla kilku gmin. Wójt mianował swych zastępców czyli sołtysów za zezwoleniem i potwierdzeniem podprefekta. Do obowiązków wójta należało: podawanie do wiadomości rozporządzeń rządowych, administrowanie i dozór nad majątkiem gminnym, dozorowanie i kierowanie robotami publicznymi, współdziałanie przy rozkładzie danin i ciężarów, utrzymywanie i prowadzenie ksiąg ludności, nadzór nad warunkami zdrowotnymi w gminie, sądzenie drobnych przewinień i egzekwowanie drobnych kar. Wójt w imieniu państwa, sprawował władzę wykonawczą, administracyjną, policyjną i sądowniczą. Jako urzędnik państwowy prowadził kancelarię gminną. Akta z tego okresu, wytworzone przez kancelarię wójta, noszą nazwę "Akta Wójta Gminy ...". Do pomocy wójta powoływane były tzw. rady wiejskie. Następny dekret dotyczący gmin ukazał się po utworzeniu Królestwa Polskiego. Wydał go namiestnik Zajączek w dniu 5 II 1816 r. a dotyczył określenia minimalnej wielkości gminy. Gmina miała liczyć conajmniej 10 dymów. Wójt, jak dotychczas miał do pomocy sołtysów, mógł też mianować swego zastępcę, za zgodą Komisji Wojewódzkiej, za którego był całkowicie odpowiedzialny. W tym czasie do obowiązków wójta należało: przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy, czuwanie nad moralnością i obyczajnością obywateli, nadzór nad robotami publicznymi, utrzymywanie w dobrym stanie dróg i mostów, coroczny spis obywateli itp. 30 maja 1818 r, ukazało się prawo o wójtach, mocą którego właściciele wsi stawali się wójtami z prawa.. Akta gminne wyprodukowane w kancelarii wójta lub jego zastępcy nosiły nazwę "Akta Urzędu Wójta Gminy..,". W kancelarii akta dzieliły się na działy: administracyjny, wojskowo--policyjny i skarbowy. Poszczególne wydziały dzieliły się na sekcje np. w wydziale administracyjnym były sekcje: administracyjna i oświecenia publicznego, w wojskowo-policyjnym: sekcja wojskowa i sekcja policyjna, w skarbowym - sekcja leśna. Taka struktura organizacyjna przetrwała w zasadzie bez poważniejszych zmian do r. 1864, a nawet do 1870 r. Na mocy ukazu z dnia 3/15 marca 1859 r. w miejsce dawnych małych gmin zostały wprowadzone znacznie większe, a mianowicie najmniejsza gmina musiała składać się nie z 10 a conajmniej z 50 domów. Ukaz ten pozbawił wielu drobnych właścicieli, pełniących funkcje wójtowskie, dotychczasowych urzędów, gdyż zachodziła potrzeba wyboru spośród nich jednego na stanowisko wójta. W wypadku, gdy nie można było podać odpowiedniego kandydata na to stanowisko wówczas Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych wyznaczała i przysyłała swojego kandydata na koszt wszystkich właścicieli i danej gminy. Podobnie jak w poprzednim okresie, wójt miał do pomocy radę gromadzką, która nie odgrywała poważniejszej roli, oraz sołtysów, Ustawa z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich wprowadziła nowy ustrój gminy wiejskiej i stworzyła samorząd gminny. Na administrację gminną składały się: 1. zebrania gminy 2.wójt gminy 2. Sołtysi 3. sąd gminy z ławnikami. Zebranie gminne składało się ze wszystkich pełnoletnich gospodarzy gminy posiadających prawem własności conajmniej trzy morgi ziemi, Do zadań zebrania należało wydawanie uchwał. Zebrania miały, być zwoływane obowiązkowo 4 razy do roku. Prócz tego, w razie potrzeby, wójt mógł zwoływać zebranie w jakiejkolwiek bądź porze. Funkcje organu wykonawczego spełniał wójt z sołtysami, pisarzem gminnym i poborcą podatkowym. Wójt podlegał bezpośrednio Naczelnikowi Powiatowemu. zebranie gminne wybierało: wójta gminy, ławników, pisarza i t.p. Zebranie gminne podejmował uchwały w sprawach gospodarczych i innych dotyczących całej gminy, zakładania szkółek gminnych, ustanawiania i rozkładu składek gminnych i innych ciężarów odnoszących się do całej gminy. Ponadto miało nadzór nad działalnością urzędników gminnych i zarządzało majątkiem nieruchomym gminy. Uchwały zapadać miały jednomyślnie lub większością głosów. W wypadku, gdy zebranie gminne z jakichkolwiek przyczyn nie mogło wydać decyzji w sprawie rozkładu ciężarów skarbowych i gminnych, wówczas w tych sprawach decydował wójt wspólnie z ławnikami i sołtysami. Wójt był odpowiedzialny za całokształt pracy w obrębie gminy. Do obowiązków wójta w zakresie policyjnym należało: 1.ogłaszanie wszystkich rozporządzeń rządu, 2.czuwanie nad spokojem i utrzymaniem porządku w gminie i przedsiębranie wszelkich środków, gdyby taki został naruszony. 3. zapobieganie żebractwu, włóczęgostwu, wychwytywanie dezerterów i różnych zbiegów, 4. informowanie władz o popełnionych przestępstwach, 5. zapobieganie wszelkim klęskom żywiołowym, 6. wykonywanie i egzekwowanie wyroków Sądu Gminnego. Do obowiązków wójta w sprawach gminnych i administracyjnych należało:

