Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija (VĀK)

 • The Soviet State Extraordinary Commission for Ascertaining and Investigating the Crimes Committed by the German-Fascist Invaders and Their Accomplices
 • Чрезвычайная республиканская комиссия Латвйской ССР
Identifier
132
Language of Description
English
Alt. Identifiers
 • P-132
Dates
1944 - 1947
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Latvian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fonds Nr. 132 The Soviet State Extraordinary Commission of Latvian SSR holds 3,436 cases/files (50,5 linear meters).

Biographical History

On November 2, 1942, per the Presidium of Supreme Council of USSR Decree concerning the Soviet State Extraordinary Commission for Ascertaining and Investigating the Crimes Committed by the German-Fascist Invaders and Their Accomplices against to inhabitants of the USSR, collective farms, public organizations, State enterprises and State institutions, the Council of People's Commissars (CPS) of the USSR affirmed the Statutes of the State Extraordinary Commission. According to the Statutes territorial and republic commissions were established. Decision Nr. 105 (1944.08.24) of the Central Committee of the Communist (Bolshevik's) Party of the Latvian SSR and CPS Latvian SSR established the Soviet State Extraordinary Commission of the Latvian SSR. The State Extraordinary Commission of the Latvian SSR functioned according to the Statutes of the State Extraordinary Commission of the USSR. The first meeting of the State Extraordinary Commission of the Latvian SSR took place in Ludza in August 1944. The State Extraordinary Commission of the Latvian SSR finished it's work in July 1945 and sent a report about its work to the State Extraordinary Commission of the USSR. During the period of its functioning, the State Extraordinary Commission of the Latvian SSR established organizational commissions for 11 cities, 19 districts, 56 district cities and towns, 516 rural municipalities and 4960 factories, institutions, and organizations.

Archival History

In December 1946 documents of The State Extraordinary Commission of the Latvian SSR were given for storage to the State Historical Archives of Latvian SSR (today the State Historical Archives of Latvia). In 1962 documents of the fonds were given to Central State Archives of October Revolution and Socialism (today the State Archives of Latvia). On June 2, 1987, secret recordkeeping cases of the State Extraordinary Commission fonds were given to the Central State Historical Archives of Latvia for temporary storage.

Acquisition

Testing of documents’ existing and physical conditions was done from 1981 trough1982. Describing of the fonds was done from 1982 through 1983. At the same time the descriptions were improved.

Scope and Content

Losses to Latvian SSR and citizens of various regions of the USSR due to Nazi German occupation; inventory document sand statements; summary lists about Latvian SSR and its cities, districts, and rural municipalities, and about Lithuanian SSR, districts (oblast) of Minsk, Orel, Smolensk, Vitebsk, Kalinin, and Leningrad; summary notes and primary documents of losses made to institutions, enterprises, and public organizations of Latvian SSR; general notes about citizens killed in cities and districts of Latvian SSR and about Latvian SSR citizens deported to work in Germany; lists of Nazi German occupying figures and collaborators who took part in mass killing of citizens; documents about atrocities of Nazi German occupiers and their collaborators; investigation documents of Republic Extraordinary Commission. Fond 132 includes documents about the period between 1941 and 1946; some documents are dated from 1947.

Appraisal

These are permanent records according to special ancestry, secret status, and uniqueness of documents.

Accruals

Since receiving documents of the Fonds of the State Extraordinary Commission of Latvian SSR in the State Archives of Latvia, cases of the Fond have not increased.

System of Arrangement

Description of the fond Nr.1a contains summary data about 19 districts and about districts contained in rural municipalities and five cities of Republic (Ventspils, Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rīga). Descriptions from Nr. 1 through Nr. 19 contain notes about each district contained in cities and rural municipalities. Descriptions from Nr. 20 through Nr. 23 contain notes about cities of Ventspils, Daugavpils, Jelgava, and Liepāja. Description Nr. 24 contains notes about the capital, Riga. Description Nr. 24a contains notes about districts Minsk, Orel, Smolensk, Kalinin, Vitebsk, and Leningrad. Descriptions from Nr. 1 through Nr. 24 contain notes about losses inflicted to civil citizens by Nazi German occupiers. Description Nr. 25 contains notes about losses inflicted by Nazi German occupiers to State institutions, factories, enterprises, and public organizations. Descriptions from Nr. 26s through 30s are cases of secret recordkeeping. In descriptions Nr. 26s through 30s are notes about victims of Nazis in all districts of Latvian SSR, including lists of persons deported to Nazi Germany, lists of war criminals in Latvian SSR, and investigative documents concerning fascist war crimes.

Conditions Governing Access

The Law of Archives (2010). Protection law of physical person data (Sensitive data: Personal data which shows information about someone’s race, ethnic ancestry, religious, philosophical, or political convictions, membership in labour unions, or information about health and sexual life) (2000).

Conditions Governing Reproduction

This Fond has partly reproduction restrictions according to Protection law of physical person data (2000).

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical condition of documents is satisfactory. Some documents are difficult to read because of text decay.

