Akta miasta Turek

 • Files of the town of Turek
Identifier
27
Language of Description
Polish
Dates
1801 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2247 files

Creator(s)

Biographical History

Turek był początkowo miastem arcybiskupów gnieźnieńskich. W konsekwencji drugiego zaboru znalazł się w zaborze pruskim /kamera kaliska/, następnie jako miasto narodowe w Księstwie Warszawskim /departament kaliski/. Od 1815 r. Turek ze statusem miasta rządowego wchodził w skład Królestwa Polskiego /w latach 1815-1837 województwo kaliskie, w latach 1837-1844 gubernia kaliska, 1844-1866 gubernia warszawska, 1867-1914 ponownie gubernia kaliska/. W okresie I i II wojny światowej miasto znalazło się pod okupacja niemiecka. W latach 1918-39 oraz 1945-1950 Turek leżał w granicach terytorialnych państwowości polskiej /w okresie II Rzeczpospolitej do 1938 r. województwo łódzkie, a następnie także po zakończeniu II wojny województwo poznańskie/. Od 1866 miasto Turek było także siedziba powiatu. Nazwa oraz kompetencje urzędu miejskiego w Turku ulęgały wielokrotnie zmianom np. w okresie 1801-1950 były to Magistrat Miasta Turku, Urząd Municypalny Miasta Turku, Magistrat Ujezdnogo Goroda Tureka, Zarząd Miejski w Turku, Stadtverwaltung der Stadt Turek itp. Wynikało to przeważnie z kolejnych zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. W zależności od okresu historycznego władze miejskie były jednostkami administracji państwowej lub samorządowej. Aż do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stal burmistrz, mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązującej nazwy magistrat lub zarząd miejski. W latach 1807-1866 językiem urzędowym pozostawał polski. W latach 1866-1867 posługiwano się obok języka polskiego także językiem rosyjskim. Dopiero od 1868 rosyjski stał się de facto w Turku językiem urzędowym. W okresie pierwszej wojny światowej posługiwano się językiem polskim i niemieckim jednocześnie. W latach funkcjonowania państwowości polskiej tj. w okresie istnienia II Rzeczpospolitej i w latach 1945-1950 językiem urzędowym obowiązującym w kancelarii miejskiej był oczywiście polski, natomiast w okresie okupacji hitlerowskiej język niemiecki.