 1. zwoływanie zebrania gminnego, 2. przedkładanie zebraniu projektów uchwał, 3. realizowanie uchwał zapadłych na zebraniach gminnych, 4. utrzymanie w dobrym stanie dróg, mostów i t.p. 5. kontrola i nadzór nad urzędnikami gminnymi i sołtysami, 6. wyznaczanie kwater dla wojska oraz dostarczanie podwód, 7. zarządzanie funduszami gminy, 8. wydawanie mieszkańcom gminy paszportów i zaświadczeń o zmianie miejsca zamieszkania, 9. nadzór nad szkołami, szpitalami, karczmami i zbiegami. Ponadto do obowiązków wójta należało wypełnianie wszelkich poleceń Naczelnika Powiatu, Sędziego Pokoju i władz sądowych. Sołtys w obrębie gromady miał podobne uprawnienia jakie posiadał wójt w obrębie gminy. Za całokształt prac organizacyjno - kancelaryjnych w gminie odpowiedzialny był pisarz gminy. Zwiększony zakres działalności gminy wymagał nowego podziału czynności i opracowania wykazu akt. W roku 1868 wprowadzono nowy wykaz akt w języku rosyjskim, powszechnie obowiązujący w całym cesarstwie rosyjskim. Według tego wykazu wszystkie akta wyprodukowane przez urząd gminy zostały podzielone na dwie grupy: 1.nariady, 2. dieła. Nariady były to akta o charakterze poruczonym. Dieła - to zwykłe akta urzędu gminnego. W wykazie akt zachowany był układ chronologiczno - rzeczowy. W układzie tym, w tamach każdego roku, pierwsze miejsce zajmowały nariady, następne - dieła. Dalszą istotną zmianę w organizacji i działalności gmin wprowadza dekret o utworzeniu rad gminnych na terenie b. Królestwa Kongresowego z dnia 17 XI 1918 r. Na podstawie art. 2 tegoż dekretu, w każdej gminie zostały powołane rady gminne składające się z 12 członków z wójtem na czele, wybierane na okres 3 lat w tajnym głosowaniu. Do obowiązków rady gminnej należało: współpraca z wójtem, oraz kontrola nad jego czynnościami w sprawach samorządowych. Ponadto rada gminna zarządzała majątkiem gminy, prowadziła budowę i utrzymanie dróg, czuwała nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, nad rozwojem rolnictwa, hodowlą, handlem i rzemiosłem, nad zdrowotnością publiczną oraz rozwojem oświaty, Władzą nadzorczą dla Rady Gminnej był Wydział Powiatowy. W okresie lat 1918 - 1933 na administrację gminną składało się: 1. zgromadzenie gminne, jako władza uchwałodawcza w sprawach samorządowych, zbierające się cztery razy do roku. 2. rada gminna, jako reprezentacja ogółu ludności, zwoływana przynajmniej raz w miesiącu. 3. wójt gminy, z którym Rada współpracowała i którego działalność w zakresie spraw samorządowych - kontrolowała. 4. sołtysi, jako organ pomocniczy wójta na terenie gromady, podległy mu służbowo, wykonujący jego polecenia w sprawach administracji gminnej i rządowej, a równocześnie jako organ wykonawczy gromady, przez nią wybrany. Ustawa o częściowej zmianie samorządu terytorialnego z dnia 23 II 1933 r. przyniosła dalsze zmiany w organizacji samorządu. Na mocy art. 7 tej ustawy, zamiast zgromadzeń gminnych, weszły rady gminne, a wyboru radnych gminnych miały dokonywać odpowiednie kolegia wyborcze. Ustawa wprowadziła podział organów gminnych na:
 2. stanowiący i kontrolujący - rada gminna, 2. zarządzający i wykonawczy - zarząd gminy z wójtem na czele. Z chwilą wejścia w życie ustawy - kompetencje dawnego zebrania gminnego i część kompetencji rady gminnej dotyczącej kontroli działalności organów wykonawczych gminy t.j. wójta - przeszło na nową radę gminną, a zakres czynności dawnej rady w dziedzinie zarządzania przejął zarząd gminny. W myśl ustawy z 1933 r. rada gminna była organem stanowiącym i kontrolującym zarząd gminy, a zarząd gminy - organem zarządzającym i wykonawczym. Zarząd działał kolegialnie, lub jednoosobowo. Do kolegialnego działania zarządu zastrzeżone były: przygotowanie sprawy, które miały być rozpatrywane przez radę, sprawy budżetu, własnego regulaminu pracy, opiniowanie innych regulaminów, decyzje związane z zaciąganiem pożyczek, umarzanie należności z tytułów publicznoprawnych i t.p. Uchwały były podstawą do działania wójta, który reprezentował gminę na zewnątrz. Wójt załatwiał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności zlecone przez organa ustrojowe gminy, działając jako ciało wykonawcze władz rządowych i władz administracji ogólnej tzw. czynności poruczone. Członkami kolegium zarządu