Sluyser, M.

Identifier
MF795349
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter, 1 doos

Biographical History

Inleiding

M. Sluyser (geboren 19 september 1901 te Amsterdam) was sinds het begin van de jaren dertig een bekende figuur in de socialistische arbeidersbeweging. Hij was geruime tijd leider van de Bureaux van Actie en Propaganda tegen Fascisme en Communisme (Buracprops), redacteur van "Het Volk", later hoofdredacteur van het weekblad "Wij", tevens bestuurslid van de Vara.

Op 14 mei 1940 week hij naar Engeland uit waar hij in de loop van juni als ambtenaar in dienst trad bij de Regeeringspers-(later: voorlichtings-)dienst. Hij werd daar hoofd van de luisterdienst. Hij schreef veelvuldig teksten voor Radio Oranje en voor de z.g. van bezet Nederland uitzendende zender "De Flitspuit". Tevens trad hij op als adviseur bij films als "0ne of our aircraft is missing". In 1942 werd hij benoemd tot lid van de Buitengewone Raad van Advies waar hij van meet af aan energiek stelling nam tegen regeringsvoorstellen, de bevoegdheden van de naoorlogse vertegenwoordigende lichamen te beperken. Ook de Militair Gezag-organisatie vond in hem een scherp tegenstander. Hij was de opsteller van de meerderheidsnota van de Buitengewone Raad van Advies d.d. 19 juni 1944 waarin een ongunstig advies uitgebracht werd over de voorstellen tot bestuursvoorziening die de ministerraad aan de Buitengewone Raad van Advies had voorgelegd (Enq., Vb, p. 235-230). Sluyser was inmiddels tewerkgesteld bij de Minister zonder Portefeuille (mr. J.A.W. Burger), speciaal teneinde adviezen uit te brengen aan de Minister-President. In november-december 1944 bezocht hij het bevrijde zuiden waar hij in maart 1945 optrad als hoofdredacteur van het te Eindhoven verschijnende dagblad "Het Vrije Volk".

Sluyser, derde van rechts.

De door hem aan het Rijksinstituut in bruikleen gegeven collectie is fragmentair van aard doch bevat voor elk der vermelde onderwerpen tekenende en belangrijke stukken die men echter alleen op juiste waarde kan schatten wanneer men ze met ander materiaal in verband brengt. De toegang op de "Stand van Bewerking" dd. 1 oktober 1955 onder nr. 236 opgevoerde collectie M. Sluyser is in februari 1956 vervaardigd door dr. L. de Jong.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar

Note(s)

  • Tijdens de bezetting was Meyer Sluyser (1901-1973) hoofd van de luisterdienst van de RVD. Ook schreef hij regelmatig teksten voor Radio Oranje (archief 221) en voor de zogenaamd vanuit bezet Nederland uitzendende zender De Flitspuit. In 1942 werd hij lid van de Buitengewone Raad van Advies (archief 227 a). Nam stelling tegen het Militair Gezag. In maart 1945 werd hij hoofdredacteur van het dagblad Het Vrij Volk te Eindhoven.

  • Volledig openbaar

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.