Židovská náboženská obec Slaný

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/130
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1828 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

7,7 Meter

Creator(s)

Biographical History

Nepočetné středověké židovské osídlení ve Slaném zaniklo vypovězením Židů v r. 1458. K významnějšímu novodobému osídlení došlo až v polovině 19. století. R. 1861 se ustavil modlitební spolek, který se patrně už v r. 1865 změnil na samostatnou náboženskou obec, která existovala do 2. světové války. Samostatná ŽNO v Kralupech byla připojena k ŽNO Slaný v r. 1932.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1865 – 1896), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, úřední přípisy a nejrůznější korespondenci, finanční a daňovou agendu, evidenci synagogálních sedadel, písemnosti ke stavbě synagogy, soupis vybavení synagogy, stanovy (1898) a písemnosti pohřebního bratrstva, seznamy pohřbených a zlomek spisů židovské školy a několika židovských spolků. Součástí fondu je dosti rozsáhlý celek spisů z let 1939 – 1945, které zachycují rasovou perzekuci Židů: oběžníky, vyhlášky a nařízení, evidence židovského obyvatelstva, pracovní nasazení, evidence a odvádění židovského majetku, cestovní povolení, agenda spojená s vystěhovalectvím, transporty. K fondu jsou připojeny materiály přidružené obce Kralupy n. Vl., které tvoří zápisy ze schůzí, korespondence a zlomky spisového materiálu, včetně písemností pohřebního bratrstva. Seznamy pohřbených jsou zde dovedeny do roku 1942.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Slaný 1828 - 1945, Prozatímní inventární seznam, 1971, 12 s., ev. č. 130.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Slaný

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/130
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1828 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

7,7 Meter

Creator(s)

Biographical History

The small medieval Jewish settlement of Slaný was disbanded following the expulsion of Jews in 1458. A more prominent settlement emerged there in the middle of the 19th century. A prayer association was founded in 1861, which became an independent religious community probably as early as 1865. This community existed until the Nazi occupation. The independent Jewish Religious Community of Kralupy was affiliated to the Slaný community in 1932.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes including amendments (1865–1896), protocol registers, meeting minutes, election records, personnel records, authority notifications, various correspondence, financial and tax files, synagogue seats records, documents relating to the construction of a synagogue, a list of synagogue objects, the 1898 statutes and records of the local burial society, burial lists, and fragmentary files relating to the local Jewish school and several Jewish associations. The fonds also includes a large collection of documents from 1939–1945 relating to the racial persecution of the Jewish population: circulars, decrees and ordinances, registration of the Jewish population, work assignment records, registration and surrendering of Jewish property, travel permits, and files on emigration and deportation. There are also materials relating to the affiliated community of Kralupy nad Vltavou: meeting minutes, correspondence and fragmentary files, including burial society records (burial lists maintained until 1942).

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Slaný 1828 - 1945, Prozatímní inventární seznam, 1971, 12 s., ev. č. 130.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.