Kultové a matriční oddělení

Note

  • Kultové a matriční oddělení zabezpečovalo obřízky, staralo se o rituální lázně, hřbitovy, pohřbívání či urnový háj. Součástí oddělení byl i úsek matrik. Z rozkazu nacistů byla ústřední židovská matrika soustředěna na jediné místo.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Kultus- und Matrikenabteilung

Religious Community Records Department

Note

  • The Religious Community Records Department provided for circumcisions and took care of ritual baths, cemeteries, burial and urns. The department also included the registry office. By order of the Nazis the central Jewish registry office was concentrated in one place.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.