Zdravotnictví a péče (Gesundheitswesen und Fürsorge)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/8
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Toto oddělení mělo velký význam pro život terezínských vězňů a vykonalo pro ně ve složitých podmínkách ghetta maximum, které bylo v jejich silách. V ghettu se soustředilo mnoho vynikajících a obětavých lékařů i dalšího zdravotního personálu.

Mezi odděleními Zdravotnictví a péče bylo Vedení a administrativa, do jehož kompetence spadala vědecká zařízení – ústřední knihovna, přednášky, vzdělávání a personální evidence. Oddělení Péče o nemocné (Krankenbetreuung) podléhala zdravotnická zařízení (nemocnice, ambulance), skupina nosičů nemocných, lékárna a infekční prádelny. Oddělení Laboratoře a pomocné podniky zahrnovalo úsek ústředního zubního technika, prosekturu a ústřední referát pro prádlo a lůžkoviny.

Významným oddělením bylo Sanitární zařízení. Mělo na starosti hygienu a dezinfekci. Oddělení bylo členěno na řadu úseků. Součástí sanitárních zařízení byla i pro život a zdraví vězňů nesmírně důležitá skupina Entwesung (odhmyzování).

Úsek Úředního lékaře řešil zásadní záležitosti terezínského zdravotnictví, především otázky hygieny. Byla zde vedena i zdravotnická statistika, evidence očkování, zdravotnická prevence a hygiena potravin.

Jsou zde uloženy i pitevní protokoly, které se zachovaly takřka pro celé období trvání ghetta a jsou zajímavým pramenem při vyhledávání osudů řady vězňů.

Dalším oddělením, které tvořilo druhou, do značné míry samostatnou složku oddělení Zdravotnictví a péče, byla Péče (Fürsorge). Mělo vlastní vedení s kanceláří, personální evidencí a dalšími referáty. Pečovalo o přestárlé vězně a o tělesně či mentálně postižené. Mělo skupinu deseti zařízení (Fürsorgestelle).

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Gesundheitswesen und Fürsorge

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/8
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Diese Abteilung war für das Leben der Theresienstädter Häftlinge von großer Bedeutung und hat für sie unter den schwierigen Ghettobedingungen nach ihren Kräften das Maximum geleistet. Im Ghetto wurden viele hervorragende und aufopfernde Ärzte und sowie eine Menge von weiteren Mitarbeitern aus den Reihen des Krankenpflegepersonals konzentriert.

Unter die Abteilung Gesundheitswesen und Fürsorge fiel auch die Unterabteilung für Leitung und Administrative, die in ihrer Kompetenz wissenschaftliche Einrichtungen – die Zentralbücherei, die Veranstaltung von Vorträgen, die Erziehung und Personenevidenz hatte. Der Abteilung Krankenbetreuung unterlagen sämtliche Krankenpflegeeinrichtungen (Krankenhaus, Ambulatorien), eine Krankenträgergruppe, eine Apotheke und Infektionswäschereien. Die Abteilung Laboratorien und Hilfsbetriebe umfasste den Abschnitt des Zahntechnikers, die Prosektur, die Zentrale Wäschestelle und den Bettzeugreferat.

Von Bedeutung war ebenfalls die Sanitäreinrichtung, die für die Hygiene und Desinfektion zu sorgen hatte. Diese Abteilung wurde in eine ganze Reihe von Abschnitten unterteilt. Einen Bestanteil der Abteilung Sanitäreinrichtung bildete ebenfalls die für das Leben und Gesundheit der Häftlinge ungemein wichtige Entwesungsgruppe.

Die Amtarztsektion hatte grundlegende Angelegenheiten des Theresienstädter Gesundheitswesens, vor allem die Fragen der allgemeinen Hygiene, zu lösen. Hier wurde auch die Gesundheitsstatistik, die Impfevidenz und die vorbeugende Heilkunde durchgeführt, und Lebensmittelhygiene verfolgt.

Hier werden auch die Obduktionsprotokolle aufbewahrt, die fast für die ganze Zeit des Ghettobestandes erhalten geblieben sind, und die ein hochinteressantes Quellenmaterial bei der Suche nach Schicksalen einer ganzen Reihe von Häftlingen darstellen.

Eine weitere Abteilung, die die zweite, ziemlich selbständige Komponente der Abteilung für Gesundheitswesen darstellte, war die Fürsorge. Sie verfügte über ihre eigene Leitung mit einem Büro, mit Personalevidenz und weiteren Referaten. Diese Abteilung hatte für alte und sieche Häftlinge sowie für die Mental- oder Körperbehinderte zu sorgen. Der Abteilung standen zehn Fürsorgestellen zur Verfügung.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Health Service and Care

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/8
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

This department was of great importance to the lives of Terezín prisoners, for whom it did its best in the difficult conditions of the ghetto. Many outstanding, selfless doctors and health workers were active in the ghetto.

The Health Service and Care departments included an administrative body that was in charge of the specialist facilities and services – the Central Library, lectures, education and staff records. The Department for the Care of the Sick (Krankenbetreuung) was in charge of the health facilities (hospital and out-patients’ department), a group of stretcher bearers, a pharmacy and an infectious laundry room. The Laboratory and Auxiliary Facilities Department included the central dental facilities, a dissecting room and a central section for laundry and bedding.

Of great importance were the Sanitary Facilities, which were responsible for hygiene and disinfection. This department was divided into a number of sections, including the Disinfestation Section (Entwesung), which was vital to the health of prisoners.

The Official Doctor Unit dealt with basic health matters at Terezín, particularly in connection with hygiene. This included health statistics records, vaccination records, health prevention and food hygiene. Autopsy records were also kept here almost throughout the duration of the ghetto; these are an interesting source of information on the fate of many of the prisoners.

The Care Division (Fürsorge) was, to a large extent, a separate department. It had its own offices, staff registers and other sections. Its task was to look after the oldest prisoners and the physically and mentally handicapped. It had a group of ten facilities (Fürsorgestelle).

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.