Finding Aids

 • Fonds contains descriptions as following: Nrs. 1a, 1-24, 24a, 25, which are stored in the National Archives of Latvia State Archives of Latvia. Descriptions Nrs. 26s-30s are stored in the National Archives of Latvia State Historical Archives of Latvia in interim usage.

Existence and Location of Originals

 • Originals of the Fonds 132 (first exemplars after completion of work of the State Extraordinary Commission of Latvian SSR) were sent to the State Extraordinary Commission of the USSR in Moscow. The second exemplars of these documents remained in Latvia. Documents storages in NAL State Archives of Latvia and in NAL State Historical Archives of Latvia.

Existence and Location of Copies

 • Originals documents are in custody of The National Archives of Latvia The State Archives of Latvia.

Publication Note

Ezergailis, Andrievs, 1930-: The holocaust in Latvia 1941 - 1944 :the missing center / by Andrew Ezergailis. Riga : History Institute of Latvia ; Washington, DC : US Holocaust Memorial Museum, c1996. xxi, 465 lpp. : il., diagr., kartes, sh., tab. ; 25 cm. ISBN: 9984905438 Vīksne, Rudīte, Ebreju iznīcināšana Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti.-Summary: Extention of Jews in Latvian Towns: Problems and Results of Research, p.47-48 // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti.-12.sēj.(2004), [ 41.]-48.lpp. ISBN: 9984-601-79-X ; Urtāns, Aigars, Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Latvijas provincē:Ludzas apriņķis.- Summary: Murder of Jewish Civilians in the Provinces of Latvia (on the Exampla of Ludza district), p.251-254 //Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti.-12.sēj.(2004), [ 41.]-48.lpp. ISBN: 9984-601-79-X

Note(s)

 • In the National Archives of Latvia , State Archives of Latvia descriptions are available in Russian language.

Archivist Note

Information provided to EHRI by Anita Zandmane, Gatis Liepiņš, Ainārs Bambals, officiers of Dptm. Doc. Descr. of State Archives of Latvia, The National Archives of Latvia.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija (VĀK)

 • Чрезвычайная республиканская комиссия Латвйской ССР
Identifier
132
Language of Description
Latvian
Alt. Identifiers
 • P-132
Dates
1944 - 1947
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Latvian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondā Nr.132 Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija ( VĀK) aprakstītas 3436 lietas, jeb 50,5 lineārie metri

Biographical History

Ar 1942.gada 2.novembra PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu izveidota Valsts Ārkārtējā komisija vācu fašistisko iebrucēju un to līdzskrējēju pastrādāto noziegumu un nodarīto zaudējumu PSRS iedzīvotājiem, kolhoziem, sabiedriskajām organizācijām, valsts uzņēmumiem un iestādēm izmeklēšanai. PSRS Tautas Komisāru padome (TKP) apstiprināja Valsts Ārkārtējās komisijas Nolikumu. Pamatojoties uz Nolikumu, tika izveidotas teritoriālās un republikāniskās komisijas. Ar Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas (LK(b)P CK) un Latvijas PSR TKP 1944.08.24. lēmumu Nr. 105 izveidota Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija (VĀK). Latvijas PSR VĀK darbojās saskaņā ar PSRS VĀK Nolikumu. Pirmā Latvijas PSR VĀK sēde notika 1944.gada augustā Ludzā. VĀK darbību beidza 1945.gada jūlijā, iesniedzot darbības pārskatu PSRS VĀK. Kopumā Latvijas PSR VĀK darbības laikā tika izveidotas 11 pilsētu, 19 apriņķu, 56 apriņķu pilsētu un mazpilsētu, 516 pagastu un 4960 rūpnīcu, iestāžu un organizāciju komisijas.

Archival History

1946.gada decembrī Latvijas PSR Ārkārtējās republikāniskās komisijas (VĀK) dokumenti tika nodoti glabāšanā Latvijas PSR Valsts vēstures arhīvā. 1962.gadā fonda dokumenti nodoti Centrālajam Valsts Oktobra Revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīvam (CVORA). 1987.06.02. fonda Nr.132 "Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija" slepenās lietvedības lietas nodotas pagaidu glabāšanā Centrālajam Latvijas Valsts Vēstures arhīvam.

Acquisition

1981 – 1982.gadā veikta fonda dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaude un

1982 – 1983.gadā veikta fonda dokumentu aprakstīšana un aprakstu pilnveidošana.

