Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koninie

 • Local Liquidation Office in Konin
Identifier
244
Language of Description
Polish
Dates
1949 - 1951
Level of Description
Collection
Languages
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

16 files

Biographical History

Na podstawie dekretu z dnia 8 III 1946 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych utworzono Główny Urząd Likwidacyjny i okręgowe urzędy likwidacyjne. Do zakresu ich działania należało zabezpieczenie, oddawanie w dzierżawą majątków opuszczonych, sporządzanie ich inwentarza i sprzedaż nieruchomości opuszczonych. Terenem działalności jednego okręgowego urzędu likwidacyjnego było jedno województwo. Według ustawy z dnia 18.XI.1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych utworzono rejonowe urzędy likwidacyjne jako władze I instancji. Władzami II instancji zostały okręgowe urzędy likwidacyjne. Rozporządzenie ministrów: Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23.XII.1949 r. wprowadziło zróżnicowanie kompetencji urzędów likwidacyjnych I i II instancji. Do zakresu działania okręgowych urzędów likwidacyjnych należało:

 1. wykonywanie nadzoru nad czynnościami podległych urzędów, 2) orzecznictwo w II instancji w sprawach należących do zakresu działania rejonowych urzędów likwidacyjnych, 3) załatwianie w I instancji spraw nie należących do zakresu działania rejonowych urzędów likwidacyjnych i nie zastrzeżonych do rozpatrywania przez ministerstwa: Skarbu i Ziem Odzyskanych. Do zakresu działania rejonowych urzędów likwidacyjnych należało:
 2. ustalanie czy dany majątek jest opuszczony lub poniemiecki
 3. zabezpieczanie majątków do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe ze względu na rodzaj majątku władze.
 4. wykonywanie orzeczeń o przepadku lub o zabezpieczeniu przepadku majątku.
 5. sporządzanie i kontrola ich inwentarza.
 6. dokonywanie szacowania majątków.
 7. oddawanie w najem lub dzierżawę majątków zgodnie z przepisami
 8. zbywanie ruchomości z wyjątkiem remanentów towarowych i urządzeń stanowiących część składową przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.
 9. ustalanie wysokości nakładów w majątkach opuszczonych
 10. dokonywanie rozliczeń z osobami, którym przywrócono posiadanie majątków opuszczonych
 11. zabezpieczanie kosztów nadzoru i zarządu majątków opuszczonych.
 12. dochodzenie należności powstałych w związku z zarządem i likwidacją majątków.
 13. składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych i innych rejestrach publicznych przejścia praw majątkowych na rzecz Państwa i osób praw publicznego. Na czele okręgowego urzędu likwidacyjnego stał dyrektor podległy Ministrowi Skarbu a na Ziemiach Odzyskanych Ministrowi Ziem Odzyskanych, na czele rejonowego urzędu likwidacyjnego stał naczelnik, podległy dyrektorowi okręgowego urzędu likwidacyjnego. Okręgowy urząd likwidacyjny dzielił się na wydziały: I. ogólny z oddziałami: administracyjnym i gospodarczym II. likwidacyjny z oddziałami: ewidencyjno-rewizyjnym i powierniczo-likwidacyjnymIII. budżetowo-rachunkowym z oddziałami: budżetowym i rachunkowymIV. prawny z oddziałami: orzecznictwa i egzekucyjnym. Rejonowy urząd likwidacyjny dzielił się na oddziały I. ogólnyII. likwidacyjnyIII. egzekucyjny W niektórych rejonowych urzędach likwidacyjnych nie było działu egzekucyjnego. W takich wypadkach wykonywanie orzeczeń o przepadku mienia lub jego zabezpieczeniu dyrektor okręgowego urzędu likwidacyjnego mógł poruczyć działowi ogólnemu. Rejonowy Urząd likwidacyjny w Koninie działalnością swą obejmował powiaty: koniński i kolski. W Kole było Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu. W 1951 r. urzędy likwidacyjne zostały zlikwidowane. Agendy Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Koninie przejęły wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych w Koninie i Kole.

Scope and Content

Sprawy organizacyjne, rejestry nieruchomości opuszczonych, rejestry sprzedaży nieruchomości i ruchomości, repertoria majątku skonfiskowanego osobom VD, repertoria spraw egzekucyjnych, likwidacja urzędu.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0