Ghetto Terezín - Vedení židovské samosprávy (Leitung - L)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Hlavními odděleními Vedení byl úsek židovského staršího a jeho zástupců, bezpečnostní služba (Sicherheitswesen), ústřední evidence, banka židovské samosprávy a ústřední sekretariát.

Bezpečnostní služba byla členěna na složky: „Stráž ghetta“, známou Ghettowache (v určitých obdobích též Gemeindewache a Ordnerwache), dále Detektivní oddělení (též Kriminalpolizei, Kripo, Kriminalwache), Požární a protiletecká ochrana a Hospodářský dozor (Wirtschftsüberwachungsstelle).

Ústřední evidence s řadou oddělení se zabývala personálními záležitostmi vězňů a stavem ghetta. Shromažďovala hlášení a statistické přehledy o stavu obyvatelstva a jejich životě, vypracovávala statistiky pro SS komandaturu. Bylyzde ukládány transportní listiny a měla k dispozici ústřední a rodinnou kartotéku.

Banka židovské samosprávy byla orgánem sloužícím nacistické propagandě. Zpracovávala fiktivní mzdové a výplatní listiny. Na jaře 1943 byla vydána série peněz – Ghettogeld, v nichž byly i „vypláceny“ mzdy. Každý vězeň dostal „vkladní knížku“.

Ústřední sekretariát byl významnou součástí židovské samosprávy. Byl výkonným orgánem židovského staršího a byla mu podřízena ostatní oddělení Vedení i hlavní oddělení dalších odvětví samosprávy. Do jeho podatelny přicházela korespondence pro židovského staršího. Jeho rozmnožovna vyhotovovala Denní rozkazy. Bylo zde i oddělení stížností, personální kancelář a archiv. Významné bylo transportní oddělení (Transportabteilung), kde byly uloženy spisy týkající se transportů a podle pokynů SS komandatury sestavovány transporty na východ.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Ghetto Theresienstadt – Leitung der jüdischen Selbstverwaltung (Leitung – L)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Zu den Hauptabteilungen der Lagerleitung zählte der Abschnitt des Judenältesten und seiner Vertreter, die Abteilung für Sicherheitswesen, die Zentralevidenz, die Bank der jüdischen Selbstverwaltung und das Zentralsekretariat.

Die Abteilung für Sicherheitswesen wurde in mehrere Komponenten unterteilt- die bekannte „Ghettowache“ (in verschiednen Zeitabschnitten ebenfalls Gemeindewache und Ordnerwache genannt), ferner in die Detektivabteilung (auch Kriminalpolizei, Kripo, Kriminalwache genannt), in die Feuerswehr- und Luftschutzabteilung und in die Wirtschaftsüberwachungsstelle.

Die Zentralevidenz mit einer ganzen Reihe von Abteilungen befasste sich mit Personalien der Häftlinge und mit dem Ghettoinsassenstand. Sie sammelte verschiedene Meldungen und statistische Übersichten über den Ghettoeinwohnerstand und über das Leben der Insassen, und bearbeitete sie zu statistischen Meldungen für den Bedarf der SS- Kommandantur. Hier wurden die Transportlisten aufbewahrt, und der Zentralevidenz standen auch die Zentral- und Familienkartei zur Verfügung.

Die Bank der jüdischen Selbstverwaltung stellte ein Organ dar, das der Nazi-Propaganda zu dienen hatte. Sie hatte die fiktiven Lohn- und Zahlungslisten zu bearbeiten. Im Frühjahr 1943 wurde eine neue Währungsserie - das Ghettogeld – herausgegeben. In dieser Währung wurden auch die Löhne „ausgezahlt“. Jeder Häftling hat ein „Sparkassenbuch“ erhalten.

Das Zentralsekretariat bildete einen bedeutenden Bestandteil der jüdischen Selbstverwaltung, stellte ein Ausführungsorgan des Judenältesten dar, und ihm wurden übrige Abteilungen der Leitung sowie die Hauptabteilungen von weiteren Ressorten der Selbstverwaltung unterordnet. In dessen Poststelle kam die für den Judenältesten bestimmte Korrespondenz an, und dessen Verfältigungsstelle pflegte die Tagesbefehle auszufertigen. Es gab hier auch eine Beschwerdestelle, eine Personalkanzlei und Archiv. Von Bedeutung war die Transportabteilung, wo die Schriftstücke über Transporte aufbewahrt wurden, und wo auch laut Anweisungen der SS-Kommandantur Transporte in den Osten zusammengestellt wurden.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Terezín ghetto – Leadership of the Jewish self-government (Leitung – L)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

The Office of the Jewish Elder and his representatives, the Security Service (Sicherheitswesen), the Central Records Office, the Bank of the Jewish Self-Government and the Central Secretariat were the Management’s principal departments.

The Security Service comprised the Ghetto Guard (Ghettowache, also known as the Gemeindewache and Ordnerwache), the Detective Division (Kriminalpolizei, Kripo, or Krminalwache), the Fire and Air-Raid Protection Division and the Economic Control Office (Wirtsachftsüberwachungsstelle).

The Central Records Office with its various departments dealt with the personal affairs of inmates and with the state of the ghetto. It gathered reports and statistical overviews about ghetto conditions and prepared statistics for the camp commander. It also kept transport documents and had access to the central and family card indexes.

The Bank of the Jewish Self-Government merely served the interests of Nazi propaganda. It issued fake wage and payment slips and, in the spring of 1943, introduced a special currency, called Ghettogeld, which was used to ‘pay’ the salaries of inmates, each of whom received a ‘passbook’.

The Central Secretariat was an important part of the Jewish self-government. The Jewish Elder’s executive body, it had authority over the Management’s other departments and over the main departments of the self-government’s other sections. Its mailing room received correspondence for the Jewish Elder and its copying room made out the Daily Orders. It also had a Complaints Department, a Personnel Office and Archive. Of particular importance was the Transport Department (Transportabteilung), which kept transport-related documents and prepared transport lists to the East in accordance with the camp commander’s instructions.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.