Židovská náboženská obec Beroun

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/3
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1802 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3.55 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské osídlení je v Berouně doloženo koncem 17. století. Židovská obec existovala od poloviny 19. století do 2. světové války. Po válce nebyla obnovena.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1871–1933), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební a personální spisy, matriční a finanční agendu a písemnosti pohřebního bratrstva. Materiály přidružených obcí Liteň a Mořina tvoří především finanční knihy a spisy. Zachované písemnosti ŽNO Beroun zachycují agendu od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Pouze knihy pohřebního bratrstva v Mořině byly vedeny už v 1. polovině 19. století. Materiály z období okupace (1939–1942) tvoří rozsáhlejší celek. Kromě podacích protokolů a pokračování předválečné agendy (týkající se náboženské daně, dalších daní a dávek, pojištění zaměstnanců a sociální péče) jsou zde zachovány materiály související s perzekucí židovského obyvatelstva: oběžníky (hlavně od ŽNO Praha), vystěhovalecká agenda, bytové a registrační záležitosti, dotazníky o povolání, písemnosti související pracovní povinností, cestovní povolení a korespondence ŽNO související s evidencí nemovitého majetku, záležitosti Židů nemojžíšského vyznání, hlášení o odevzdávání předmětů v židovském majetku.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Beroun 1802 - 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 7 s., ev. č. 3

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community Beroun

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/3
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1802 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3.55 Meter

Creator(s)

Biographical History

Jewish settlement in Beroun is documented from the end of the 17th century. A Jewish community existed there from the middle of the 19th century until the Nazi occupation. The community was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were shipped to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes including amendments (1871–1933), protocol registers, meeting minutes, election and personnel records, registry and financial files, and burial society records. The fonds also contains materials relating to the affiliated communities of Liteň and Mořina, primarily financial registers and files. The community's extant documents record its administrative work from the middle of the 19th century to the 1930s. Only the Mořina burial society's registers were kept from as early as the first half of the 19th century. The fonds also has a large collection of documents from the period of the Nazi occupation (1939–1942). In addition to protocol registers and documents that followed on from the pre-war administrative work (concerning the religious tax, other taxes and allowances, employee insurance and social welfare), this includes materials relating to the persecution of the Jewish population: circulars (mainly from the Jewish Religious Community of Prague), emigration files, housing and registration files, employment questionnaires, various documents concerning labour duties, travel permits and community correspondence on Jewish property records, issues concerning Jews of the “non-Mosaic” religion, and records of Jewish-owned property that had been surrendered.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Beroun 1802 - 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 7 s., ev. č. 3

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.