protižidovské zákazy a nařízení

Antijüdische Maßnahmen und Gesetze

Anti-Jewish orders and decrees