Židovská náboženská obec Holešov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/37
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1668 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Czech
 • German
 • Hebrew
 • jud
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,17 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec Holešov je doložena od 1. poloviny 16. století. Po 2. světové válce byla obec obnovena, od 50. let se změnila v tzv. synagogální sbor spadající pod ŽNO Kyjov, od r. 1960 pod ŽNO Brno. Sbor zanikl kolem r. 1980.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Nejvýznamnější součástí fondu jsou pinkasy z let 1668–1731 a 1785–1830 a knihy takkanot z 18. století. Fond dále obsahuje zápisy ze schůzí, finanční agendu, nadační spisy, knihy synagogálních sedadel, knihy hazkarot a písemnosti pohřebního bratrstva. Spisy z let 1939–1943 obsahují matriční záležitosti, registraci Židů (včetně smíšených manželství a Židů nemojžíšského vyznání), pracovní nasazení, cestovní povolení, bytové a stavební záležitosti, přihlašování a odevzdávání majetku, soupis inventáře ŽNO, pojištění majetku, seznamy nadací, účetní materiál a vystěhovaleckou agendu.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

 • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Holešov (1651) 1668 - 1943, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 37.

Process Info

 • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Holešov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/37
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1668 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Czech
 • German
 • Hebrew
 • jud
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,17 Meter

Creator(s)

Biographical History

The first record of a Jewish community in Holešov dates from the first half of the 16th century. It was re-established after the Second World War. In the 1950s it became a synagogue congregation under the direction of the Jewish Religious Community of Kyjov, from 1960 under the direction of the Jewish Religious Community of Brno. The congregation disbanded in about 1980.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

The most important part of this fonds consists of pinkasim from 1668–1731 and 1785–1830 and takkanot from the 18th century. This fonds also contains meeting minutes, financial files, records of charitable foundations, synagogue seats records, books of hazkarot and burial society records. Records from 1939–1943 contain registry matters, documents relating to the registration of Jews (including mixed marriages and Jews of the “non-Mosaic” religion), work assignment records, travel permits, housing and construction records, information on the registration and surrendering of property, a community inventory list, property insurance, lists of charitable foundations, accounting records, and emigration files.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

 • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Holešov (1651) 1668 - 1943, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 37.

Process Info

 • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.