gminnego byli: wójt, podwójci i ławnicy. Do podejmowania uchwał niezbędna była obecność więcej niż połowy ustawowej liczby członków, a uchwały zapadały większości głosów. Rada Gminna mogła powoływać stałe lub czasowe komisje zarówno spośród mieszkańców gminy mających czynne prawo wyborcze jak i spośród członków rady - zalecając im rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących administracji i gospodarki gminnej, oraz podejmowanie decyzji w zastępstwie rady w poszczególnych sprawach. Komisje mogły być również powoływane przez zarządy gminne. Miały one wtedy charakter opiniodawczy i wnioskodawczy w sprawach administracji i gospodarki gminy. Sekretarz gminy powoływany był na podstawie wniosku zarządu przez wójta, czuwał nad właściwym funkcjonowaniem kancelarii i uczestniczył w obradach zarządu i rady z głosem doradczym. Zarząd gminy składał się z następujących działów: 1. ogólno - organizacyjny, 2. finansowo - budżetowy, 3. gospodarki gminnej, 4. administracji społecznej, 5. administracyjny /sprawy poruczone/. Obszar gminy wiejskiej, o ile nie stanowili jednej miejscowości, dzielił się na gromady. Gromada zarządzała majątkiem gromadzkim i dysponowała dochodami z tych źródeł płynącymi. Ponadto gromada współpracowała-z gminą wiejską w wykonaniu jej zadań. Organem uchwalającym w gromadzie były: rada gromadzka, albo zebranie gromadzkie Rada gromadzka powoływana była w gromadach liczących ponad 200 mieszkańców. Organem wykonawczym w gromadzie był sołtys lub jego zastępca. W okresie okupacji hitlerowskiej - rozporządzenie generalnego gubernatora z dnia 29 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, podporządkowało władze gminne okupantom. Wójt był powoływany na drodze nominacji. Jako organ opiniodawczy przewidziana była rada przyboczna wójta, także pochodząca z nominacji. W tym okresie gmina nie posiadała samorządu. Zadania gminy polegały na pomaganiu okupantom w ściąganiu surowców, żywności i siły roboczej. Na skutek zaistniałych przemian społecznych po zakończeniu II wojny światowej wydane zostały: ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23 XI 1944 r., które nawzajem uzupełniały się i pozostawały ze sobą w ścisłym związku. Wprowadziły one w ustrój gmin wiejskich istotne zmiany. Dekret o samorządzie terytorialnym nie budował w całości od nowa samorządu terytorialnego polskiego - tylko istniejącą już organizację samorządową ujednolicił drogą częściowej zmiany przedwojennych przepisów o samorządzie terytorialnym. Gminy wiejskie miały w tym czasie dwa organy ustrojowe: a/ gminną radę narodową jako organ stanowiący i kontrolujący b/ zarząd gminy jako organ wykonawczy GRN Gminna Rada Narodowa składała się:
 3. z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy,
 4. z dokooptowanych przez GRN, na wniosek jej prezydium, przedstawicieli wojskowości, nauki, literatury i t.p. /1/6 ogółu rady/. Działalność GRN mogła obejmować wszystkie sprawy polityczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone kompetencje władz państwowych. Terytorialnie obejmowała zakresem działania obszar całej gminy. Kompetencje GRN określały nadal art. 33 dekretu o samorządzie terytorialnym, art. 43 z 1933 r., oraz art. 28 i 29 ustawy o radach narodowych. Gminna Rada Narodowa wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i 3-ch członków. Prezydium miało wyłączne prawo reprezentowania GRN i występowania j w jej imieniu. Ponadto: 1. zajmowało się kontrolą działalności instytucji, zakładów i urządzeń podległych GRN. 2. przygotowywało miesięczne sprawozdania z działalności GRN, 3. czuwało nad wykonywaniem uchwał, 4. układało porządek obrad GRN i t.p. Gminne Rady Narodowe podlegały Powiatowej Radzie Narodowej, która miała prawo kontroli i inspekcji działalności GRN. Organem wykonawczym GRN był zarząd gminy, który składał się z wójta, podwójciego i 3-ch członków zarządu, wszystkich wybieranych przez GRN. Zakres działania zarządu gminnego był dwojaki: a/ zakres zarządu kolegialnego, b/ zakres działania zarządu gminnego jednoosobowego. Kolegium zarządu gminnego składało się: z wójta, jego zastępcy i 3-ch członków zarządu. O zarządzie gminnym jednoosobowym można było mówić tylko wtedy, gdy wójt występował i działał w charakterze zarządu gminy. Do zadań zarządu gminy należało:
 5. ustalanie planu wykonania budżetu
 6. uchwalanie regulaminów dla siebie, oraz udzielanie na żądanie wójta, opinii o regulaminach i instrukcjach dla urzędów, zakładów i przedsiębiorstw gminnych.