Scope and Content

I. Magistrat Turek, daty: 1801, sygn.: 1, zawartość: sprawy skarbowe. II. Magistrat Miasta Turku

 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu, daty: /1556/1807-1867/1924/, sygn.: 2-163, 33a, 108a, zawartość: sprawy organizacji władz miejskich handel, rzemiosło, szkolnictwo, majątek miejski, sprawy kościelne, Żydzi, budowa i konserwacja dróg, kasa miejska regulacja hipotek, Towarzystwo ogniowe, propinacja, umowy dzierżawne, ruch ludności, statystyka policyjna.
 2. Akta Burmistrza miasta Turku, daty: 1828-1867/1870/, sygn.: 164-220, zawartość: opieka na nieletnimi, sprawy spadkowe. III. Magistrat Ujezdnogo Goroda Tureka
 3. Otdielenie Administratiwnoje, daty: 1867-1914/1928/, sygn.: 221-739, 268a, 288a, 357a,, zawartość: sprawy organizacyjne, rzemiosło, handel, zabezpieczenia ogniowe, podatek grunt., sprawy wyznaniowe, utrzymanie i konserwacja dróg, placów i mostów, szkolnictwo, Żydzi, sprawy wojskowe, kasa miejska, regulacja hipotek, ochrona zdrowia, opieka społeczna,
 4. Otdielenie Policejskoje, daty: 1866-1867, 1892-1914, sygn.: 740-788, 788a, 776a, zawartość: kary policyjne, sprawy cudzoziemców, areszty, zwalczanie cholery, przepisy porządkowe.
 5. Turekskaja gorodskaja kassa, daty: 1867-1914/1916/, sygn.: 789-908, zawartość: budżet, podatki, dochody i rozchody, sprawozdania rachunkowe,. IV. Magistrat Der Stadt Turek /Magistrat Miasta Turku/, daty: /1912/1914-1918/1919/
 6. Władze miejskie i urzędowanie, daty: 1914-1919, sygn.: 909-914,
 7. Sprawy budżetowe i podatki, daty: 1915-1919, sygn.: 915-924,
 8. Elektrownia miejska, daty: 1916-1919, sygn.: 925-934,
 9. Łaźnia miejska przy Elektrowni, daty: 1917-1919, sygn.: 935-937,
 10. Zakład odwszawiania, daty: 1917-1918, sygn.: 930,
 11. Budowa i utrzymanie budynków użyteczności publicznej, daty: 1912-1919, sygn.: 939-943, zawartość: szpital, Dom Starców.
 12. Budowa i utrzymanie dróg, ulic i studzien, daty: 1915-1918, sygn.: 944-948, zawartość: oświetlenie, oczyszczanie.
 13. Szkoły, daty: 1915-1919, sygn.: 949-958, zawartość: szkoły katolickie, ewangelickie, żydowskie, szkoła handlowa, sprawy nauczycieli.
 14. Sprawy kościelne i wyznaniowe, daty: 1915-1918, sygn.: 959-963,
 15. Sprawy biednych, daty: 1915-1919, sygn.: 964-967,
 16. Policja, daty: 1915-1919, sygn.: 968-969,
 17. Handel, przemyśl, rzemiosło, daty: 1914-1919, sygn.: 970-975, zawartość: zakłady przemysłowe.
 18. Poszukiwanie pracy, daty: 1915-1919, sygn.: 976,
 19. Zezwolenia na budowę, daty: 1916-1919, sygn.: 977,
 20. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, straże pożarne, daty: 1915-1919, sygn.: 978-979,
 21. Policja sanitarna, lekarze, felczerzy, akuszerki, daty: 1915-1919, sygn.: 980-985,
 22. Sprawy obyczajowe, daty: 1915-1918, sygn.: 986,
 23. Stowarzyszenia, daty: 1915-1919, sygn.: 987,
 24. Statystyka, sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1915-1919, sygn.: 988-992,
 25. Poczta, daty: 1915-1919, sygn.: 993,
 26. Sadownictwo, daty: 1915-1919, sygn.: 994,
 27. Aprowizacja i szkody wojenne, daty: 1915-1919, sygn.: 995-1003, 1003a, zawartość: rekwizycje metali, zaopatrzenie miasta w żywność.
 28. Dzienniki podawcze, daty: 1915-1918, sygn.: 1004-1010, V. Magistrat Miasta Turku, daty: /1637/1919-1939/1940/,
 29. Akta spraw, daty: 1919-1940, sygn.: 1011-1374,1145a, zawartość: szpitalnictwo, szkolnictwo, sprawy polityczno-społeczne, opieka społeczna, straż pożarna, sprawy kościelno-wyznaniowe, budżet, spis ludności, podatki, budownictwo, handel, przemyśl, rzemiosło, drogi, bezrobocie.
 30. Wybory do Rady Miejskiej, daty: 1919-1934, sygn.: 1375-1391,
 31. Protokolarze posiedzeń, daty: 1919-1939, sygn.: 1392-1404, zawartość: Rady Miejskiej, Magistratu, Inspekcji Mieszkaniowej.
 32. Akta ewidencji ludności, daty: 1919-1931/1939/, sygn.: 1725-2163, zawartość: Domowe książki meldunkowe, rejestr mieszkańców. VI. Der Bürgermeister der Stadt Turek, daty: /1937/1940-1945,
 33. Plan miasta Turek, daty: 1942, sygn.: 1405,
 34. Zarządzenia, daty: 1941-1944, sygn.: 1406-1410,
 35. Sprawy organizacyjne, daty: 1941-1944, sygn.: 1411,
 36. Dom Niemiecki, daty: 1940-1944, sygn.: 1412-1414,
 37. Akta personalne, daty: 1943-1944, sygn.: 1415-1425,
 38. Ubezpieczenia na życie, daty: 1940-1943, sygn.: 1426,
 39. Budżet , podatki, księgowość, daty: 1941-1944, sygn.: 1427-1428, 1713-1724,
 40. Sprawy gruntowe, daty: 1937-1944, sygn.: 1429-1433,
 41. Ulice, daty: 1941-1944, sygn.: 1434-1437,
 42. Kanalizacja, daty: 1940-1941, sygn.: 1438-1443,
 43. Sprawy budowlane, daty: 1941-1944, sygn.: 1444-1463, zawartość: plany miasta , plany techniczne kosztorysy.
 44. Akta stanu cywilnego, daty: 1941-1944, sygn.: 1464-1469,
 45. Sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1941-1944, sygn.: 1470-1480,
 46. Szpital, daty: 1941-1943, sygn.: 1481,
 47. Cmentarze, daty: 1941-1943, sygn.: 1482-1486,
 48. Elektrownia, daty: 1942, sygn.: 1487,
 49. Rzeźnia, daty: 1941-1944, sygn.: 1488-1493,
 50. Szkoła muzyczna, daty: 1942-1943, sygn.: 1494,
 51. Stowarzyszenia, daty: 1941-1945, sygn.: 1945-1500, VII. Zarząd Miejski w Turku, daty: 1945-1950,
 52. Miejska Rada Narodowa, daty: 1948-1950, sygn.: 1501-1508, 1698, zawartość: powołanie MRN, Zarząd Miasta, Komisja Kontroli Społecznej, posiedzenie MRN.
 53. Referat Organizacyjny, daty: 1945-1950, sygn.: 1509-1573, 1699,, zawartość: sprawy personalne, protokóły posiedzeń MRN, księgi uchwal, plany pracy roczne, majątek gminy, elektrownia miejska, ogrodnictwo miejskie.
 54. Referat Finansowo- Budżetowy, daty: 1945-1950, sygn.: 1574-1627, 1709-1712,, zawartość: budżety, plany finansowo-gospodarcze, Podatek gruntowy, wykaz osób posiadających gospodarstwa, księgi główne.
 55. Referat Gospodarki Komunalnej, daty: 1945-1950, sygn.: 1628-1641, zawartość: konserwacja i utrzymanie ulic, dróg i placów, rolnictwo, weterynaria, hodowla, handel, przemyśl, rzemiosło.
 56. Referat Administracji Społecznej, daty: 1945-1950, sygn.: 1642-1967, 1700-1701, zawartość: szkolnictwo, oświata, kultura, likwidacja analfabetyzmu, opieka społeczna, akta stanu cywilnego, wybory do Sejmu, spis ludności, org. młodzieżowe (ZHP, ZMW) bezpieczeństwo i porządek publiczny, szkody wojenne, rehabilitacja.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0