Péče o mládež (Jugendfürsorge)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/9
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Oddělení Péče o mládež se staralo o mladé terezínské vězně. Vedle zdravotnictví to bylo další odvětví s velkým významem pro život vězňů. Jeho práce ulehčovala v rámci daných možností dětem a mládeži nucený pobyt v ghettu. Pracovala tu řada vynikajících a obětavých vychovatelů.

Organizačně byla Péče o mládež členěna do čtyř oddělení. Vedení a Kancelář zajišťovaly mzdy, evidenci dětí a mládeže a různé úřední záležitosti. Technický referát se staral o ubytování, personální evidenci, organizační záležitosti a kontrolu. Oddělení Péče o výchovu (Erziehungsbetreuung) se skládalo z výchovné rady, skupiny pracovní výchovy, denního zaměstnání a kulturní péče. Tento referát měl na starosti i knihovny, čítárny a různé kulturní podniky pro děti. Referát Sociální péče (Sozialbetreuung) se staral o hmotné zabezpečení mládeže. Sociální administrativa (Sozialadministrative) pečovala o pracující mládež a k ní patřil i úsek Výživa (Ernährung) zabezpečující příděly potravin a další zabezpečení mladých vězňů. Významný byl referát Skupina domovů (Heime, Heimbetreuung), v nichž žily děti a mládež a kde se o ně starali opatrovníci – vychovatelé. Do této skupiny patřil i domov pro těžko vychovatelné děti a učňovský domov.

Ke spisům oddělení Péče o mládež byly přičleněny i písemnosti, které vznikly mimo úřadovny terezínské samosprávy. Jsou výsledkem dobrovolné a nadšené práce terezínských vězňů – opatrovníků mládeže, učitelů a řady terezínských osobností a týkaly se zejména ilegální výuky. Jsou to úlohy dětí, klasifikace vyučujících, čítanka a řada dalších pomůcek při výuce vyrobených vězni v ghettu. Jsou zde i zprávy o činnosti jednotlivých domovů, dětské časopisy a další.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jugendfürsorge

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/9
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Die Abteilung Jugendfürsorge kümmerte sich um jugendliche Theresienstädter Insassen. Neben der Abteilung für Gesundheitswesen repräsentierte sie ein weiteres Gebiet, das für das Leben der Häftlinge von großer Bedeutung war. Ihre Tätigkeit erleichterte im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten den Kindern und Jugendlichen den ihnen aufgezwungenen Ghettoaufenthalt. Hier war eine ganze Reihe von hervorragenden und aufopfernden Erziehern tätig.

Die Jugendfürsorge war organisatorisch in vier Abteilungen gegliedert. Die Abteilungsleitung und das Büro sorgten für Lohnbuchhaltung, für Kinder- und Jugendlichenevidenz sowie für viele andere Angelegenheiten. Das technische Referat kümmerte sich um Unterbringung, Personalevidenz, organisatorische Angelegenheiten und um Ausübung von Kontrolltätigkeit. Die Abteilung für Erziehungsbetreuung bestand aus dem Erziehungsbeirat, aus der Gruppe für Arbeitserziehung, für Tagesbeschäftigung und für Freizeitbetreuung. Dieses Referat hatte ebenfalls für die Büchereien, für Leseräume und verschiedene Kinderkulturveranstaltungen zu sorgen. Das Referat für Sozialbetreuung beschäftigte sich mit der materiellen Sicherung der Jugendlichen. Die Sozialadministrative kümmerte sich um arbeitende Jugend, und dazu zählte auch der Abschnitt Ernährung, der die Lebensmittelzuteilungen und weitere materielle Sicherung der jungen Häftlinge zur Pflicht hatte. Bedeutend war auch das Referat Heime, Heimbetreuung. Es befasste sich mit den Heimen, wo Kinder und Jugendlichen zu leben hatten, und wo sie von Betreuern und Erziehern gepflegt wurden. Unter diese Gruppe fiel auch das Heim für schwer erziehbare Kinder und ein Lehrlingsheim (Jungarbeiterheim).

Den Schriftgütern aus der Abteilung Jugendfürsorge wurden ebenfalls solche Schriftlichkeiten angeschlossen, die außerhalb der Büroräume der Theresienstädter Selbstverwaltung entstanden sind. Sie stellen das Resultat der freiwilligen und begeisterten Tätigkeit Theresienstädter Häftlinge – Jugendbetreuer, Lehrer und einer ganzen Reihe von bedeutenden Theresienstädter Persönlichkeiten dar, und sie betrafen vor allem den illegalen Unterricht. Es handelt sich um Kinderschulaufgaben, Klassifikation der Unterrichtgebenden, um Lesebücher und eine ganze Reihe von Unterrichtshilfsmitteln, die von den Ghettohäftlingen hergestellt worden sind. Dazu gehören auch die Berichte über Tätigkeit in einzelnen Heimen, Kinderzeitschriften usw.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Youth Care

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/9
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

The Youth Care Department looked after young prisoners at Terezín. Its various sections, including health care, were of great importance for life in the ghetto. Where possible, it eased the conditions of incarceration for young people in the ghetto. A number of outstanding and selfless tutors worked here.

The department was divided into four sections. The Management and Office Administration issued wages, registered the names of children and young people and saw to various official matters. The Technical Section was responsible for accommodation, staff records, organizational matters and inspection. The Care and Education Section (Erziehungsbetreuung) comprised an education board, a work education group, daily employment and culture care. This section was in charge of the library and reading room and organized various cultural activities for children. The Social Care Section (Sozialbetreuung) saw to the material needs of young people. The Social Administration (Sozialadministrative) took care of young workers and included the Nutrition Section (Ernährung), which secured food rations and other provisions for young prisoners. Of importance was the Group of Homes (Heime, Heimbetreuung) where children and young people lived under the care of tutor guardians. This group included a home for special needs children and a house for apprentices.

The records of the Youth Care Department also included documents that were drawn up outside the office of the Terezín self-government. The result of the enthusiastic voluntary work of prisoners – young people’s guardians, teachers and prominent personages – these were mainly related to the clandestine classes that were held in the ghetto. This includes children’s homework assignments, teachers’ marks, readers, teaching aids prepared by the inmates, reports on the activities of the various homse and children’s magazines.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.