Židovská náboženská obec Pardubice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/105
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1792 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,77 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské osídlení je v Pardubicích doloženo v 16. století, r. 1662 byli Židé z města vypovězeni. Novodobá židovská obec se ustavila r. 1859. Po 2. světové válce byla obnovena, brzy změněna na tzv. synagogální sbor (součást ŽNO Praha), který v 80. letech 20. století zanikl.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje seznamy Židů na pardubickém panství na konci 18. století, stanovy ŽNO, včetně změn (1874, 1977, 1896, 1936), zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, seznam válečných uprchlíků (1914–1918), stavební záležitosti (včetně stavby synagogy), písemnosti pohřebního bratrstva a koncepty sepsání dějin Židů v Pardubicích. Knihy pohřebního bratrstva, především evidence hrobů, byly vedeny do r. 1942. K fondu je připojen materiál Arbeitsamtu Pardubice zachycující pracovní nasazení Židů: kartotéka (1941–1942) a aktový materiál (1940–1945).

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Pardubice 1792 – 1944 (1948), Prozatímní inventární seznam, 1971, 3 s., ev. č. 105.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Pardubice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/105
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1792 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,77 Meter

Creator(s)

Biographical History

Jewish settlement in Pardubice is documented in the 16th century. Jews were expelled from the town in 1662. A Jewish community was founded there in 1859. It was re-established after the Second World War, but soon became a synagogue congregation (part of the Jewish Religious Community of Prague). The congregation was disbanded in the 1980s.

Acquisition

The documents were brought to the Jewish Museum as a part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains lists of Jews living in the Pardubice domain at the end of the 18th century, the community's statutes including amendments (1874, 1977, 1896, 1936), meeting minutes, election records, personnel records, a list of war refugees (1914–1918), construction records (including for the construction of a synagogue), burial society records, and draft texts on the history of the Jews in Pardubice. The burial society registers, particularly grave records, were kept until 1942. The fonds also includes files from the Pardubice Arbeitsamt (labour office) with records of work assignments for Jews: a card index (1941–1942) and files (1940–1945).

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Pardubice 1792 – 1944 (1948), Prozatímní inventární seznam, 1971, 3 s., ev. č. 105.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.