 7. decydowanie o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej 4. ustalanie sposobu wykonania uchwał rady gminnej 5.rozpatrywanie i zatwierdzanie składanych ofert, W roku 1950 dla zapewnienia większego udziału mas ludowych w rządzeniu państwem i skupienia w radach narodowych władzy ludowej w terenie zostały powołane na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. terenowe organa jednolitej władzy państwowej. Jednocześnie zostały zniesione dotychczasowe urzędy władz terenowych I i II instancji. Dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej, które istniało do likwidacji gmin t. j. do 1954 r. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obradowały na sesjach. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: 1. ogólno - administracyjny 2,budżetowo - finansowy 3.socjalno - kulturalny
 8. gospodarki komunalnej
 9. rolnictwa
 10. akta stanu cywilnego W ramach dalszej decentralizacji jednolitych organów władzy ludowej - ustawą z dnia 25 IX 1954 r. - powołane zostały prezydia gromadzkich rad narodowych.

Scope and Content

Akta z okresu okupacji niemieckiej: Dział Finansowo-budżetowy: 1939 sygn.1 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego; Akta z okresu Polski Ludowej: Dział Ogólno-administracyjny: 1948-1949 sygn.2-3: Sprawy organizacyjne /sprawozdania sytuacyjne, statystyczne/;plany pracy i protokoły, 1951 sygn.4; sprawozdania z działalności GRN 1944,1948-1953 sygn.5-12; protokoły z posiedzeń Prezydium 1945-1954 sygn.13-24, plany pracy, protokoły z zebrań kontroli komisji 1951-1954 sygn.25-29; protokoły z zebrań gromadzkich 1948-1954 sygn.30-33; Protokoły z zebrań aktywu kobiecego 1951 sygn. 34, protokoły z zebrań ZMP 1954 sygn.35, podział terytorialny 1954 sygn.36; Dział Budżetowo-Finansowy 1945-1953 sygn.37-48: budżety roczne i sprawozdania rachunkowe; Dział Socjalno-Kulturalny 1944-1953 sygn.49-60: Dane dot.poziomu oświaty w gminie dot.Fundacji dla Starców i Kal wykazy osób poszkodowanych w skutek działań wojennych/52/, Protokoły kontroli sanitarnej sklepów, tereny zielone, cmenatarze, wykazy imienne zwłok pochowanych w gminie, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich/s.57/, sprawozdania z rejestracji szkód wojennych/s,58/, wykaz osób biorących czynny udział w grupach partyzanckich "BCH"/ ,wykazy terenów zaminowanych/sygn.60/. Dział Gospodarki Komunalnej: dot.budowy i reperacji dróg i mostów, sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego oraz odbudowy zniszczeń, estry wydanych zezwoleń, umowy o najem lokali, dzierżaw wykazy osób trudniących się handlem, Wykazy zakładów przemysłowych rzemieślniczych, protokół w sprawie likwidacji handlu prywatnego, dot.budynków o charakterze zabytkowym, dane dot. cmentarza żydowskiego /s.78/. inwentaryzacja w zakres gospodarki mieszkaniowej; Dział Rolnictwa: 1948,1952-1954 sygn.80-91: Sprawy przesiedleńcze, wywłaszczeniowe, wykaz osób udających się na Ziemie Odzyskane, Projekt zadrzewienia i zalesienia gruntów, dot.elektryfikacji wsi, statystyka rolnictwa i lesnictwa sprawozdawczość instruktora rolnego, Akta Stanu Cywilnego 1945,1949-1951 sygn.92-103: Wykazy imienne mężczyzn urodzonych w 1.1887-1932 i kobiet 1.1906-1925 sprawozdania kwartalne o ruchu i stanie ludności, Książki meldunkowe, Księgi kontroli ruchu ludności. Sprawy osobowe GRN Lp.1

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0