Akta miasta Ślesin

 • Files of the town of Ślesin
Identifier
25
Language of Description
Polish
Dates
1916 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

207 files

Creator(s)

Biographical History

W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej miasto Ślesin utraciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Sławoszewek. W 1916 r. Kreischef powiatu konińskiego powiadomił wójta gminy Sławoszewek, że Verwaltungschef nadał osadzie prawa miejskie. Władzami miasta zostali burmistrz, dwóch ławników i sześciu radnych. Wyborów władz dokonano na początku 1917 r. Od czasu Księstwa Warszawskiego Ślesin należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Ślesina. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Ślesin znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwa polskiego (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.

Scope and Content

I. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1916/ 1918-1939 /1940/.

 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: /1916-1917/ 1919-1939, sygn.: 1-16, zawartość: przywrócenie praw miejskich, plan miasta, sprawy osobowe członków organów gminy, listy wyborców do Rady Miejskiej, komisje Rady Miejskiej, inwentaryzacja mienia i nieruchomości miejskich.
 2. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1920-1939 /1940/, sygn.: 17-46, zawartość: finanse miejskie, budżety, sprawozdania rachunkowe, ewidencje wydatków budżetowych, księgi kasowe, dzienniki główna, wymiar podatków.
 3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1919-1939, sygn.: 47-100, zawartość: komunikacja, szkoły i ochronki, szkolnictwo i oświata, zdrowotność, opieka społeczna, bezrobocie, uprawnienia wodne, znoszenie służebności, rolnictwo, zestawienia statystyczne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel.
 4. Dział Administracyjny, daty skrajne: 1918-1939, sygn.: 101-139, zawartość: wybory do Sejmu i Senatu, spisy wyborców, sprawy wyznaniowe, prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wydawanie dowodów osobistych, kontrola osadzonych w areszcie miejskim, rejestracja jeńców wojennych i obywateli państw obcych, bezpieczeństwo publiczne, wojskowość i pobór do służby wojskowej, sprawy budowlane, pozwolenia na budowę, projekty budynków, aprowizacji i pomoc ofiarom powodzi.
 5. Korespondencja różna, daty skrajne: 1918, 1928, sygn.: 140-141, zawartość: m.in. sprawy jeńców, wojennych, emigracja sezonowa, gospodarka miejska, uroczystości.
 6. Akta stowarzyszeń i komitetów, daty skrajne: 1920, 1936-1937, sygn.: 142, 143, zawartość: dokumentacja dotycząca Zarządu Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ślesinie, protokoły i sprawozdania Komitetu Obrony Narodowej. II. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1939/ 1945-1950.
 7. Miejska Rada Narodowa w Ślesinie, daty skrajne: 1947-1949, sygn.: 144-146, zawartość: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium, powoływanie Miejskiej Rady Narodowej, wybór Prezydium, delegowanie przedstawiciela do Powiatowej Rady Narodowej, skład personalny, skład personalny i przeprowadzone kontrole przez komisje kontroli.
 8. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1947-1950, sygn.: 147-154, zawartość: wieloletnie plany inwestycyjne, protokoły i uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wykaz dzierżawców gruntów miejskich, dokumentacja dotycząca działalności Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim.
 9. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 155-171 (brak sygn. 171), zawartość: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze i rejestry podatkowe, wykazy gospodarstw podlegających opodatkowaniu.
 10. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1946, 1948-1950, sygn.: 172-175, zawartość: roboty drogowo szarwarkowe, drogi i place publiczne, wykazy cen wolnorynkowych, przemysł i handel.
 11. Dział Ogólno-Administracyjny, daty skrajne: 1939-1949, sygn.: 176-179, zawartość: wykazy nieruchomości, projekt budynku gospodarczego i aresztu miejskiego, rejestr wyroków sądowych i orzeczeń karnych.

Dopływ z 2000 r., daty skrajne: 1932-1939, sygn.: 180-183, zawartość: rejestry mieszkańców i skorowidz do rejestru mieszkańców.

Dopływ z 2004 r., daty skrajne: 1945-1949, sygn.: 184-208, zawartość: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego, księgi dochodów i rozchodów budżetowych, budżet i jego wykonanie, sprawozdania rachunkowe.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0