pracovní komando

Arbeitskommando

Arbeitskommando

  • Labor commando
  • Labour commando

commando de travail

  • commando
  • kommando

קומנדו עבודה

Munkacsoport

Arbeitskommando

Scope Note

  • Reparto di lavoro

Arbeitskommando

  • Arbeidscommando

komando robocze

арбайтскоманда, бригада рабочих, занятых на принудительных работах

arbajtskomanda, brigada rabočih, zanâtyh na prinuditel'nyh rabotah

arbeitskommando

  • nadglednik u logoru

Робоча команда

Roboča komanda