Scope and Content

Vācu nacistu okupācijas laikā Latvijas PSR un dažādu PSRS apgabalu pilsoņiem nodarīto zaudējumu uzskaites dokumenti: akti, kopsavilkuma saraksti par Latvijas PSR, tās pilsētām, apriņķiem un pagastiem, kā arī par Lietuvas PSR, Minskas, Orlas, Smoļenskas, Vitebskas, Kaļiņinas un Ļeņingradas apgabaliem; vācu okupācijas laikā Latvijas PSR iestādēm, uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām nodarīto zaudējumu uzskaites kopsavilkuma ziņas un pirmreizējie savāktie dokumenti; vispārējas ziņas par Latvijas PSR pilsētās un apriņķos nogalinātiem un spaidu darbos uz Vāciju aizvestiem pilsoņiem; vācu nacistisko okupantu un vietējo kolaboracionistu saraksti, kas piedalījās iedzīvotāju masu iznīcināšanas akcijās; dokumenti par vācu okupantu un to līdzskrējēju izdarītajām zvērībām Latvijas teritorijā; Ārkārtējās republikāniskās komisijas izmeklēšanas dokumenti. Fondā Nr. 132 pamatā atrodas dokumenti par 1941. – 1946.gadu, atsevišķos gadījumos dokumenti datēti ar 1947.gadu.

Appraisal

Ņemot vērā dokumentu īpašo izcelsmi, slepenības pakāpi , unikalitāti,- tiem noteikts pastāvīgi glabājamo dokumentu statuss.

Accruals

Kopš fonda "Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija" dokumentu saņemšanas Latvijas Valsts arhīvā, fonda Nr. 132 lietas netiek papildinātas.

System of Arrangement

Fonda apraksts Nr.1a satur kopsavilkuma datus par 19 apriņķiem un par apriņķos ietilpstošajiem pagastiem un piecām republikas pilsētām ( Ventspils, Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rīga). Apraksti no Nr.1. – 19. satur datus par ikvienu apriņķi un tajā esošajām pilsētām un pagastiem. Apraksti no Nr.20. – 23. satur datus par pilsētām: Ventspili, Daugavpili, Jelgavu un Liepāju. Aprakstā Nr.24 ir ziņas par Rīgu. Aprakstā Nr. 24a ir ziņas par Minskas, Orlas, Smoļenskas , Kaļininas, Vitebskas un Ļeņingradas apgabaliem. Aprakstos no Nr.1. – 24. ir atrodamas ziņas par vācu okupantu nodarītajiem zaudējumiem civiliedzīvotājiem. Aprakstā Nr. 25 ir atrodamas ziņas par vācu okupantu nodarītajiem zaudējumiem valsts iestādēm, rūpnīcām un uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām. Apraksti no Nr.26s.–30s. ir slepenās lietvedības lietas. Aprakstos no Nr.26s. – 30s. apkopotas ziņas par upuriem visos Latvijas PSR apriņķos, uz Vāciju aizvesto saraksti, kara noziedznieku saraksti (visā Latvijas PSR ), fašistu noziegumu izmeklēšanas dokumenti.

Conditions Governing Access

Arhīvu likums (2010) ; Fizisko personu datu aizsardzības likums (sensitīvie dati: personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi) ( 2000 ).

Conditions Governing Reproduction

Šī fonda dokumentiem ir noteikti daļējas reproducēšanas ierobežojumi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu ( 2000).

Physical Characteristics and Technical Requirements

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir apmierinošs, sastopami arī slikti salasāmi dziestošie teksti.

Finding Aids

 • Fondā ir sekojoši apraksti: Nr.1a., 1. – 24., 24a., 25., kas atrodas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā. Apraksti no Nr.26s. – 30s. atrodas pagaidu lietošanā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Existence and Location of Originals

 • Fonda Nr.132 dokumentu oriģināli jeb 1.eksemplāri pēc Latvijas PSR Ārkārtējās republikāniskās komisijas darba pabeigšanas nosūtīti uz Maskavu, PSRS Valsts Ārkārtējai komisijai. Latvijā palika šo dokumentu 2.eksemplāri. Dokumenti atrodas: LNA Latvijas Valsts arhīvā (LVA) un Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA).

Existence and Location of Copies

 • Dokumentu 2.eksemplāri ir līdzvērtīgi dokumentu oriģināliem un atrodas glabāšanā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā.

Publication Note

Ezergailis, Andrievs, 1930-: The holocaust in Latvia 1941 - 1944 :the missing center / by Andrew Ezergailis. Riga : History Institute of Latvia ; Washington, DC : US Holocaust Memorial Museum, c1996. xxi, 465 lpp. : il., diagr., kartes, sh., tab. ; 25 cm. ISBN: 9984905438 Vīksne, Rudīte, Ebreju iznīcināšana Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti.-Summary: Extention of Jews in Latvian Towns: Problems and Results of Research, p.47-48 // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti.-12.sēj.(2004), [ 41.]-48.lpp. ISBN: 9984-601-79-X ; Urtāns, Aigars, Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Latvijas provincē:Ludzas apriņķis.- Summary: Murder of Jewish Civilians in the Provinces of Latvia (on the Exampla of Ludza district), p.251-254 //Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti.-12.sēj.(2004), [ 41.]-48.lpp. ISBN: 9984-601-79-X.

Note(s)

 • Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts arhīvā apraksti pieejami krievu valodā.

Archivist Note

Informāciju EHRI sagatavoja Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva darbinieki Anita Zandmane, Gatis Liepiņš un Ainārs Bambals.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0